Главная Обратная связь

Дисциплины:


Картка інформаційного забезпечення дисципліни№ з/п Бібліографічний опис джерела Кількість у бібліотеці університету
  1. Основні джерела    
Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 448 с.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009. -
Хализев В.Е. Теория литературы : учебник / В.Е. Хализев. – 4-е узд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 405 с.
Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/literatura/osnovi_literaturoznavstva_-_ferents_ns Ін-т
  2. Додаткові джерела    
Даниленко І.І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум. – Миколаїв, 2003. – 146 с.
Вступ до літературознавства. Хрестоматія. – Упорядник Н.І. Бернадська. – К., 1995. – 436 с.  
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / під ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 636 с.
Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-укладач Ю.І. Ковалів. — К., 2007.
Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.
Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. —К., 1997. Ін-т
Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1971. — Т. 6., / 972. — Т. 7.  
Квятковский А. Поэтический словарь.– М., 1966.
Качуровский Ігор. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, 1985.
Качуровский Ігор. Фоніка. – Мюнхен, 1984.
Качуровский Ігор. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. – М., 1968. -
Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. – М., 1999. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/403/gasparov.pdf?sequence=1 Ін-т
Гиршман М.М., Громяк Р.Т. Целостный анализ художественного произведения. – Донецк, 1970.
Гиршман М.М. Художественная целостность и ритм литературного произведения // Русский стих: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1996. -
Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_CategoriesPoetics.htm Ін-т
Теми и тексты: Poetica. –[Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://philologos.narod.ru/texts.htm Ін-т
Андреев Л.Г. Импрессионизм. — М., 1980. -
Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
Бовсунівська Т.Ф. Феномен українського романтизму. — К., 1997.
Борев Ю.Б. Художественные направления в искусстве XX века. Борьба реализма и модернизма. — К., 1986.
Борев Ю.Б. Эстетика. — М., 1988.
Боротьба нового і старого чи витіснення національного? (Постмодернізм — український варіант сьогодні й завтра) [Учасники полілогу В. Дончик, Д, Дроздовський, П. Іванишин] // Слово і час. — 2008. —№ 6.
Буало Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
Введение в литературоведение / Под. ред. Г.Н. Поспелова. — М., 1983.
Виппер Ю. Поэзия барокко и классицизма // Европейская поэзия XVII века, —М., 1977. -
Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. — М., 1978.
Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм. — К., 2000.
Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі: жанри та стилі. — К., 1989.
Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. — 1992. —№ 1.
Гундорова Т. Проявления слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. —Л., 1997.
Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. — К., 2005.
Енциклопедія постмодернізму /За ред. Чарльза Е. Вінквіста та Віктора Е. Тейлора. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.
Естетика / За ред. Л.Т. Левчук. — К., 1997.
Ермилов Е.В. Теория и образный мир русского символизма. — М., 1989. -
Затонський Д. Про модернізм і модерністів. — К., 1972.
Затонский Д. Что такое модернизм? // Контекст. — 1974: Литературно-теоретические исследования. — М., 1975.
Зверев A.M. Модернизм в литературе США. — М., 1979. -
Ільницький О. Український футуризм (1914—1930). — Л., 2003.
Калениченко Н.Л. Українська література XIX ст. Напрями, течії. — К., 1977.
Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової орієнтації поетичного тексту. — К., 1998.
Кларк К. Сталинский миф о Великой семье // Вопросы литературы. — 1992. — Вып. 11.
Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX — поч. XX ст. — К., 1995.
Кухар-Онишко О.С. Індивідуальний стиль письменника. Генезис. Структура. Типологія. — К., 1985. -
Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм — напрям? стиль? метод? // Слово і час. — 2001. — № 1.
Лукач Д. Социалистический реализм сегодня // Вопросы литературы — 1991. — №4.
Макаров А. Світло українського Бароко. — К., 1994. -
Малахов Д. Модернизм. Критический очерк. — М., 1986. -
Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. — Луцьк, 1999. — Ч. 1: Українська література.
Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. — Луцьк, 1999. — Ч. 2: Зарубіжна література.
Наєнко М.К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. —К., 2008.
Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1985.
Наливайко Д.С. Французький символізм як зміна метамови європейської поезії // Слово і час. — 1993. — № 7.
Наливайко Д. Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час. — 2008. — № 9.
Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. Мікропортрети в художніх стилях і напрямах. — К., 1991. -
Неизученные страницы европейского романтизма / Редколлегия: Ю.А. Кожевников, Н.Г. Неупокоева, А.П. Саруханян. — М., 1975. -
Обломиевский Д.Д. Французский символизм. — М., 1973. -
Орлов П.А. Русский сентиментализм. — М., 1977. -
Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К.,1999.
Павличко С. Теорія літератури. — К., 2002.
Петров С.М. Реализм. — М., 1964.
Петров С.М. Основные вопросы теории реализма. — М., 1975.
Петров С.М. Критический реализм. — М., 1980.
Руссова С. Постмодернізм у сучасній поезії, або Набоков — автор "Т'рікстер" // Слово і час. — 2000. — № 6.
Савенець А. Літературна школа — один із "блукаючих" термінів // Слово і час. — 2000. — № 4.
Сакутт П.Ф. Филология и культурология. — М., 1990.
Соколов А. И. Теория стиля. — М., 1968. -
Театр французского классицизма. — М., 1970.
Тетеріна Д. Романтизм — стиль української літератури. — К 1997.
Фролова К. Цікаве літературознавство. — К., 1987. -
Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. — К., 1999.
Шаповал М. Класицистична поетика: Аспекти й шляхи розвитку // Слово і час. — 2000. — № 5.
Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. — М., 1966. -

 Словник дисципліни

 

Українською По-русски In English
Авторська настанова Авторская позиция Author’s main idea
Аналіз Анализ Analysis
Верлібр Верлибр Verse libre
Версифікація Версификация Versification
Вірш Стихотворение Poem
Діахронія Диахрония Dichrony
Драма Драма Drama
Епос Эпос Epos
Жанр Жанр Genre
Інтерпретація Интерпретация Interpretation
Композиція Композиция Composition
Конфлікт Конфликт Conflict
Лірика Лирика Lyrics
Література Литература Literature
Літературознавство Литературоведение Literary criticism
Метр Метр Meter
Мистецтво Искусство Fine art
Мотив Мотив Motive
Напрям літератури Направление литературы Literary trend
Образ Образ Image
Пафос Пафос Pathos
Реципієнт Реципиент Receptionist
Рима Рифма Rhyme
Ритм Ритм Rhythm
Рід літератури Род литературы Kind of literature
Сатира Сатира Satire
Синкретизм Синткретизм Syncretism
Символ Символ Symbol
Синхронія Синхрония Synchrony
Система віршування Система стихосложения System of versification
Скриптор Скриптор Scripter
Стиль Стиль Style
Строфа Строфа Strophe
Сюжет Сюжет Plot
Синтез Синтез Synthesis
Творчість Творчество Creativity
Течія літературна Течение литературное Literary tendency
Тип художньої творчості Тип художественного творчества Kind of creative activity
Тональність Тональность Tonality
Трагедія Трагедия Tragedy
Троп Троп Trope
Фоніка Фоника Phonics
Фігура стилістична Фигура стилистическая Stylistic figure
Фабула Фабула Fable
Художня ідея Художественная идея Creative idea
Школа літературна Школа литературная Literary school

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...