Главная Обратная связь

Дисциплины:


Договір підряду на капітальне будівництвоПЛАН

Вступ.

Договір підряду на капітальне будівництво.

Особливості прав та обов’язків сторін за договором будівельного підряду.

Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві.

ВСТУП

Капітальне будівництво — це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наяв­них основних фондів виробничого і невиробничого призначення.Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей матеріаль­ного виробництва країни.Поняття «капітальне будівництво» охоплює не лише нове будів­ництво — будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках, ай розширення — здійснення за новим проектом будівництва наступних черг діючого підприємства, додаткових вироб­ничих комплексів, реконструкцію — перебудову існуючих цехів та інших об'єктів підприємства, технічне переозброєння — здійснення комплексу заходів щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць вироб­ництва, а також реставрацію та капітальний ремонт будівель і споруд (ст. 23 Закону України від 20 квітня 2000 року «Про планування і забу­дову територій»).

До основних нормативних актів, які регулюють відносини у сфері капітального будівництва, належать: Господарський та Цивільний ко­декси України, закони «Про інвестиційну діяльність», «Про архітектур­ну діяльність», «Про основи містобудування», «Про майнову відпові­дальність за порушення умов договору підряду (контракту) про вико­нання робіт на будівництві об'єктів» та інші.Для здійснення робіт, пов'язаних з капітальним будівництвом, мо­жуть укладатися такі договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних та досліджувальних робіт та ін. (ст. 317 ГК України).Залежно від того, ведеться капітальне будівництво власними сила­ми забудовника чи для цього залучаються спеціалізовані будівельні ор­ганізації, розрізняють три способи будівництва — підрядний, госпо­дарський та змішаний.

Підрядний спосіб будівництва здійснюється із залученням спеціалізова­них, будівельних, монтажних та інших організацій, діяльність яких ліцен­зована у встановленому порядку, господарський спосіб— виконується влас­ними силами забудовника, а при змішаному способічастину робіт забудов­ник проводить власними силами, а частину — силами спеціалізованих організацій.

Найпоширенішим способом капітального будівництва є підрядний спосіб, і його можна розглядати як основний спосіб капітального будівництва в нашій країні.Характерною особливістю договірних зв'язків по здійсненню капі­тального будівництва є система генерального підряду: замовник укладає договір з однією підрядною будівельною організацією — генеральним підрядником, який для виконання окремих комплексів робіт може залу­чати інші спеціалізовані організації на підставі договору субпідряду, тоб­то як субпідрядників. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.Замовник перебуває в договірних стосунках тільки з генеральним підрядником, який несе відповідальність перед замовником за виконання всіх робіт, в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками, тоб­то замовник і субпідрядник не мають права ставити один одному вимо­ги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним із них з гене­ральним підрядником, якщо інше не встановлене договором.Необхідно зазначити також про право замовника укладати прямі договори (крім договору з генеральним підрядником) по даному буді­вельному об'єкту з іншими спеціалізованими підрядними організаціями на виконання монтажних та інших спеціальних робіт. 

Договір підряду на капітальне будівництво.

 

Згідно зч. 1 ст. 318 ГК України, «за договором підряду на капіталь­не будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми сила­ми і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк, визначений договором, об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумов­лені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх».Договір підряду на капітальне будівництво має низку особливостей, а саме: роботи за даним договором ведуться безпосередньо за місцем знаходження об'єкта; специфічний предмет договору та його суб'єктний склад (сторони договору — учасники інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва); широке застосування системи генерально­го підряду; наявність проектно-кошторисної документації; режим конт­ролю якості робіт та порядок прийняття об'єкта до експлуатації.

Предметом договору підряду на капітальне будівництво, згідно з найпоширенішою в літературі точкою зору, є кінцевий результат діяль­ності підрядника.

Зміст договору підряду на капітальне будівництво становлять його умови про права й обов'язки сторін (замовника та підрядника). Оскіль­ки цей договір є двостороннім, то в ньому обидві сторони наділені і пра­вами, і обов'язками.

Права й обов'язки замовника закріплені у статтях 318,320 ГК Укра­їни, а також вони випливають зі змісту самого договору. Він, не втру­чаючись у господарську діяльність підрядника, має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації. На замовника покладено й досить широке коло обов'язків, в тому числі сприяти підрядникові в забезпеченні будівництва водопостачан­ням, електроенергією, а також у наданні інших послуг.

Форма договору підряду на капітальне будівництво є письмовою із зазначенням у ньому всіх істотних умов, а саме: найменування сторін; місця й дати укладення; предмета договору (найменування об'єкта, об­сягів і видів робіт, передбачених проектом); строків початку й завершен­ня будівництва, прав та обов'язків сторін, вартості й порядку фінансу­вання будівництва об'єкта; порядку його матеріально-технічного забез­печення; режиму контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядку прийняття об'єкта; порядку розрахунків за виконані роботи; умов про дефекти й гарантійні строки; страхування ризиків, фінансо­вих гарантій; відповідальності сторін (відшкодування збитків); урегулю­вання спорів, підстав та умов зміни й розірвання договору.

Якщо договором не передбачено попередньої оплати виконаної ро­боти або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядни­ку зумовлену договором ціну після остаточної здачі об'єкта будівництва, за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, — достроково (ч. 5 ст. 321 ГК України).

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...