Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хто є автором терміна «держава»?1) Арістотель.

2) Н. Макіавеллі.

3) Ш. Л. Монтеск'є.

4) К. Маркс.

5) М. Вебер.

1

3. Обов'язковими ознаками держави є:

1) Територія.

2) Пост президента.

3) Апарат державної влади.

4) Населення.

5) Конституція.

6) Політичні партії.

Яке з наведених визначень характеризує державний

Суверенітет?

1) Політико-правовий зв'язок людини з певною держа­вою.

2) Політико-правова властивість державної влади, що визначає ЇЇ верховенство та незалежність.

3) Основний політико-правовий акт, що визначає осно­ви суспільного та державного устрою.

4) Внутрішнє самоврядування політико-національного утворення в рамках єдиної держави.

5. Які судження відбивають зміст президентської фор­ми правління:

1) Президент є главою держави,

2) Президент не має права розпускати парламент.

3) Уряд формується парламентом.

4) Президент і парламент обираються всенародно.

5) Президент є главою держави та уряду.

Якій формі республіканського правління властиве та­ке положення: уряд формується зі членів партій, що одер­жали більшість голосів на виборах у парламент країни?

1) Парламентській республіці.

2) Президентській республіці.

3) Змішаній республіці.

4) Недемократичній республіці.

7. Виділіть основні ознаки політичної партії:

1) Наявність програми діяльності.

2) Наявність соціальної бази.

3) Принцип демократичного централізму.

4) Наявність організаційної структури.

5) Боротьба за політичну владу.

6) Наявність фіксованого членства.

8. Класифікація політичних партій, виходячи з їх поді­лу на масові та кадрові, була розроблена:

1) К. Марксом.

2) М. Дюверже.

3) М. Вебером.

4) Дж. Сарторі.

Які цілі переслідують групи інтересів?

1) Взаємодія зі структурами влади.

2) Завоювання та використання політичної влади.

3) Реалізація групового інтересу.

4) Контроль за діяльністю інститутів державної влади.

Що таке лобізм?

1) Спосіб організації державної влади.

2) Спосіб формування політичної еліти.

3) Цілеспрямований вплив на органи державної влади.

4) Форма індивідуальної політичної участі.

5) Ухилення від участі в політиці.


2.2. Завдання до теми «інститути політичної си­стеми»

1. Заповніть таблицю:

АПАРАТ ДЕРЖАВИ

2. Заповніть таблицю:

Форми державного правління Форми державного устрою

3. Визначте, яким теоріям походження держави відпо­відають наступні положення:1) Держава — результат прояву божественної волі.

2) Держава — результат розвитку родини, механічного об'єднання людей.

3) Держава — результат розвитку виробництва, приват­ної власності, класів та експлуатації.

4) Держава — результат раціонального об'єднання лю­дей на основі угоди між ними.

5) Держава — результат дії військово-політичних фак­торів.

Варіанти відповідей:

1) Договірна теорія

2) Теорія насильства (захоплення)

3) Теологічна теорія

4) Марксистська (соціально-економічна) теорія

5) Патріархальна теорія

4. Визначте основні способи класифікації політичних партій. Заповніть таблицю:

Критерії для класифікації Типи партій
     
     
     
     
     

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...