Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві 

Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві визначають такі нормативні акти, як Закон України «Про архітектурну діяльність» (в ст. 32 якого мовиться, що порушення зако­нодавства про архітектурну діяльність тягне дисциплінарну, адміністра­тивну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із за­конами України); ЦК і ГК України; Правила про договори підряду на капітальне будівництво1, Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (кон­тракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів»2 (який містить правові засади відповідальності за порушення у сфері будівництва, що здійснюється за рахунок державних коштів і спрямований на посилен­ня договірної дисципліни та відповідальності за цільове та ефективне використання державних коштів) та ін.

До суб'єктів господарських відносин у галузі капітального будів­ництва в разі вчинення ними певних правопорушень ст. 322 ГК України передбачає відповідальність у вигляді: відшкодування збитків і штраф­них санкцій. У ній сказано: «За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сто­рона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збит­ки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її май­на, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом. Недоліки, виявлені при прий­нятті робіт (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. Уразі порушення строків усунення не­доліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором».

Важливе значення має позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво (ч. 3 ст. 322 ГК України), яка визначається з дня прийняття роботи за­мовником і становить:

один рік — щодо недоліків некапітальних конструкцій, а в разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття робо­ти, — два роки;

три роки — щодо недоліків капітальних конструкцій, а в разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття ро­боти, — десять років;

тридцять років — щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.

Відповідальність за порушення умов договору підряду на капіталь­не будівництво об'єкта, що здійснюється за рахунок коштів Державно­го бюджету України, республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим, місцевих бюджетів, коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій, передбачена Законом від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів». Він визначає, що майнова відповідальність є істотною умовою договору підряду і передбачає стягнення за вимогою потерпілої сторони неустой­ки (пені), а також відшкодування збитків (витрат, втрат або пошкоджен­ня майна, неодержаних доходів) у частині, не покритій неустойкою (пе­нею), з винної сторони (ст. 3).Так, у разі порушення з вини підрядника строків завершення вико­нання робіт (здачі в експлуатацію об'єктів), передбачених договором, підрядник сплачує замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір якої обчислюється від договірної ціни робіт (ст. 4). За порушення з вини замовника строків перерахування авансів і платежів за виконані роботи він сплачує підряднику за кожний день прострочен­ня неустойку (пеню), розмір якої обчислюється від суми прострочено­го платежу. Якщо замовник не сплатив за виконані роботи протягом тридцяти календарних днів після закінчення встановленого строку пла­тежу, підрядчик має право припинити виконання робіт, але не раніше десяти календарних днів після повідомлення про це замовника. У разі затримки перерахування платежів більш як на дев'яносто календарних днів підрядник має право розірвати договір підряду і вимагати сплати неустойки (пені) та відшкодування збитків, завданих розірванням до­говору в частині, не покритій неустойкою (пенею) (ст. 5).

 

ВИСНОВОК

 

Отже, договором підряду на капіталь­не будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми сила­ми і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк, визначений договором, об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумов­лені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх».

Предметом договору підряду на капітальне будівництво, згідно з найпоширенішою в літературі точкою зору, є кінцевий результат діяль­ності підрядника.

Зміст договору підряду на капітальне будівництво становлять його умови про права й обов'язки сторін (замовника та підрядника). Оскіль­ки цей договір є двостороннім, то в ньому обидві сторони наділені і пра­вами, і обов'язками.

Форма договору підряду на капітальне будівництво є письмовою із зазначенням у ньому всіх істотних умов.

Підрядник має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, включаючи додаткові витрати викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи або підвищенням цини роботи, які настали в наслідок невиконання замовником свого обов'язку зі сприяння підрядникові у виконанні роботи, якщо обсяг та порядок такого сприяння були обумовлені договором. Щодо прав замовника, то він здійснює контроль та нагляд за будівництвом (ходом і якістю виконуваних підрядником робіт, дотриманням строків їх виконання, правильністю використання підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника), а також має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договір мети і яке не може бути усунено підрядником, замовником або третьою особою.

 

 

Використана література

 

1. Цивільний кодекс України.

 

2. Господарський кодекс України.

 

3. Цивільне право України.//// За заг. ред.. С.С. Бичкової., навчальний посібник К: КНТ, 2006 – 498с. http://www.biglib.com/book/6_Civilne_pravo_Ykraini_Dogovirni_ta_nedogovirni_zobovyazannya.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...