Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИЦентральний банк держави має бути єдиним емісійним центром, що як публічна установа держави користується монопольним правом грошової емісії на території держави. Він має бути банком держави, який зобов'язується підтримувати загальнодержавні економічні програми, якщо вони не суперечать грошово-кредитній політиці. Він також повинен бути банком банків, тобто виступати кредитором останньої інстанції, який надає банкам і фінансово-кредитним інститутам можливість рефінансування на певних умовах і у разі тимчасового дефіциту ліквідних коштів. Центральний банк також має залишатися органом банківського нагляду і контролю, який визначає необхідний рівень стандартизації і компетентності в національний кредитно-фінансовій системі. [13]

Отже, можна говорити про подвійну правову природу центробанку, який, з одного боку, є органом державного управління у сфері банківської діяльності, а з іншого - займається господарською діяльністю. Правовий статус, принципи організації і діяльності[7]. Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України". Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України. Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності. Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту.

Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів. [23]Верхній рівень банківської системи України представлений єдиним органом - Національним банком України. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. (далі - Закон про НБУ) Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, повноваження і функції якого визначаються Конституцією України!, цим Законом та іншими законами України.

Центральний банк у будь-якій державі є особливим органом. Це зумовлено його спеціальним правовим статусом, який передбачає покладення на нього низки особливих функцій, які має здійснювати лише одна інституція банківської системи - саме центральний банк держави. До таких функцій належать: забезпечення стабільності національної грошової одиниці, проведення грошово-кредитної політики, емісія грошей та організація їх обігу, організація системи рефінансування комерційних банків, банківське регулювання та банківський нагляд тощо.

Найважливішою функцією центральних банків є забезпечення стабільності національної валюти. Про це свідчить ст. 99 Конституції України, у якій зазначено, що забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави — Національного банку України. Забезпечення стабільності національної валюти є прерогативою Національного банку України, і саме тому особливого значення набуває закріплення його правового статусу, який би забезпечував ефективну реалізацію центральним банком Його основної та інших функцій. [13]

Функції, які здійснюються всіма без винятку центральними банками, поділяють на регулюючі, контрольні й обслуговуючі. До регулюючих функцій відносять:

- управління сукупним грошовим обігом;

- регулювання грошово-кредитної сфери;

- регулювання попиту та пропозиції на кредит.

Контрольні функції включають:

• здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи;

• проведення валютного контролю.

Обслуговуючі функції полягають:

- в організації платіжно-розрахункових відносин комерційних банків;

- у кредитуванні банківських установ і уряду;

- у виконанні центральним банком ролі фінансового агента уряду.

Функції Національного банку закріплені у Конституції України та Законі України “Про Національний банк України”.


 

ВИСНОВКИ

Треба розрізняти банківське право, як галузь права та банківське право, як навчальну дисципліну. Банківське право - це система норм, що регулюють банківську систему і банківську діяльність. На відміну від цього банківське право, як навчальна дисципліна, - це система викладаються наукових знань про норми банківського права та закономірності регулювання ними банківських відносин.

Банківське право, як галузь права, створюється на основі розуміння закономірностей правового регулювання банківської системи та банківської діяльності. Банківське право, як навчальна дисципліна відображає ці закономірності, але при цьому враховує закономірності навчального процесу та взаємозв'язку з іншими навчальними дисциплінами.

Банківське право, як галузь права, - самостійно. Воно має свій предмет і метод правового регулювання, який вирізняє цю галузь від інших галузей права. Тому ні про яку "комплексної галузі права", стосовно до банківського права мова не йде. А от навчальна дисципліна "банківське право", навпаки, - комплексна. Адже галузь права і навчальна дисципліна - це не одне й теж. В цілях зручності викладання можуть об'єднуватися в одному курсі і питання банківського і питання цивільного права.[18]

Розглядаючи Національний Банк України, зрозуміло що :

1. Грошова система - це форма організації грошового обороту, визначена загальнодержавними законами. Має нормативно-правовий характер і призначена забезпечити рівність усіх суб'єктів грошового обороту, однакову доступність їх до грошового ринку, єдність вимог щодо правил поведінки суб'єктів грошового обороту.

2. Як явище нормативно-правове грошова система містить ряд елементів: назву і величину грошової одиниці; види грошових знаків і види платіжних засобів; механізми регулювання готівкового і безготівкового секторів обороту, валютного ринку; інститути, що регулюють грошовий оборот.

3. Грошові системи видозмінювалися і розвивалися в міру розвитку грошей - від систем, побудованих на принципі саморегулювання обороту грошей, до систем, за яких регулювання пропозиції грошей здійснюється державою.

4. Із проголошенням у 1991 р. України самостійною державою виникла необхідність сформувати власну грошову систему. За період, що минув, досягнуті значні успіхи у вирішенні цього завдання. Сьогодні українська держава в особі НБУ досить успішно регулює пропозицію грошей з метою забезпечення її стабільності. Проте процес формування ефективного механізму грошової системи України ще не закінчився.

5. Державне регулювання грошового обороту займає важливе місце в системі державного управління економікою, оскільки дає можливість впливати на всі процеси на макро- та мікроекономічних рівнях.[14]


 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.-К.: Преса України, 1997. - 80 с.;

2. Закон України «Про Національний банк України»;

3. Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг»;

4. Біленчук П.Д., О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход -Банківське право: Українське та європейське. Навчальний посібник. Київ «Атіка» 1999 – 391с.;

5. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 304с.;

6. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г - Банківське право;

7. Качан О.О. - Банківське право: Навч. посіб.— К.: Юрінком Інтер, 2000. - 288 с.;

8. Пожидаєва М.А.- Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми банківського права» для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»;

9. http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/21-2010-04-26-08-20-16/90-24---------.html;

10. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,106/id,2030/;

11. http://coolreferat.com/Банківське_право_України_(Качан)_часть=4;

12. http://forlawyer.com.ua/index.php?newsid=4958;

13. http://pidruchniki.ws/18860313/bankivska_sprava/struktura_formi_upravlinnya_natsionalnogo_banku_ukrayini;

14. http://readbookz.com/book/108/2729.html;

15. http://referat.mirslovarei.com/bankovskoe-birzhevoe-delo-i-straxovanie/110623-bankivska-sistema-ukra;

16. http://shpargalka.org.ua/r/0/670.html;

17. https://sites.google.com/site/igroupteamsite/bankivske-pravo-ukraieni/ponatta-bankivskogo-prava-jogo-predmet-ta-metod;

18. http://studrada.com.ua/;

19. http://textbooks.net.ua/content/view/2728/14/;

20. http://textbooks.net.ua/content/view/535/14/;

21. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/18/6/;

22. http://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_банк_України;

23. http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36081#top;

24. http://www.cbr.ru/today/print.asp?file=ms/bn/mem/Ukraine.htm;

25. http://www.ebk.net.ua/Book/law/getmantsev_bpu/part1/102.htm;

26. http://www.minjust.gov.ua/files/9_Book_Bankivske_20120516.pdf;

27. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1771_page_4.html;

28. http://www.shporystudentam.ru/ss-12-specialni-principi-i-dzherela-bankivskogo-prava.html;

29. http://www.ukrlawyer.narod.ru/literatura/bank_pravo/bilenchuk/1-2.htm;

30. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=46077&pg=1;

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...