Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні вимоги при роботі з посібникомМіністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

Імені Юрія Федьковича

 

 

Підлягає поверненню на кафедру

Фізика процесів поглинання пружної енергії у твердих тілах

Навчальний посібник

 

 

Чернівці

Чернівецький національний університет

УДК 539.67(076)

ББК 22.375.6 я73

Ф-503

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича

 

Ф-503 Фізика процесів поглинання пружної енергії у твердих тілах : Навчальний посібник / укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 75 с.

 

Робота містить у собі короткі теоретичні відомості з питань, які виносяться на самостійну роботу для студентів старших курсів фізичних спеціальностей, які вивчають курс «Фізика процесів поглинання пружної енергії у твердих тілах», методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, перелік літератури, запитання й завдання для самоконтролю, які допоможуть студентам оволодіти сучасними експериментальними методиками дослідження будови та властивостей матеріалів.

УДК 539.67(076)

ББК 22.375.6 я7

Ф503

© Чернівецький національний університет, 2013

В С Т У П

 

Тверде тіло – це складний об’єкт, який побудований не тільки з величезної кількості атомів та молекул, але й з не меншої кількості квазічастинок (фононів, магнонів, поляронів, екситонів, електронів провідності і т. ін.). Зрозуміло, що передбачити поведінку такої колосальної кількості частинок і квазічастинок під дією змінних зовнішніх факторів непросто, оскільки вона (поведінка) визначатиметься не лише будовою, складом і видом їх взаємодії у твердому тілі, але й типом та характером дії зовнішнього поля.

Під дією зовнішніх факторів тверде тіло може поглинати або виділяти енергію. Розділ науки, який вивчає енергію, що поглинається (виділяється) тілом при цьому називають спектроскопією. Механічна спектроскопія (МС) описує спектри поглинання пружної енергії у твердих тілах в умовах накладання зовнішнього механічного поля. У спеціальній літературі її традиційно називають ще внутрішнім тертям (ВТ).

Необхідно розрізняти поняття внутрішнього тертя як явища, яке має місце у твердому тілі, і як методу дослідження поведінки твердого тіла в зовнішньому механічному полі. У першому випадку під внутрішнім тертям розуміють сукупність механізмів незворотного перетворення механічної енергії, наданої тілу в процесі його деформування, у теплову енергію. Якщо під час деформування залишкові деформації практично відсутні, то таке внутрішнє тертя називають непружністю. Внутрішнє тертя при пластичній деформації називають квазів’язким опором пластичній течії.У другому випадку під поняттям внутрішнього тертя розуміють сукупність методів, які використовуються для вимірювання ВТ: вивчення затухання вільних (повздовжніх, поперечних, крутильних) коливань; вивчення резонансної кривої для вимушених коливань; поглинання звукових та ультразвукових хвиль, відносне розсіювання пружної енергії за один період коливань тощо.

Вивчення ВТ у твердих тілах – це нова галузь фізики твердого тіла, яка швидко розвивається і є джерелом важливої інформації про процеси, які протікають у твердих тілах, зокрема в чистих металах і сплавах, які зазнали різних механічних, магнітних, електричних і теплових обробок. Тобто метод ВТ – це сукупність методик дослідження, за допомогою яких вивчають структурну досконалість та властивості твердих тіл.

Основна мета даного посібника навчити студентів встановлювати зв’язок між характером поглинання пружної енергії і структурним станом матеріалу, показати широкі можливості методу внутрішнього тертя при розв’язанні задач фізичного та прикладного матеріалознавства, та ознайомити магістрів і студентів старших курсів із сучасною експериментальною технікою.

Посібник складається із короткої інформації про запитання, винесені на самостійну роботу студентів, вказівок до лабораторних робіт, в яких ці проблеми розробляються експериментально, контрольних запитань та завдань для самоконтролю.

Методичні вказівки до лабораторних робіт побудовані таким чином, щоб ними могли скористатись і спеціалісти, і магістри спеціальностей, які вивчають курс “Фізика процесів поглинання пружної енергії у твердих тілах ”. Завдання, які повинні виконувати і спеціалісти, і магістри, позначені «зірочками» (*). Завдання і контрольні запитання лише для магістрів виділені курсивом.

Загальні вимоги при роботі з посібником

При роботі над запитаннями, винесеними на самостійне опрацювання, та при підготовці до лабораторних робіт і спеціалістам, і магістрам необхідно ознайомитись з відповідним теоретичним матеріалом в даному посібнику та в наукових джерелах, зазначених у додатковому списку рекомендованої літератури.

При підготовці до лабораторних робіт необхідно оволодіти методикою виконання роботи, підготувати електронні таблиці для запису та розрахунку результатів експериментальних досліджень; навчитись користуватись вимірювальними приладами. Упродовж заняття в лабораторії слід ознайомитись із роботою, що буде виконуватись, одержати допуск, здійснити необхідні експериментальні вимірювання i математичну обробку отриманих результатів, оцінити похибки. Робота завершується оформленням звіту та захистом лабораторної роботи у процесі співбесіди із викладачем.

Обов’язковою умовою допуску до наступної роботи є оформлення звіту про попередню роботу!

У звіті необхідно вказати:

1) номер та назву лабораторної роботи;

2) її мету й завдання;

3) короткі відомості з теорії досліджуваних явищ;

4) інформацію про об’єкт дослідження (марка, склад) та методику дослідження;

5) результати вимірювань, зведені в таблиці; графіки досліджуваних характеристик, розрахункові формули та результати розрахунків;

6) оцінку похибок, допущених при вимірюванні;

7) аналіз отриманих результатів та короткі висновки з роботи.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...