Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна будова автомобіляБудь/який автомобіль складається з тр..ох основних частин: двигуна, шасі, кузова. Двигун перетворює теплоту, що виділяється під час ..горяння палива, на механічну роботу руху. Ша…і становить основу для розміще…я двигуна, кузова, мостів з колесами, підвісок і(й) систем керува…я. До складу ша…і входять: трансмі..ія, ходова частина, механізми керува…я. Трансмі…ія автомобіля слугує для передава…я зуси…я оберта…я від двигуна до ведуч..х коліс та зміни цього зуси…я. До трансмі…ії належать: ..чеплення, коробка передач, карда…а передача, головна передача; ди…еренціал; приводні вали коліс (півосі). ..чеплення призначається для плавного передава….я крутного момент.. від двигуна до ін ..ших агрегатів і(й) вузлів трансмі..ії та тимчасового роз/єдна…я їх. Воно ро..ташовується між двигуном і(й) коробкою передач. Коробка передач слугує для зміни в(у) широкому діапазоні крутного момент.., що передається від ..чеплення до карда….ої передачі автомобіля, роз/єдна…я їх, а також зміни напряму оберта….я карда….ого вала, тобто забе..печує рух автомобіля заднім ходом. Карда…а передача призначається для передава….я крутного момент.. від коробки передач до головної передачі під кутом, що змінюється. Головна передача слугує для збільше….я крутного момент.. (зменше….я частоти оберта…я) та передава….я його на приводні вали. Ди…еренціал забе..печує оберта….я ведуч..х коліс автомобіля з неоднаковою частотою, що необхідно під час руху на поворотах і по не/рівній дорозі. Приводні вали коліс (півосі) призначаються для передава….я крутного момент.. від диф…еренціал.. до ведуч..х коліс. Ходова частина автомобіля — це візок, що складається з рами переднього й(і) заднього мостів, підвісок та коліс. До механізмів керував….я належать: рульове керував…я, що призначається для зміни напряму руху автомобіля; гальмова система, яка призначається для зниже…я швидкості автомобіля аж до повної зупинки й утрима….я його на місці. Кузов автомобіля призначається для розміще….я вантажів, водія та пасажирів. Кузов вантажних автомобілів складається з кабіни водія й(і) вантажної платформи, а кузов легкових автомобілів — суцільно/металевий. Залежно від взаємного розташував…я двигуна, ша..і й(і) кузова розрізняють такі компонував…я: вантажних автомобілів, легкових, автобусів. У вантажних автомобілів най/поширеніші такі компонував….я: капотне (двигун ро..міщується в(у) капоті); бе..капотне (двигун повніст..ю або частково розміщується в(у) кабіні водія). В(У) легкових автомобілів двигун може розташовуватися в(у) передній або задній частині, й(і) ведуч..ми є задні або передні колеса. Здебільшого двигун ро..міщується спереду з приводом на задні колеса. Автомобілі з переднім ро..ташува…ям двигуна й(і) передніми ведуч..ми колесами також не/мають карда…ої передачі та пі..карда…ого короба, що ..мен..шує масу автомобіля й робить їхній салон просторішим та комфортабельнішим. Автомобілі з переднім приводом характеризуються доброю стійкіст..ю під час руху з високою швидкіст..ю. їхній недолік — зниже….я ..чепле….я ведуч..х коліс із(з) дорогою під час руху на під/йомі. В(У) автомобілях підвищеної прохідності крутний момент від двигуна передається на передні й задні колеса. Автобуси компонують за такими схемами: з переднім розміще…ям двигуна; із(з) заднім розміще…ям двигуна; із(з) розміще….ям двигуна під підлогою (Кисликов В. Ф., Лущик В. В.).6.3. Комунікативні завдання:

6.3.1.Спрогнозуйте за заголовком, про що йдеться у тексті.

6.3.2.Назвіть три основні частини автомобіля.

6.3.3.Запишіть п’ять – сім ключових слів та словосполучень.

6.3.4.Складіть три види планів: питальний, тезовий, називний.

 

Текст 7.

7.1.Докомунікативні завдання:

7.1.1. Доберіть 10 термінів, до складу яких входять міжнародні препозитивні словотвірні елементи: авто-, авіа-, гідро-, інфра-, електро-, радіо-, геліо-, біо-.

7.1.2.Визначте спосіб творення наведених термінів: трубопровідний, електротранспорт, метрополітен, інфраст­руктура,зовнішньо­економічний, проектно-конструкторський, Кабмін.

7.1.3 З’ясуйте значення наведених слів, у разі необхідності користуючись тлумачним і термінологічним словниками: транспорт, система, інфраструктура, навігація, кодекс, ресурси.

7.1.4.Умотивуйте й розставте розділові знаки в наведеному фрагменті тексту: До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів рухомий склад залізничного транспорту заліз­ничні шляхи сполучення, а також промислові будівельні торговельні та постачальницькі підприємства навчальні заклади технічні школи дитячі дошкільні заклади заклади охорони здоров'я фізичної культури та спорту культури науково-дослідні проектно-конструкторські організації підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства установи та організації незалежно від форм власності що забезпечують його діяльність і розвиток.

7.2. Притекстові завдання:

7.2.1.Прочитайте текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження.

7.2.2. Визначте в кожній частині тексту ключові слова.

7.2.3. Перекажіть стисло текст, послуговуючись ключовими словами.

Єдину транспортну систему України становлять:

- транспорт загального користування (залізничний, морський, річко­вий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен);

- промисловий залізничний транспорт;

- відомчий транспорт;

- трубопровідний транспорт;

- шляхи сполучення загального користування.

Єдина транспортна система відповідає вимогам суспіль­ного виробництва та національної безпеки, має розгалужену інфраст­руктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транс­пор­тування, забезпечення зовнішньо­економічних зв'язків України.

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, заліз­ничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток.

До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відпо­відно до чинного законодавства України. До складу цих земель вхо­дять землі, які є смугою відведення залізниць, а саме землі, надані під залізничне полотно та його облаштування, станції з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, ван­таж­ного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водо­постачання, каналізації, захисні і укріплюючі насадження, службові, культурно-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту. Уздовж земель залізничного транспорту можуть встановлюватися охоронні зони. Землі залізнич­ного транспорту повинні утримуватися в належному санітарному стані і використовуватися для вирощування деревини, у тому числі ділової, та кормів для тваринництва.

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будіве­льні і постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту.

До земель морського транспорту належать землі, надані в користування під:

- морські порти з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;

- гідротехнічні споруди і засоби навігаційної обстановки, судноремонтні заводи, майстерні, бази, склади, радіоцентри, службові та культурно-побутові приміщення та інші споруди, що обслуговують морський транспорт.

До земель морського транспорту не належать території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів. Спорудження на підходах до портів (каналів) мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів, а також спорудження радіосистем у зоні радіонавігаційних об'єктів погоджується з адміністрацією портів.

До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальни­цькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу річкового транспорту.

До земель річкового транспорту належать землі, надані в користування під:

- порти, спеціалізовані причали, пристані і затони з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт;

- пасажирські вокзали, павільйони і причали;

- судноплавні канали, судноплавні, енергетичні та гідротехнічні споруди, службово-технічні будівлі;

- берегоукріплювальні споруди і насадження;

- спеціальні насадження для вирощування деревини, в тому числі ділової;

- вузли зв'язку, радіоцентри і радіостанції;

- будівлі, берегові навігаційні знаки та інші споруди для обслуговування водних шляхів, судноремонтні заводи, ремонтно-експлу­атаційні бази, майстерні, судноверфі, відстойно-ремонтні пункти, склади, матеріально-тех­нічні бази, інженерні мережі, службові та культурно-побутові приміщення, інші об'єкти, що забезпечують роботу річкового транспорту.

Для робіт, пов'язаних із судноплавством і сплавом на внутрішніх водних шляхах, поза населеними пунктами виділяється у встановленому порядку берегова смуга. Землі берегової смуги не вилучаються у землекористувачів і використовуються відповідно до чинного законодавства України.

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підпри­єм­ства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експеди­ційні підприємства, а також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

До земель автомобільного транспорту належать землі, надані в користування під споруди і устаткування енергетичного, гаражного та паливно-роздавального господарства, автовокзали, автостанції, лінійні виробничі споруди, службово-технічні будівлі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції, автотранспортні, транспортно-експедиційні підприєм­ства, авторемонтні зааводи, бази, вантажні двори, майданчики контейнерні та для перечеплення, службові та культурно-побутові приміщення й інші об'єкти, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

До земель дорожнього господарства належать землі, надані в користування під проїзну частину, узбіччя, земляне полотно, декоративне озеленення, резерви, кювети, мости, тунелі, транспортні розв'язки, водопропускні споруди, підпірні стінки, смуги відведення і розташовані в їх межах інші дорожні споруди та обладнання.

До складу земель дорожнього господарства входять також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу;

- будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими базами;

- придорожні лісосмуги для захисту доріг і вирощування деревини, в тому числі ділової.

Землі, що знаходяться під автомобільними дорогами загального користування та їх спорудами, надаються дорожнім організаціям у користування відповідно до чинного законодавства.

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

До земель авіаційного транспорту належать землі, надані в користування під:

- аеропорти, аеродроми, відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисні та інші споруди), службово-технічні території з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;

- вертольотні станції, включаючи вертольотодроми, службово-технічні території з усіма будівлями та спорудами;

- ремонтні заводи цивільної авіації, аеродроми, вертольотодроми, гідроаеродроми та інші майданчики для експлуатації повітряних суден;

- службові об'єкти, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

До складу міського електротранспорт у входять підприємства міського електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-експлуатаційні депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи по ремонту рухомого складу і виготовленню запасних частин, споруди енергетичного господарства та зв'язку, промислові, ремонтно-будівельні, торговельні та постачальницькі організації, навчальні заклади, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, заклади охорони здоров'я, відпочинку, фізичної культури і спорту та інші культурно-побутові заклади і підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу міського електротранспорту.

До земель міського електротранспорту належать землі, надані в користування під відокремлені трамвайні колії та їх облаштування, колії і станції фунікулерів, канатних доріг, ескалаторів, трамвайно-тролейбусних депо, вагоноремонтні заводи, споруди енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службові і культурно-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи міського електротранспорту.

До складу відомчого транспорту входять транспортні засоби підприємств, установ та організацій. Підприємства та організації, які мають відомчий транспорт, повинні забезпечувати його розвиток і утримання на рівні, що відповідає вимогам безпеки при наданні транспортних послуг.

Відносини підприємств, що мають відомчий транспорт, з підпри­є­мствами, установами, організаціями та громадянами, яким вони надають транспортні послуги, та підприємствами транспорту загального користування регулюються кодексами (статутами) окремих видів транспорту.

Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом України "Про трубопровідний транспорт".

Підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати:

- потреби громадян, підприємств і організацій у перевезеннях;

- обслуговування пасажирів під час довготривалих перевезень доброякісною питною водою, харчуванням, можливість задоволення інших біологічних потреб;

- якісне і своєчасне перевезення пасажирів та вантажів;

- виконання державних завдань (контрактів) щодо забезпечення потреб оборони і безпеки України;

- безпеку перевезень;

- безпечні умови перевезень;

- запобігання аваріям і нещасним випадкам, усунення причин виробничого травматизму;

- охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту;

- права на пільги громадян щодо користування транспортом.

Підприємства транспорту мають право:

- визначати термін і графік перевезень;

- призначати регулярні та додаткові рейси і маршрути перевезень;

- пропонувати рівень комфорту на вибір самих пасажирів;

- вимагати від пасажирів, відправників і одержувачів вантажів виконання вимог цього Закону, кодексів (статутів) окремих видів транспорту та інших нормативних актів України, що регулюють діяльність транспорту.

Відносини підприємств різних видів транспорту під час перевезень пасажирів та вантажів визначаються кодексами (статутами) окремих видів транспорту, а також укладеними на їх основі договорами (вузловими угодами). Розроблення та укладання вузлових угод здійсню­ється в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Координація діяльності всіх видів транспорту здійснюється Міністе­рством транспорту України. Координація діяльності всіх видів транспорту в межах регіонів здійснюється комісіями з координації роботи транспорту, що утворюються органами місцевої влади і самоврядування і діють відповідно до положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державне управління в галузі транспорту здійснюють Міністерство транспорту України, місцеві ради народних депутатів та інші спеці­аль­но уповноважені на те органи відповідно до їх компетенції.

Відносини підприємств транспорту загального користування з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, встановлених нормативів та інших економічних засобів відпо­відно до чинного законодавства України.

Втручання у господарську діяльність підприємств транспорту, відволі­кання їх експлуатаційного персоналу на інші роботи місцевими органами влади і самоврядування не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

Органи управління транспортом сприяють органам влади і самоврядування у виконанні ними своїх повноважень щодо соціального та економічного розвитку транспорту, спільно з ними здійснюють програми захисту навколишнього природного середовища, розробляють і проводять узгоджені заходи для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків, координують роботу, пов'язану із запобіганням аваріям і правопорушенням на транспорті, а також організують взаємодію різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування.

Органи влади і самоврядування у межах своїх повноважень подають допомогу підприємствам і організаціям транспорту у поліпшенні використання транспортних засобів відправниками (одержувачами) вантажів і розвитку (в тому числі на пайових засадах) будівельної індустрії, об'єднують кошти підприємств, організацій, колективних сільськогоспо­да­рських підприємств, селянських (фермерських) господарств, кооперативів (за їх згодою), а також бюджетні та позабюджетні кошти для вдосконалення транспортної мережі, будівництва вокзалів, шляхопроводів та інших об'єктів транспорту; організують взаємодію різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування.

Будівництво вокзалів, станцій, портів, пристаней, аеропортів, пішохід­них мостів, тунелів, пасажирських платформ, метрополітенів, придбання пасажирського рухомого складу, утримання і упорядкування шляхів сполучення та інших об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням пасажирів і перевезенням вантажів, здійснюються з використанням коштів державного і місцевих бюджетів та підприємств транспорту у порядку, встановленому законодавством України, а також з залученням добровільних внесків підприємств і організацій усіх форм власності та громадян.

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійс­ню­ються залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), автомо­більними, авіаційними, дорожніми підприємствами та організа­ціями, якщо це передбачено їх статутами.

Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів, державних замовлень і договорів на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням економічної ефективності провізних та переробних можливостей транспорту.

Комплекс транспортно-експедиційних послуг, пов'язаних з відправ­ленням і отриманням вантажів, надається експедиторськими органі­заціями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Економічні відносини підприємств транспорту, що виникають у процесі перевезення, грунтуються на принципах взаємної вигоди, рівної та повної відповідальності.

Транспортні засоби, споруди, фінансові ресурси, устаткування тра­нс­порту, шляхи сполучення, закріплені за підприємствами, об'єднан­нями, установами та організаціями Міністерства транспорту України, є загальнодержавною власністю і належать до єдиної транспортної системи.

У загальнодержавній власності можуть також перебувати транспортні засоби, споруди, устаткування транспорту, закріплені за підп­ри­­ємствами, об'єднаннями, установами та організаціями інших мініс­терств і відомств (відомчий транспорт).

Транспортні засоби, споруди, фінансові ресурси, устаткування транспорту та дорожнього господарства, закріплені за підприємст­вами, установами та організаціями місцевих Рад народних депутатів, належать до комунальної власності.

Транспортні засоби, споруди, устаткування транспорту можуть перебувати у власності підприємств, об'єднань, установ, організацій і громадян.

Відповідальність підприємств транспорту за невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо перевезення пасажирів, багажу, а також відповідальність перед пасажиром за несвоєчасне подання транспорту визначається кодексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими законодавчими актами України.

Підприємство транспорту, діяльність якого пов'язана з підвищеною небезпекою, несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок загибелі або ушкодження здоров'я пасажира під час користування транспортом, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підприємства транспорту відповідають за втрату, нестачу, псування і пошкодження прийнятих для перевезення вантажу та багажу у розмірі фактичної шкоди, якщо вони не доведуть, що втрата, нестача, псування або пошкодження сталися не з їх вини. Підприємства транспорту несуть відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, згідно з чиним законодавством України (Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.).

7.3. Комунікативний блок завдань:

7.3.1.Поміркуйте, з чого складається транспортна система України.

7.3.2.Запропонуйте найточніший варіант заголовку до цього тексту.

7.3.3.Запишіть п’ять – сім ключових слів та словосполучень.

7.3.4.Складіть рекомендаційну анотацію на прочитаний текст.

7.3.5.Складіть індикативний реферат.

 

Текст 8.

8.1.Докомунікативні завдання:

8.1.1.Поясніть поняттєвий зміст термінів: автобан, генератор, параметр, двигун, об’єм, габарит.

8.1.2.Доберіть українські відповідники до слів, утворених від запозичених іменників: динамічний, спеціалізований, статичний, статистичний, універсальний, техологічний, класифікаційний.

8.1.3. Доберіть синоніми до слів: кермо, класифікувати, колона, можливість, низка, об’єднання, вантаж, налагоджувати, ділянка, невпорядкований, несистематичний, обвідка, осадок.

8.1.4.Перекладіть словосполучення українською мовою: подвижной состав, специализированные надстройки, имеющие технологическое назначение, грузо-пассажирские автомобили, складывающиеся задние сиденья, ведущие колеса, сверх особо большой, ведущая ось, двигатель внутреннего сгорания, по грузоподъемности, потребляемое топливо.

8.2.5.Назвіть особливості звучання голосних і приголосних звуків. Згрупуйте приголосні звуки, котрі: а)дзвенять, б)свистять, в)дзижчать, г)дрижать, д)шиплять. Наведіть точні приклади, які ілюстрували б особливості звукових систем двох мов.

8.2.Притекстові завдання:

8.2.1. Перекладіть текст українською мовою, послуговуючись навчальним російсько-українським словником базової транспортної термінолексики для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання.

8.2.2.Прочитайте перекладений текст, дотримуючись орфоепічних норм української мови і передайте його зміст 2-3 простими реченнями.

8.2.3.Проаналізуйте словниковий склад тексту за частинами тексту.

8.2.4.Укладіть до тексту російсько-український словничок термінів(15-20).

 

Классификация отечественных автотранспортных средств осуществляется по следующим признакам:

• вид автотранспортного средства;

• основной технический параметр (масса, мощность или габаритные размеры);

• тип кузова;

• назначение;

• колесная формула;

• тип двигателя.

Автомобильный подвижной состав подразделяют на пассажирский, грузовой и специальный. К пассажирскому относятся легковые автомобили, автобусы, пассажирские прицепы и полуприцепы; к грузовому — грузовые автомобили, атомобили-тягачи, грузовые прицепы и полуприцепы с универсальными или специализированными надстройками для размещения груза; к специальному — автомобили, прицепы и полуприцепы с установленным специальным оборудованием, имеющие технологическое или другое назначение и выполняющие различные, преимущественно нетранспортные, работы.

Пассажирские автомобили вместимостью до восьми человек, включая водителя, относятся к легковым, свыше восьми человек — к автобусам. Легковые автомобили по рабочему объему цилиндров двигателя делятся на следующие классы:

• особо малый (до 1,099 л);

• малый (1,1—1,799 л);

• средний (1,8—3,499 л);

• большой (3,5 л и более);

• высший (не регламентируется).

На базе легковых автомобилей выпускаются грузовые и грузо-пассажирские автомобили (комби и грузовой комби), у которых для увеличения размеров площадки, предназначенной для размещения в кузове груза, задние сиденья делаются складывающимися, а задняя часть кузова обеспечивает увеличенный внутренний объем.

Автобусы подразделяются по габаритным размерам (длине) на следующие классы:

• особо малый (до 5 м);

• малый (6—7,5 м);

• средний (8,5—10 м);

• большой (11—12 м);

• особо большой (16,5—24 м).

Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы в зависимости от полной массы подразделяются на следующие основные классы (без наименования): менее 1,2; 1,2—2; 2-8; 8—14; 14—20; 20—40; свыше 40 т. Классификацией грузовых автомобилей с бортовой платформой по грузоподъемности выделены следующие классы:

• особо малый (менее 1 т);

• малый (1—3 т);

• средний (3—8 т);

• большой (8—15 т);

• особо большой (15—26 т);

• сверх особо большой (свыше 26 т).

Специальные автомобили выполняют преимущественно нетранспортные работы. К ним относят пожарные автомобили, автолавки, автомобили с компрессорными, буровыми установками, автокраны, уборочные, автомобили скорой медицинской помощи. Специализированные автомобили учитывают специфику груза (сыпучие, жидкие, крупногабаритные и т. д.). К ним относятся: самосвалы, фургоны, цистерны, панелевозы, контейнеревозы и т. п.

Автомобили для буксирования прицепов и полуприцепов называются автомобиля ми -тягачами. Автомобиль-тягач или стандартный грузовой автомобиль вместе с одним или несколькими прицепами образуют автопоезд.

По приспособленности к дорожным условиям различают автомобили обычной и повышенной проходимости.

Автомобили по общему числу колес и ведущих колес условно обозначают формулой, где первая цифра — число колес автомобиля, вторая — число ведущих колес.

Каждое сдвоенное ведущее колесо считается как одно целое.

Например, колесной формулой 4x2 обозначен двухосный автомобиль с одной ведущей осью (ЗИЛ-431410), 6x6 — трехосный автомобиль со всеми ведущими осями (ЗИЛ-131), 6 х 4 — трехосный автомобиль с двумя ведущими осями (КамАЗ).

По роду потребляемого топлива и типу двигателя автомобили подразделяются на бензиновые, дизельные, работающие на альтернативных топливах (газогенераторные, газобалонные), электрические (электромобили), паровые, газотурбинные, а также автомобили с комбинированными силовыми установками, например двигатель внутреннего сгорания (ДВС) электрический двигатель.

Каждой модели автомобиля (прицепа, полуприцепа) присваивается индекс, состоящий из четырех цифр. Первая цифра обозначает класс автомобиля (прицепа, полуприцепа), по рабочему объему двигателя для легковых автомобилей, по длине для автобусов и по полной массе для грузовых автомобилей .

В основу деления классов на виды положен признак эксплуатационного назначения автомобиля. Установлены следующие виды автомобилей (прицепов, полуприцепов) по второму знаку четырехзначного цифрового индекса модели:

1 — легковые;

2 — автобусы;

3 — грузовые бортовые;

4 — седельные тягачи (резерв);

5 — самосвалы;

6 — цистерны;

7 — фургоны;

8 — резерв;

9 — специальные.

Третья и четвертая цифры обозначают номер базовой модели. Для обозначения модификации модели вводится пятая цифра — порядковый номер модификации. Перед цифровым индексом ставится буквенное обозначение предприятия-изготовителя. В зависимости от полной массы прицепного состава для него установлены группы индексов модели (третий и четвертый знаки четырехзначного индекса модели прицепов, полуприцепов и роспусков). Модификации модели имеют в обозначении пятую цифру (Передерий В.П.).

8.3. Комунікативний блок завдань:

8.3.1.Запропонуйте найточніший варіант заголовку до цього тексту.

8.3.2.Запишіть п’ять – сім ключових слів та словосполучень.

8.3.3.Запишіть опорний конспект тексту.

8.3.4.Підготуйтеся до обговорення проблем, порушених у запропонованому тексті, у жанрі полілогу.

 

Текст 9.

9.1.Докомунікативні завдання:

9.1.1.Відредагуйте наведені словосполучення: задачі логістики, з допомогою транспорта, недоліком являється, в залежності від середовища, два показника, области застосування, регулярність перевозок, представляти собою, самий дешевий, дотримання графіка.

9.1.2.Перекладіть словосполучення українською мовою: отличающиеся характеристики, безрельсовый транспорт, передаючий транспортер, испытательная трасса, релейная ячейка, степень срочности, хищение груза, малая грузоподъемность, угон автотранспорта, при любых погодных условиях, блокировочный механизм, замыкающее звено, транспортное средство.

9.1.3.Перекладіть речення та вмотивуйте й розставте у ньому розділові знаки: Здесь по сравнению с другими видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара.

9.2.Притекстові завдання:

9.2.1. Перекладіть текст українською мовою, послуговуючись навчальним російсько-українським словником базової траспортної термінолексики для студентів траспортного факультету денної та заочної форм навчання.

9.2.2.Прочитайте перекладений текст, дотримуючись орфоепічних норм української мови.

9.2.3.Випишіть терміни, рід яких під час перекладу українською мовою змінюються.

9.2.4.Укладіть до тексту російсько-український словничок термінів (15-20).

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...