Главная Обратная связь

Дисциплины:


Виникнення та розвиток транспортуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ З КОМПЛЕКСНИМИ ЗАВДАННЯМИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 


Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. О.І Брацун. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 40 с.

 

 

Укладач:О.І.Брацун, старший викладач кафедри загальної мовної підготовки ЗНТУ

 

Рецензент: Г.С. Онуфрієнко, керівник держбюджетної НДР ДБ 8419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах», доцент, доктор філософії у філологічних науках, доцент кафедри загальної мовної підготовки ЗНТУ

 

 

Відповідальний за випуск: ст. викладач, зав. кафедри загальної мовної підготовки К.С. Бондарчук

 

 

 

 

Затверджено

Протокол засідання кафедри

 
 

загальної мовної підготовки

4 жовтня 2012 №2

 

ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету підготовлено відповідно до плану другого етапу держбюджетної теми кафедри загальної мовної підготовки (2009 – 2012) 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах». У ньому наведено навчальні тексти українською і російською мовами фахової тематики з транспортої логістики, перевезень на транспорті, експлуатації та ремонту автомобільної техніки, типів автомобілів та процесових понять.

До кожного навчального тексту подано 3 типи завдань: докомунікативні, притекстові й комунікативні. Докомунікативні завдання допоможуть майбутнім фахівцям послуговуватися чинними орфоепічними, лексичними, стилістичними, граматичними нормами в сучасному українському професійному мовленні. Притекстові завдання розраховані на безпосередній аналіз змісту тексту відповідно до професійної сфери діяльності. Комунікативні завдання спрямовані на формування і вдосконалення навичок оперування фаховою термінолексикою, редагування та перекладу наукових текстів, використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів, складання різних видів планів, конспектів, анотацій тощо. Збірник містить також комунікативний тренінг, який сприятиме виробленню навичок усного спілкування.

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» насамперед скерована на підготовку нового типу фахівця, який повинен вміти узагальнювати та систематизувати знання й навички з української мови, використовувати їх у своїй професійній сфері. Метою курсу є формування комунікативної компетентності студентів, що сприятиме розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів та дозволить забезпечити конкурентноздатність сучасних фахівців.Збірник розрахований на самостійну, аудиторну й позааудиторну роботу зі словниками, навчальними посібниками та іншою додатковою літературою, що допоможе вдосконалити професійну мовну компетентність, вільне усне та писемне спілкування та адресований студентам усіх спеціальностей транспортного факультету ЗНТУ.

Текст 1.

1.1. Докомунікативні завдання:

1.1.1.Поставте, замість крапок, відповідно до чинних норм правопису пропущені літери, м’який знак чи апостроф, підкресліть їх та обґрунтуйте правилами: ін…ших, україн..с..ка, р..спубліка, використа...я, ґарантуєт..ся, вивче...я, мен..шин, визначаєт..ся, гуманістич..них, всебіч..ному, жи...я, тон..ший.

1.1.2.Розкрийте дужки і запишіть слова, дотримуючись правил чинного правопису: В(в)ерховна Р(р)ада У(у)країни, (у)всебіч..ний, ро(с)звиток, забе(с)зпечує, загал..но/людс..кі, найвищ(шч)і.

1.1.3.Провідміняйте разом з іменником подані дати: 28 жовтня 1989 року, 10 стаття, 1996 рік.

1.1.4.Запропонуйте до наведених слів синоніми: гуманістичний, статус, вільний, ідеал.

1.2. Притекстові завдання:

1.2.1.Поділіть текст на абзаци, визначте їх кількість і вмотивуйте це.

1.2.2.Передайте зміст тексту одним реченням.

1.2.3.Визначте, до якого функціонального стилю належить поданий текст.

1.2.4.Перепишіть текст, вставляючи орфограми.

 

28 жовтня 1989 року В(в)ерховна Р(р)ада У(у)країни прийняла закон У(у)країн..с..кої Р(р)адян..с..кої С(с)оціалістичної Р(р)еспубліки «П(п)ро мови в(у) У(у)країн..с..кій РСР», за яким україн..с..кій мові надано статусдержавної, а мовам усіх ін..ших народів, що населяют.. р..спубліку, ґарантовано вільний ро(с)звиток. Нада...я українс..кій мові статусу державної сприятиме (у)всебіч..ному ро(с)звитку кул..тури україн..с..кого народу, а тим самим здійсне...ю найвищ(шч)их гуманістич..них, загал..но/людс..ких ідеалів. Державною мовою в(у) У(у)країні є україн..с..ка мова. Держава забе(с)зпечує (у)всебіч..ний ро(с)звиток і(й) функціонуван..я україн..с..кої мови в(у) у(в)сіх сферах суспіл..ного жи...я на (у)всій території У(у)країни. В(У) У(у)країні ґарантуєт..ся вільний ро(с)звиток, використа...я і(й) захист російс..кої, ін…ших мов націонал..них мен..шин У(у)країни. Держава сприяє вивче...ю мов міжнародного спілкува...я. Застосува...я мов в(у) У(у)країні ґарантуєт..ся К(к)онституцією У(у)країни і(й) визначаєт..ся законом.

1.3. Комунікативні завдання:

1.3.1.Запропонуйте найточніший заголовок до тексту.

1.3.2.Прочитайте уважно текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження, визначте його головну тезу.

1.3.3.Поясніть різницю між поняттями «національна мова», «держава мова», «міжнародна мова».

1.3.4.Підотуйтеся до діалогу (полілогу) за змістом тексту.

1.3.5.Знайдіть у тексті фрагмент, який є у 10 статті Конституції України (1996р.).

1.3.6.Передайте повний зміст 10 статті Конституції України (1996р.).

 

Текст 2.

2.1.Докомунікативні завдання:

2.1.1.Запишіть складні слова разом, окремо або через дефіс і поясніть їх правопис: макро/логістика, внутрішньо/заводський, локально/структурний, між/галузевий, мікро/логістика, вантажно/розвантажувальні, транспортно/склад­ські, авіа/транспортабельний, під/система.

2.1.2.Запропонуйте до поданих слів іншомовного походження синоніми: інтеграція,інформація, локальний, оптимізація, проблема, раціональний, структура,сфера, система, функція.

2.1.3.Випишіть із групи наведених слів, терміни іншомовного походження, обґрунтуйте їх правопис: вид,постачання,принцип, підприємство, персонал, послуги,потік,процес, сфера, фірма.

2.1.4.Умотивуйте й розставте розділові знаки в наведеному фрагменті тексту, визначаючи межі речення: Мікро/логістична система вирішує питання в межах окремих функціональних елементів логістичної системи так у межах під­приємства інтегруються процеси планува..я виробни..тва продукції та її ..буту ..дійснюються оптимізація транспортно/склад­ських та вантажно/розвантажувальних робіт контролював..я матеріального потоку що надходить на підприємство обробляєт..ся там і залишає це підприємство а також інформаційного потоку що супрово..ує його такі мікро/логістичні системи іноді називають внутрішньо/виробничими до них належать і великі автоматизовані транспортно/складс..кі комплекси (ТСК) виробнича логістика розглядає рац..ональну структуру виробничого підприємства різноманітних технічних засобів склад обслуговуючого персоналу та його функції організацію служби матеріально/тех­нічного забезпече..я та ..буту готової продукції принцип взаємодії цих елементів виробничої логістичної системи є визначальним при її побудові.

2. Притекстові завдання:

2.2.1.Прочитайте текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження, та вставте пропущені букви і розділові знаки.

2.2.2.Поясніть, як досягається цілісність і зв’язність цього тексту та які мовні засоби для цього задіяно.

2.2.3.Запишіть 5-7 ключових слів та словосполучень.

 

У сучасних умовах розрізняють два рівні логістики: макро/логістика, завданням якої є ро..гляд глобальних проблем управління матеріальними та інформаційними процесами, та мікро/логістика, яка вивчає локальні проблеми управління матеріальними та інформаційними потоками на внутрішньо/заводському рівні.

Макро/логістика охоплює між/галузеві проце….и, тобто логістичні проце…и між різноманітними фірмами, транспортом, пос..р..дниками зі складува..я та зберіга..я. Може охоплювати про­це..и, пов..язані з виробництвом, транспортував..ям, нада..ям різ­них видів послуг.

Мікро/логістика — внутрішньо/виробнича логістика, що пов..я­зана з нормальним функціонував..ям конкретної фірми. Слід розрізняти логістику як а) господарський проце…; б) функцію уп­равління; в) науку.

Мікро/логістика, в свою чергу, поділяється на три вид..: 1) ло­гістика, пов..язана із заготівлею чи закупівлею товарів (заготівельна логістика); 2) виробнича логістика; 3) логістика, що спеціалізується на реалізації продукції (розподільча логістика). Усі ці види логістики обов..язково передбачають наявність логістичного інформаційного потоку, що включає надходження да..их про матеріальний потік, їх переда..я, обробку та систематизацію з наступним поданням готової інформації. Якщо в рамках логістичної системи інтегруються функції постача..я, виробництва, ..буту, ро..поділу і транспортував..я, спожива..я і ринку, система має назву макрологістичної.

Таким чином, можна уявити сфери і функції мікро/логістики. Вони полягають у наступному: виробництво — планува..я виробничих завдань з детальним розкладом випуску виробів, ро..поділ плану випуску продукції за виробничими дільницями підприємст­ва, контроль за якіст..ю праці; переробка вантажів, що транспортуються — управління запасами, переміще…я, зв..язок, організація інформаційних потоків, пакува…я виробів, їх зберіга..я, складува..я, вантажно/розвантажувальні операції та комплектація партії вантажів; маркетинг — вивче..я ринку, організація служби постача..я, фінансува..я та розрахунки, матеріальне заохоче..я; спожива..я—проектува….я замовлень на постача..я продукції, складува..я запасів, постача..я споживачів, фінансува..я замовлень.

Мікро/логістична система вирішує питання в(у) межах окремих функціональних елементів логістичної системи так в(у) межах під­приємства інтегруються проце..и планува..я виробництва продукції та її ..буту здійснюються опт..мізація транспортно/склад­ських та вантажно/розвантажувальних робіт контролював..я матеріального потоку що надходить на підприємство обробляєт..ся там і залишає це підприємство а також інформаційного потоку що супрово..ує його такі мікро/логістичні системи іноді називають внутрішньо/виробничими до них належать і великі автоматизова..і транспортно/складські комплекси (ТСК) виробнича логістика розглядає рац..ональну структуру виробничого підприємства різноманітних технічних засобів склад обслуговуючого персоналу та його функції організацію служби матеріально/тех­нічного забезпече..я та ..буту готової продукції принцип взаємодії цих елементів виробничої логістичної системи є визначальним при її побудові.

Повною мірою потенційні можливості рац..оналізації виробничих проце..ів у межах логістичної системи можуть бути використані тільки тоді, коли вдається з..єднати в інтегровану систему окремі її під/системи. Йдеться про гнучкий виробничий модуль з під/системами виготовле..я та розподілу готової продукції, її складува…я та експедирував…я ( Кальченко А. Г.).

2.3. Комунікативний блок завдань:

2.3.1.Запропонуйте найточніший варіант заголовку до цього тексту.

2.3.2.Визначте, до якого функціонального стилю належить поданий текст, проаналізуйте його стильові ознаки.

2.3.3.Складіть питальний план тексту.

2.3.4. Поясніть поняття «раціоналізація», «раціональний», «ірраціональний».

Текст 3.

3.1.Докомунікативні завдання:

3.1.1.Поставте наголос у словах: ознака, завдання, питання, показник, кілограми, кілометри, міліметри, автопоїзди, також, мабуть, річковий, видобувний, в’ючний, озерний, гужовий.

3.1.2. Розкрийте дужки і запишіть за чинними нормами слова, поясніть їх правопис: (не)виробничі, (не)виробляючи,(не)здатний, (в)у процесі, (не)можливий, (в)уцілому.

3.1.3.Запишіть іменники у формі родового відмінка однини та множини, поясніть правопис флексій: транспорт, комплекс, галузь, область, перевезення, споживач, собівартість, регіон.

3.1.4.Умотивуйте й розставте розділові знаки в наведеному реченні: (Не)виробляючи безпосередньо матеріальної продукції вантажний транспорт є четвертою галлу….ю матеріального виробництва після видобувної переробної промисловості і сільського господарства.

3.2. Притекстові завданння:

3.2.1.Спрогнозуйте за заголовком, про що йдеться у тексті.

3.2.2. Передайте основний зміст тексту одним складним реченням.

3.2.3.Прочитайте текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження, та вставте пропущені букви і розділові знаки.

3.2.4.Запишіть 5-7 ключових слів та словосполучень.

Транспорт — одна з найбільш важливих галуз…. народного господарства України. Він забе..печує виробничі і (не)виробничі потреби матеріального виробництва, (не)виробничої сфери, а також населе….я в усіх видах перевезень.

Виділяють такі види транспорту: наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий, в..ючний), водний (морський, річковий, озерний), повітряний і електро….ий. За функціональними особливостями транспорт поділяється на вантажний та па..ажирський. Це зв..язано з тим, що транспорт виступає необхідною передумовою функціонував….я як матеріального виробництва, так і сфери обслуговува….я, в(у) тому числі па…ажирських перевезень.

Па…ажирськийтранспорт є галлу….ю (не)виробничої сфери і належить до інфра/структурних галуз…. Вантажний транспорт — галузь виробничої інфра/структури. (Не)виробляючи безпосередньо матеріальної продукції вантажний транспорт є четвертою галлу….ю матеріального виробництва після видобувної переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з названих трьох основних галуз…. матеріального виробництва (не)здатна функціонувати без транспортного забе..печення. Продукт тільки тоді готовий до спожива..я, коли він доставле…ий до споживача.

З одного боку, транспорт є (не)одмінною умовою функціонування самого виробництва, де він ..дійснює доставку сировини, паливно/енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткува..я і т. п., а з ін…шого — доставляє готову продукцію до споживача. Таким чином, (в)у проце..і виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а звідси — на ефективність і ціну. Змен..ше..я транспортної складової у собівартості виробленої продукції сприяє підвище….ю ефективності виробництва. Змен..шити транспортні затрати можна як за/рахунок підвище….я функціонува…я транспорт.., заміною одного виду ін..шим, більш ефективним для перевезе….я да….ої продукції, так і шляхом удосконале….я тер..торіальної організації виробництва, що змен..шить транспортні витрати для доставки сировини, паливно/енергетичних ресурсів, устаткува…я, готової продукції.

Транспорт є необхідною умовою спеціалізації і комплексного розвитк.. народно/господарських комплексів регіонів, формува…я ТВК як локального, так і районо/утворюючого значе….я. Він сприяє суспільному тер..торіальному поділу праці, формува…ю зв..язків між населеними пунктами та (у)всередині їх. Без транспорт.. (не)можлива інт..грація України у загально/світову економічну систему. Це потребує модернізації старих та будівництва нових транспортних магістрал.. міжд..ржавного значе…я.

За призначенням виділяють транспорт загального користува…я, відомчий та особистого призначе…я.

Окремі види транспорт.. не функціонують ізольовано. Виконуючи спільну функцію по забе..печенню народно/господарського комплекс.. вантажними і па..ажирськими перевезе….ями, різні види транспорт.. формують між собою тісні взаємозв..язки. В(У)наслідок цього складається транспортна система, яка розвивається у взаємодії з усім народно/господарським комплексом країни. Транспортна система являє собою тер..торіальне поєдна….я шляхів сполуче….я, технічних засобів транспорт.. і служби перевезень, які об..єднують (у)всі види транспорт.. і (у)всі ланки транспортного процес.. у їх взаємодії і забе..печують успішне функціонува…я народно/господарського комплекс.. країни в(у)цілому.

Роботу транспортної системи забе..печує транспортна інфра/структура, що включає в себе шляхи сполуче…я, рухомий склад, вантажно/розвантажувальне господарство транспортних та ін..ших підприємств і організацій, які здійснюють навантаже….я, розвантаже….я і перевалку вантажів (що перевозяться всіма видами транспорт..), а також засоби управлі….я і зв..язку, різноманітне технічне обладна….я ( за Дорогунцовим С.І.).

3.3. Комунікативні завдання:

3.3.1. Запропонуйте найоптимальніший заголовок тексту.

3.3.2.Складіть питальний та тезовий плани тексту.

3.3.3.Назвіть види транспорту.

3.3.4.Поясніть поняття «пасажирський транспорт», «вантажний транспорт».

Текст 4.

4.1.Докомунікативні завдання:

4.1.1.Схарактеризуйте основні типи скорочень слів та відновіть повні назви наведених: Д-1, ТО-1. 4.1.2.Доберіть до поданих слів омоніми, поясніть їх значення: прилад — пристрій, професійний — професіональний, завдання — задача, жорсткий — жорстокий, стримувати — утримувати.

4.1.3.Поясніть поняттєвий зміст термінів: діагностування, стан, агрегат, вузол, експлуатація, конструкція, станція, гальмо, пробіг автомобіля, система, прилад, параметри, датчик.

4.1.4.Визначте граматичну основу наведеного речення: Вбудовані засоби діагностування дають змогу водієві постійно контролювати стан гальмової системи, витрату палива, токсичність відпрацьованих газів, а також вибрати найекономічніші й безпечні режими роботи автомобіля або своєчасно припинити рух у разі аварійної ситуації.

4.2. Притекстові завдання:

4.2.1.Прочитайте текст, дотримуючись усіх орфоепічних норм. Назвіть специфічні звуки української мови й знайдіть у тексті слова, в яких є такі звуки.

4.2.2.Поділіть текст на абзаци.

4.2.3.Запишіть 5-7 ключових слів і словосполучень.

Діагностування дає змогу оцінити технічний станавтомобіля в цілому й окремих його агрегатів і вузлів (складальних одиниць) без розбирання, виявити несправності, для усунення яких потрібні регулювальні або ремонтні роботи, а також прогнозувати ресурс автомобіля. За часом проведення діагностування поділяють на: періодичне (здійснюється після певного пробігу автомобіля) неперервне. Залежно від завдань, які вирішуються, розрізняють два види діагностування: перше (Д-1) і друге (Д-2). Під час Д-7, що, як правило, виконується перед ТО-1 і в процесі його, визначають технічний стан агрегатів та вузлів, які забезпечують безпеку руху й придатність автомобіля до експлуатації. Під час Д-2, що здебільшого здійснюється перед ТО-2, оцінюють технічний стан агрегатів, вузлів і систем автомобіля, уточнюють обсяги робіт з ТО-2 та визначають, чи потрібен ремонт. Засоби діагностування бувають: а) зовнішні; б) вбудовані. Зовнішні засоби діагностування не входять до конструкції автомобіля. До них належать: стенди; переносні прилади; пересувні станції, укомплектовані потрібними вимірювальними пристроями. Вбудовані засоби діагностування є складовою частиною автомобіля. Це датчики та прилади на панелі приладів. їх використовують для неперервного або досить частого визначення параметрів технічного стану автомобіля. Вбудовані засоби діагностування дають змогу водієві постійно контролювати стан гальмової системи, витрату палива, токсичність відпрацьованих газів, а також вибрати найекономічніші й безпечні режими роботи автомобіля або своєчасно припинити рух у разі аварійної ситуації (за Кисликовим В. Ф., Лущиком В. В.).

4.3. Комунікативні завдання:

4.3.1.Запропонуйте найточніший варіант заголовку до цього тексту.

4.3.2.Запишіть п’ять – сім ключових слів та словосполучень.

4.3.3.Складіть називний план.

4.3.4.Підготуйтесь до дискусії на тему: « Діагностування технічного стану автомобілів».

Текст 5.

5.1.Докомунікативні завдання:

5.1.1.Доберіть синоніми і визначте частиномовну характеристику поданих слів: ідея, комунікації, більш, довготривалий, інший, можливість, діяльний, дозвіл, дорога, загальний.

5.1.2.Утворіть від власних назв прикметники за допомогою суфікса –ськ і запишіть їх: Вавилон, Євфрат, Греція, Ладога, Візантія, Азія, Німеччина, Англія, Африка, Сицилія, Константинополь.

5.1.3.Провідміняйте разом з іменником подані дати.

5.1.4.Схарактеризуйте основні типи скорочень слів та відновіть повні назви наведених: до 16 ст. до н.е., до 595 р. до н.е., 2400 км, 4м, 75 тис.км., 10 ст., в 5-ти напрямках, 50-70 чол.

5.1.5.Визначте граматичну основу наведеного речення: З розвитком суспільства відбувався розподіл праці, виник обмін товарів між ремісниками та хліборобами, що спонукало до вдосконалення транспорту.

5.2. Притекстові завдання:

5.2.1.Прочитайте текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження і запишіть 5-7 ключових слів.

5.2.2.Передайте одним складним реченням зміст тексту.

 

Виникнення та розвиток транспорту

При первісно-общинному ладулюдина використовувала тварин; в умовах рабовласництва з появою приватної власності та розподілом людей на класи почали розвиватися держави, вимоги до транспорту підвищились. Розвитку набув водний транспорт, караванні шляхи, візки у вигляді волокуш та нарт пересували великі тварини. Звідси був один крок до створення колісних візків. Виникнення колеса визнано найвизначнішим винаходом людського генія. При феодалізмі зростав обсяг перевезень – проводилися роботи з розширення морських, річкових комунікацій, штучних шляхів сполучення. Сформувались фактори, які гальмували процес розвитку наземних видів транспорту – феодальна власність на землю, тому виникла ідея про повітряний транспорт.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...