Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вказівки до виконання завдань1. Під час створення письмового варіанту доповіді необхідно дотримуватися таких вимог: з’ясувати причини, за яких визначилася проблема, чітко сформулювати тезу, відібрати аргументи, сформулювати висновок, вміти зробити аналіз щодо наукової значимості поданої інформації, подати список використаної літератури.

2. Контрольна робота № 1.Користуючись підручником, текстом лекції, першоджерелами, визначити рід і жанр одного з творів художньої літератури (за вибором студента), проаналізувати його змістоформальні і формозмістові елементи. – Виконується після проведення практичного заняття № 2.

3. Контрольна робота № 2.Проаналізувати уривок художнього тексту (вірш, уривок прози або драми) і визначити всі тропи і фігури, що в ньому зустрічаються. – Виконується після практичного заняття № 4.

4. Контрольна робота № 3.Користуючись схемою аналізу, письмово проаналізувати один з поетичних творів (за вибором студента). – Виконується після проведення практичного заняття № 5.

Схема цілісного аналізу художнього твору

І. Генерика:

1. Літературний рід;

2. Вид;

3. Жанр;

а), б), в) … - різновиди.

ІІ. Метрика:

А) система віршування;

Б) метр;

В) розмір.

Г) вид строфи.

ІІІ. Фоніка:

А) спосіб римування.

Б) види клавзул та рим з погляду наголошеності;

В) види рим з погляду якості співзвуччя;

Г) інші засоби евфонії/ какофонії (алітерація, асонанс, звуконаслідування)

IV. Стилістика:

А) лексика проста і «маркована»,

Б) денотація/ конотація (номінативний/ переносний слововжиток);

В) тропи;

Г) фігури.

V. Формозмістова єдність:

А) композиція/ сюжет/ безсюжетність, художня мова як змістовна форма;

Б) тема, ідея, проблематика, тональність (пафос), колізії як формований зміст;

В) формозміст жанру;

Г) єдність, взаємообумовленість, взаємопроникнення змістових і формальних характеристик.

VI. Іконіка, ейдологія:

А) ключові образи;

Б) основна тема і мотиви;

В) мистецька ідея.

 

5. Реферат оформлюється згідно з загальноприйнятими вимогами до оформлення такого типу робіт (титульна сторінка, план, три елементи структури тексту – вступ, основна частина, висновок, список використаних джерел). Творча робота є альтернативою до написання реферату й містить елементи самостійного аналізу окремих літературознавчих концепцій.

Теми рефератів

Тематика рефератів з теми «Розвиток західноєвропейської теоретико-літературної думки від античності до ХХ ст.»

1. Аристотель як один із основоположників літературознавчої теорії.

2. «Дуалістична» концепція мистецтва Платона в його діалозі «Держава».

3. Погляди на літературу Квінта Горація Флакка.4. «Поетичне мистецтво» Н.Буало як нормативна поетика епохи класицизму.

5. «Лаокоон, або про межі живопису та поезії» Лессінга як перша спроба обґрунтування художнього реалізму.

6. «Трактат про прекрасне» Д. Дідро.

7. Теоретичне обґрунтування романтизму Шілером («Листи про естетичне виховання людини», «Про наївну та сентиментальну поезію»).

8. Ідеї історизму в естетичних поглядах Гердера («Критичні ліси, або Міркування, що стосуються науки про прекрасне та мистецтва, за даними новітніх досліджень»).

9. І. Кант про мистецтво в «Критиці здібності судження».

10. Ф. Шелінг про мистецтво в «Філософії мистецтва».

11. Н.Буало та його «Мистецтво поетичне».

12. Теорія літературних родів у Гегеля.

13. Основні положення поетики М. Довгалевського.

14. Основа класифікація мистецтва за Г.Е. Лессінгом.

15. Й.В.Гете і Ф. Шіллер про епічну і драматичну поезію.

16. Конструювання окремих видів поезії за Ф. Шеллінгом.

17. І. Кант про мистецтво в «Критиці здібності судження».

18. Ф. Шелінг про мистецтво в «Філософії мистецтва».

19. Ф. Ніцше про «діонісійську» і «аполонівську» первини в «Походженні трагедії із духу музики».

20. Фройдівський підхід до розуміння природи мистецтва.

21. Ідеї А. Бергсона як чинник модернізації літературознавчої науки.

22. Теорія «колективного несвідомого» К.Г. Юнга та її значення для розуміння природи мистецтва.

23. Традиція і новаторство та елітарність мистецтва слова в критичній спадщині Т.С.Еліота.

24. Ігрова концепції культури Й. Гейзінги та її застосування до теорії літератури.

25. Х. Ортега-і-Гассет та його теорія «дегуманізації мистецтва».

26. Теорія роману Х. Ортеги-і-Гассета.

27. Основи літературознавчої теорії Н.Фрая.

28. Погляди на мистецтво слова М.Гайдеггера.

29. Ж.П. Сартр про мистецтво слова.

30. Погляди Л. Виготського на природу мистецтва.

31. У. Еко та його розуміння мистецтва слова.

32. К.Г. Юнг про відношення аналітичної психології до літературно-художньої творчості.

33. З. Фройд про джерела фантазування митця.

34. Теорія «нової драми» у висловлюваннях Б. Шоу про Г. Ібсена.

35. Проблема жанру в праці Цвєтана Тодорова «Поняття літератури та інші есе»

36. Роберт Барт про загальну міфологізацію літератури.

37. Концепція смерті автора в працях Р. Барта.

38. Концепція автора у праці М. Фуко «Що є автор?».

39. Ж.-П. Сартр про літературно-художню творчість.

40. М. Хайдеггер про джерела художньої творчості.

41. У. Еко про розвиток ідеї Прекрасного у середньовічній філософії («Еволюція середньовічної естетики»).

42. Проблема розуміння та інтерпретації в герменевтиці Г.Г. Гадамера.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...