Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Логістика у світовому просторіМета: Поглибити знання в межах окресленої теми, забезпечити цивілізований обмін інформацією, здійснити тренінг комунікативних умінь і навичок.

Ситуація: «Круглий стіл» (макроетюд тривалістю до 20 хвилин).

Ролі (учасники): Журналіст (керує «круглим столом»), запрошені – перекладач, менеджер, інженер, директор фірми з міжнародних перевезень, начальник митниці, начальник залізниці, українські та іноземні студенти транспортного факультету ВНЗ.

Завдання: Розподілити ролі, визначивши функції й позицію кожного з учасників тренінгу; журналістові як організатору «круглого столу» - окреслити коло обговорюваних проблем у межах зазначеної теми, чітко сформулювати мету й актуальність цього «круглого столу» ; розробити низку запитань і задати їх запрошеним, сприяти проведенню полілогу; учасникам (запрошеним) «круглого столу» - обмінюватися інформацією й думками, здійснювати самоконтроль дотримання чинних норм сучасного мовленнєвого етикету.

Ключові поняття і терміни теми:

«Логістика» (від грец. logistike — майстерність підраховувати, міркувати) бере свої витоки ще з часів Римської імперії, коли існували спеціальні службовці «логісти» або «логістики», котрі займалися розподілом продуктів харчування.

Логістика залежно від її сучасного рівня розвитку є комплексним (системним) методом розробки стратегій і механізму оптимізації господарчих зв’яз­ків на основі міжфірмових чи міжфункціональних економічних компромісів.

Логістика як наукова дисципліна перебуває у стадії формування, і її базову термінологію ще не уніфіковано.

Логістика — це процес планування, реалізації та контролю ефективних й економних, з точки зору витрат, переміщення та зберігання матеріалів, напівфаб­рикатів та готової продукції, а також пов’язаної з ними інформації про постачання товарів від місця виробництва до місця споживання згідно з вимогами клієнтури (Ф.Пфоль) .

Логістика— це наукова дисципліна про управління потоками в системах (Б.К.Плоткін).

Логіка — наука про закони і форми мислення, методи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Макрологістика охоплює міжгалузеві процеси, тобто логістичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередниками зі складування та зберігання: може охоплювати про­цеси, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, наданням різ­них видів послуг.

Мікрологістика — внутрішньовиробнича логістика, що пов’я­зана з нормальним функціонуванням конкретної фірми; слід розрізняти логістику як а) господарський процес; б) функцію уп­равління; в) науку.

Логіст — працівник компанії, який відповідає за всю логістику компанії чи її частину. Логістами є працівники транспортного, складського підрозділів компанії, відділів планування запасів, закупівлі, збутової логістики (дистрибуції).Митниця— установа, що здійснює контроль за провезенням товарів через кордон і за їх оподаткуванням.

Мито — непрямий податок, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит, і який включається до ціни товарів та сплачується за рахунок кінцевого споживача.

Державне мито— грошова сума, що стягується в судових й арбітражних органах, нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, міських, сільських, селищних радах та інших уповноважених на те органах за вчиненням ними дій з об'єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне значення.

Комунікативний тренінг №2 «Співбесіда з роботодавцем»

Мета гри: Сприяти виробленню правил спілкування під час співбесіди з роботодавцем, набуттю знань про особливості усного спілкування, виробленню вмінь та навичок взаємодії між співрозмовниками за допомогою вербальних та невербальних засобів.

Комунікативна ситуація: Група молодих спеціалістів планує влаштовуватися на роботу (макроетюд тривалістю до 30 хвилин).

Ролі (учасники): Директор фірми, заступник директора фірми, менеджер з персоналу, психолог, 5 молодих фахівців.

Завдання: Менеджеру з персоналу – розподілити ролі та відповідно до них функції й обов’язки, підбити підсумки; директору фірми, заступнику директора фірми, психологу – підготувати чіткі запитання до кожного з молодих фахівців, молодим фахівцям – чітко, обґрунтовано і чесно відповісти на запитання. Менеджеру з персоналу – узагальнити надану інформацію.

Орієнтовні запитання:

- Що Ви можете розказати про себе?

- Які у Вас недоліки?

- Чи можете Ви назвати бажаний мінімум і максимум зарплатні?

- Які Ваші найбільші досягнення?

- Як довго плануєте працювати в нашій фірмі?

- Що Ви знаєте про нашу установу?

- Яку користь матиме наша фірма, призначивши Вас на цю посаду?

Ключові поняття теми:

Співбесіда з роботодавцем– це спеціальна бесіда, під час якої роботодавець оцінює претендента на посаду.

Професія(від. лат. – professio “офіційно зазначене поняття”, фах) – рід трудової діяльності, що вимагає певних знань та трудових навичок і є джерелом існування.

Спеціалізація(від лат. specialis “особливий”) – 1) оволодіння спеціальними знаннями в певній галузі; 2) зосередження діяльності на певному занятті, спеціальності; 3) поділ праці на окремі операції.

Спеціальність(від лат. specialis “особливий”) – 1) галузь виробництва, науки, техніки, мистецтва як сфера чиєї-небудь діяльності, роботи або навчання; 2) фах, професія.

Етикет(від фран. etiquette) – це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми в різних ситуаціях.

Менеджер(англ. manager < manage – керувати) – 1) найманий професійний керівник підприємства; спеціаліст у сфері керування виробництвом; 2) підприємець у професійному спорті, розважальному бізнесі, який організовує виступи спортсменів, артистів.

Мовний етикет – це сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в системі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту із співрозмовником.

Мовленнєвий етикет – реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

Рекомендована навчальна література до дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

1.Навчальний російсько-український словник базової транспортної термінолексики для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання / Укл. О.І.Брацун. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

2.Онуфрієко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп / Онуфрієко Г.С. — К.: Центр учбової літератури, 2009. –392с. (Гриф МОН України).

3.Онуфрієко Г.С. Риторика. Навчальий посібник/ Онуфрієко Г.С. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 592с. (Гриф МОН України).

4. Словник іншомовних слів: 23000 слів і термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000 . – 1018 с.

5.Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін - т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2007. – 288 с.

6.Українсько — російський словник наукової термінології / За заг. ред. Л.О.Симоненко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 416с.

7.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / Шевчук С.В., Клименко І.В – К.: Алеута, 2010. – 696 с.

Фахові видання

8.Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления /Алесинская Т.В. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с.

9.Босняк М.Г.Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)»/ Босняк М.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408с.

10.Залманова М.Е. Логистика: Учебное пособие / М.Е. Залманова. — Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1995. - 167 с.

11.Кальченко А. Г. Логістика: Підручник/ Кальченко А. Г. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.

12.Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — 6-те вид. / Кисликов В. Ф., Лущик В. В. — К.: Либідь, 2006. — 400 с.

13.Міщенко М.І. Загальний курс транспорту:навчальний посібник /М.І. Міщенко, А.В. Хімченко, І.Ф. Вороніна, Ф.М. Судак. — Донецьк: Норд‐прес, 2010. — 323 с.

14.Передерий В. П. Устройство автомобиля: учебное пособие / Передерий В. П. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 288 с.

15.Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальий посібник/ Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. – К.: Арістей, 2007. – 458 с.: іл. – Бібліогр.: с. 15

 

 

 


 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...