Главная Обратная связь

Дисциплины:


Представлення таблицьЦифровий матеріал, використовуваний у дипломній роботі, доцільно оформляти в таблицях. Таблиця являє собою спосіб представлення інформації, при якому цифровий чи текстовий матеріал групується в рядки і графи, відділені одна від іншої вертикальними і горизонтальними лініями.

За змістом таблиці поділяються на аналітичні і неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, що вводиться в текст словами: "таблиця 2.2 дає можливість зробити висновок, що...", "з таблиці 2.2 видно, що..." і т.д. Часто такі таблиці дозволяють виявити і сформулювати визначені закономірності.

До неаналітичних таблиць відносяться ті, котрі містять здебільшого неопрацьовані статистичні дані, необхідні лише для представлення, інформації або констатації певного стану речей.

Звичайно таблиця складається з таких елементів: порядкового номера і тематичного заголовка, боковика, заголовків вертикальних граф (голівки), горизонтальних рядків і вертикальних граф (основної частини, тобто прографки) (додаток М)

Кожна таблиця повинна мати назву, що розміщають над нею і друкують симетрично тексту. Слово „Таблиця” та її номер розміщують в правому верхньому куті. Назва і слово "Таблиця" починають з великої букви. Назву не підкреслюють.

Заголовок кожної графи в голівці таблиці має бути по можливості коротким. Варто уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру треба вказувати в тематичному заголовку, виносити до узагальнюючого заголовка слова, що повторюються. Якщо показники таблиці мають різні одиниці виміру, то потрібно виділяти окремий стовпчик (графу) для них; якщо таблиця будувалася по показниках, що має єдині одиниці виміру, то їх варто проставляти над таблицею в правому верхньому куті під заголовком.

Заголовки граф пишуть з великої букви, підзаголовки - з маленької, якщо вони складають одне речення з заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Заголовки (як підлеглі, так і головні) повинні бути максимально точними і простими. У них не повинно бути слів або розмірностей, що повторюються. Графу з порядковими номерами рядків у таблицю включати не треба. Досить обережно варто відноситися також до вертикальної графи "Примітки". Така графа потрібна лише тоді, якщо містить дані, що стосуються більшості рядків таблиці.

Таблицю розміщають після першого згадування про неї в тексті ( на тієї ж чи наступній сторінці), таким чином, щоб її можна було читати без повороту дипломної роботи або з поворотом по годинній стрілці. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку. У цьому випадку назву поміщають тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна розділяти на частини і розміщати одну над однією в границях тієї самої сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку для кожної частини таблиці повторюють її голівку, у другому - боковик. Якщо голівка громіздка, її можна не повторювати. У такому випадку пронумеровують графи і переносять їхню нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повторюють.Якщо текст у графах таблиці вживається кілька разів і складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох чи більш слів, то при першому повторенні його заміняють словами "теж", а надалі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не варто. Якщо цифрові чи інші дані в якомусь рядку таблиці відсутні, то в ній ставлять прочерк.

Усі приведені в таблицях дані повинні бути достовірними, однорідними і такими, що можуть зіставлятися, в основу їхнього угруповання беруться лише істотні ознаки.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, представлених у додатках) у границях розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщають напис "Таблиця" із вказівкою її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця" її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл.1.2" і "Закінчення табл.1.2". Якщо таблиця міститься на сторінці, то її не бажано переносити. Якщо таблицю все-таки необхідно перенести, то на першій сторінці повинні залишитися номер таблиці, заголовок, голівка таблиці, номера граф і не менш двох-трьох рядків. Переносити один-два рядки таблиці не допускається.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...