Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 3. Завдання: 1. *Виміряти амплітудні залежності ВТ при різних температурах і непрямим методом оцінити величину енергії зв’язку та ентропії зв’язку домішок ізВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНТРОПІЇ ЗВ’ЯЗКУ ДОМІШОК ІЗ ДИСЛОКАЦІЯМИ МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ АЗВТ

 

Завдання: 1. *Виміряти амплітудні залежності ВТ при різних температурах і непрямим методом оцінити величину енергії зв’язку та ентропії зв’язку домішок із дислокаціями.

2. *Виміряти амплітудні залежності ВТ при двох різних температурах і визначити Е і S зв’язку дислокації з атомами домішок із системи двох трансцендентних рівнянь (3.6).

Мета роботи – *навчитись досліджувати параметри взаємодії дислокацій та атомів домішок в ДДС методом низькочастотного внутрішнього тертя.

Порядок виконання роботи

Для спеціалістів

1. * Виміряти амплітудну залежність ВТ і при кімнатній температурі (див лабораторну роботу №2). Отримані результати занести до електронної таблиці.

2. * Ввімкнути воду для охолодження системи, перевірити тиск води в системі.

3. * Нагріти зразок до температури 50 ± 5 оС і стабілізувати її. Для цього ліве руків’я ЛАТРа на пульті керування повернути проти годинникової стрілки до упору, ввімкнути тумблер «Пічка» в положення «Ввімкнуто», лівим руків’ям ЛАТРа подати на пічку напругу не більше 25 В. Нагріти зразок до 35 ± 5 оС і зменшити напругу на пічці вдвічі або зменшити напругу до нуля (у залежності від температури навколишнього середовища).

4. *Якщо покази мілівольтметра стабілізувались, виміряти амплітудну залежність ВТ і при даній температурі. Отримані результати занести до електронної таблиці із зазначенням температури, при якій проведено вимірювання.

5. *Нагріти зразок до 80 ± 5 оС, стабілізувати температуру (див. п.2) і знову виміряти амплітудну залежність ВТ і при даній температурі.

6. *Оцінити похибки прямих та непрямих вимірювань. Визначити смугу розкиду даних.

7. *Побудувати отримані залежності Q-1(g) в координатах КГЛ та визначити коефіцієнти С2 при трьох виміряних температурах.

8. *Побудувати графік залежності , апроксимувати прямою і визначити тангенс кута нахилу цієї прямої, що дорівнює DЕ/k.

9. *Оцінити відрізок, який пряма відтинає на осі ординат І, і за формулою (3.9) визначити ентропію зв’язку.

10. *Скласти звіт про виконану роботу.

Для магістрів

1. Виміряти амплітудну залежність ВТ і при кімнатній температурі (див. лабораторну роботу №2). Отримані результати занести до електронної таблиці.

2. Нагріти зразок до температури 50±5 оС , стабілізувати її (див. п.2 ) і виміряти амплітудні залежності ВТ і .

3. Побудувати графіки залежності Q-1(g) і f 2(g) і визначити g кр.1. при двох температурах.

4. Підставити отримані значення g кр.1 і відповідних температур в абсолютній шкалі температур до рівняння (3.6). Розв’язати отриману систему двох трансцендентних рівнянь відносно невідомих DE і DS.5. Порівняти отримані значення DE і DS з отриманими непрямою методикою та з літературними даними. Зробити висновки.

6. Оформити звіт до лабораторної роботи.

Контрольні запитання для самоконтролю

1. *Опишіть природу взаємодії між дислокаціями й точковими дефектами в кристалах.

2. *Що таке дислокаційна атмосфера? На яких дислокаціях вона утворюється?

3. *Що таке дислокаційна атмосфера Коттрелла?

4. Опишіть атмосферу Снука. Як впливатиме наявність атмосфери Снука на механічні властивості металів?

5. Що розуміють під атмосферою Сузукі? В яких матеріалах вона виникає?

Контрольні запитання до лабораторної роботи

1. *Що таке енергія та ентропія зв’язку дислокаційної атмосфери?

2. *Чи пов’язаний характер кривих АЗВТ із станом дислокаційної атмосфери? Як?

3. *Що таке температура конденсації атмосфери Коттрелла (ТК) ? Як її оцінити методом ВТ?

4. Як змінюються амплітудні залежності ВТ в матеріалах при перевищенні ТК?

5. *За допомогою формули (3.1) проаналізуйте розподіл атомів втілення в дислокаційній атмосфері Коттрелла.

6. *За допомогою формули (3.1) проаналізуйте розподіл атомів заміщення в дислокаційній атмосфері Коттрелла.

7. *Як називається рух дислокацій, оточених дислокаційними атмосферами Снука та Сузукі?

 

Список рекомендованої літератури

1. Криштал М. А. Внутреннее трение в металлах и сплавах / Криштал М. А., Пигузов Ю. В., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1964.–245 с.

2. Постников В. С. Внутреннее трение в металлах / Постников В. С. М.: Металлургия, 1974. – 351 с.

3. Криштал М. А. Внутреннее трение и структура металлов / Криштал М. А., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1976.–376 с.

4. Механическая спектроскопия металлических материалов под ред. С. А. Головина и А. А. Ильина / Блантер М. С., Головин И. С., Головин С. А., Ильин А. А., Саррак В. И. – М.: Издательство Международной инженерной академии, 1994. – 254 с.

5. Новиков И. И. Дефекты кристаллического строения металлов / Новиков И. И. – М.: Металлургия, 1975. – 207 с.

6. Фридель Ж. Дислокации/ Фридель Ж.– М.: Мир, 1967. –643 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...