Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №5. Завдання: 1. З відомих процесів, які протікають в полікристалічних зразках на частотах близьких до 1ГцВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЛАКСАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Завдання: 1. З відомих процесів, які протікають в полікристалічних зразках на частотах близьких до 1Гц, підібрати релаксаційний процес, який спостерігається в інтервалі кімнатних температур, підготовити зразок для його дослідження.

2. *За відомими методиками визначити основні характеристики цього релаксційного процесу (енергію активації, час релаксації, ступінь релаксації модуля пружності, релаксаційний об’єм).

Мета роботи:Навчитись оцінювати характеристики релаксаційних процесів різними методиками і вибирати оптимальну методику оцінки для кожного конкретного випадку.

Порядок виконання роботи

Для магістрів

1. *Підготувати зразок для досліджень, виміряти його радіус, довжину і змонтувати в релаксометрі.

2. *Ввімкнути воду для охолодження і перевірити тиск води в охолоджувальній системі.

3. * Виміряти ВТ і при кімнатній температурі в інтервалі «20 – 15 мм» тричі не змінюючи температури і амплітуди деформації (див. лабораторну роботу №2). Отримані результати занести до електронної таблиці і використати для визначення смуги розкиду даних.

4. * Ввімкнути пічку (див. порядок виконання лабораторної роботи №3). Вимірювати ВТ і при нагріванні в динамічному режимі через кожних 5 оС від Т кім до 90 оС.

5. * Змінити частоту коливної системи. Для цього дати пічці остигнути до кімнатної температури, зафіксувавши коромисло коливної системи так, щоб не деформувати зразок, додати (або зняти) додаткові наважки.

6. *Виміряти ВТ і на новій частоті при нагріванні в динамічному режимі через кожних 5 оС від кімнатної температури до 90 оС.

7. *Побудувати графіки залежності Q-1(T) і f 2(Т), де Табсолютна температура.

8. *Виділити фон ВТ та побудувати графіки залежності .

9. *Перебудувати графік залежності в координати 1/Т та виділити симетричний максимум. *Якщо максимум складний (має декілька часів релаксації), то виділити кожен максимум.

10. *Визначити Тmax для кожного максимуму, його напівширину, висоту Q-1max. Визначити основні релаксаційні характеристики всіма відомими методами.

11. Проаналізувати отримані результати, порівнявши їх з літературними даними, зробити висновки.

Для спеціалістів

1. *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі в інтервалі «20 – 15 мм» тричі не змінюючи температури і амплітуди деформації (див. лабораторну роботу №2). Отримані результати занести до електронної таблиці і використати для визначення смуги розкиду даних.

2. * Ввімкнути пічку (див. порядок виконання лабораторної роботи №3). Вимірювати ВТ і при нагріванні в динамічному режимі через кожних 5 оС від Т кім до 90 оС.3. *Побудувати графіки залежності Q-1(T) і f 2(Т), де Т – абсолютна температура.

4. *Виділити фон ВТ та побудувати графіки залежності та виділити симетричний максимум.

5. *Визначити енергію активації, час релаксації, ступінь релаксації модуля пружності будь-яким із перерахованих вище методів, які можуть бути використані у даному конкретному випадку.

6. * Отримані результати порівняти з літературними даними для даного матеріалу, зробити висновки і оформити звіт.

Контрольні запитання для самоконтролю

1. *Що спільного між механічним резонансом і релаксаційним процесом? Чим вони відрізняються?

2. *Що таке час релаксації? Час ретардації?

3. *Дайте визначення енергії активації релаксаційного процесу.

4. *Чи можна формулу Верта-Маркса використовувати для визначення енергії активації будь-якого релаксаційного процесу? Чому?

Контрольні запитання до лабораторної роботи

1. *Які процеси називають релаксаційними?

2. *Що таке істинний модуль пружності? Ефективний модуль пружності? Що у них спільного? Чим вони відрізняються?

3. Що таке непружна деформація? Як її визначити?

4. *Дайте визначення релаксованого і нерелаксованого модулів пружності.

a. Дайте визначення дефекту модуля і ступеня релаксації модуля пружності. Запропонуйте методику визначення цих величин.

5. *Виведіть формулу (5.6).

Список рекомендованої літератури

1. Постников В.С. Внутреннее трение в металлах / Постников В. С. – М.: Металлургия, 1974. – 351 с.

2. Механическая спектроскопия металлических материалов под. ред. С. А. Головина и А. А. Ильина / Блантер М. С., Головин И. С., Головин С.А., Ильин А. А., Саррак В. И. – М. : Издательство Международной инженерной академии, 1994. – 254 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства металлов / Головин С.А. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – 76 с.

4. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...