Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

ВСТУП

Розділ 1. ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ  
1.1. Сутність і зміст економічної діагностики 1.2. Види та методи проведення економічної діагностики діяльності підприємства 1.3. Концептуальні засади економічної діагностики підприємства  
Розділ 2. ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ВП «Шахта «Курахівська» 2.2 . Ринкова позиція та конкурентний статус ВП «Шахта «Курахівська» 2.3. Діагностика діяльності ВП «Шахта «Курахівська»  
РОЗДІЛ 3.ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ВП «Шахта «курахівська»  
3.1 Методологічні основи удосконалення економічної діагностики на ВП «Шахта «Курахівська» 3.2 Економічна діагностика антикризового управління на ВП «Шахта «Курахівська» 3.3.Шляхи підвищення ефективності використання економічної діагностики на ВП «Шахта «Курахівська» РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ  
     

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Додаток В

 

Календарний план виконання дипломної роботи

 

№ п/п Назва етапу Термін виконання етапу роботи Відмітки про виконання
1. Збір та обробка інформації на підприємстві    
2. Написання I-го розділу дипломної роботи    
3. Написання II-го розділу дипломної роботи    
4. Написання III-го розділу дипломної роботи    
5. Написання IV-го розділу дипломної роботи    
6. Здача науковому керівнику закінченої та оформленої дипломної роботи    
7. Доробка дипломної роботи згідно зауважень керівника    
8. Надання дипломної роботи на зовнішню рецензію    
9. Затвердження дипломної роботи завідуючим кафедрою    
10. Підготовка до захисту    

 

З дипломним завданням ознайомлена:

Пономаренко Ганна Євгеніївна ______________

(П.І.Б. студента) (підпис)

 

Додаток В

 

РЕФЕРАТ

 

Сторінок Рисунків Таблиць Додатків

 

  Об`єкт дослідження:   ВП «Шахта «Курахівська»  
Предмет дослідження: економічна діагностика підприємства  
Мета:   розкриття теоретичних аспектів економічної діагностики управління персоналом торговельної компанії та розробка напрямків її вдосконалення
  Методи:   порівняльний аналіз, графічний метод, методи системного аналізу, синтезу, аналіз використання робочого часу, методи статистичного та математичного аналізу
  Результати:   напрямки вдосконалення організації і проведення економічної діагностики ВП «Шахта «Курахівська»  

Ключові слова: ДІАГНОСТИКА, УПРАВІЛННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, РИНКОВА ПОЗИЦІЯ, КОНКУРЕНТИ, ПІДВИЩЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.Додаток Г

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………7

 

Розділ 1.ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ………………………………………............................10
1.1 Сутність і зміст економічної діагностики……………………………………10 1.2 Види та методи проведення економічної діагностики діяльності підприємства………………………………………………………………...…........21 1.3. Концептуальні засади економічної діагностики підприємства………..........30
Розділ 2. ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………...............42
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ВП «Шахта «Курахівська»..………………………………………………………………….......42 2.2 . Ринкова позиція та конкурентний статус ВП «Шахта «Курахівська»……..52 2.3. Діагностика діяльності ВП «Шахта «Курахівська»………………………..60
РОЗДІЛ 3.ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ВП «Шахта «курахівська»…………………………………….…................70
3.1 Методологічні основи удосконалення економічної діагностики на ВП «Шахта «Курахівська»…………………………………………………….......70 3.2 Економічна діагностика антикризового управління на ВП «Шахта «Курахівська»……………………………………………………………................80 3.3.Шляхи підвищення ефективності використання економічної діагностики на ВП «Шахта «Курахівська»………………………………………………………..88 4. РОЗДІЛ. ОХОРОНА ПРАЦІ ………………………………………………….100

ВИСНОВКИ…………………...………………………………………………..115

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………119

ДОДАТКИ………………………………………………………………………125

 

Додаток Д

ВСТУП

 

Трудовий потенціал формує економічно активне населення, що зайнято в суспільному виробництві і складає пропозицію робочої сили на ринку праці. Ефективність реалізації фізичних і інтелектуальних здібностей працездатної особи залежить від умов, у яких використовується її робоча сила. Цим обумовлений результат економічної діяльності працездатного населення. Трудовий потенціал формується на різних рівнях управління: національному, регіональному, а також на рівні господарюючого суб'єкта. При цьому існують особливості його формування та збереження, однак основа трудового потенціалу залишається незмінною, тому що її складає працездатна людина.

Відповідною силою, здатною створити конкурентоспроможну, соціально зорієнтовану ринкову економічну систему є працездатне населення, що має активну трудову позицію. Забезпечити зростання виробництва конкурентоспроможної продукції можливо на основі ефективного використання трудового потенціалу, який у широкому розумінні являє сукупність, елементами якої є працездатне населення, що характеризується кількісними та якісними показниками. Кількісна характеристика трудового потенціалу визначається: демографічними чинниками (приростом населення, міграційною рухливістю та ін.); потребами суспільного виробництва у робочій силі; можливостями задоволення потреби працездатного населення в робочих місцях. Якісна характеристика трудового потенціалу носить умовний характер і може визначатися за допомогою: показників демографічного розвитку; медико-біологічних і психофізичних характеристик; професіонально-кваліфікаційних даних; соціальних можливостей.

Трудовий потенціал підприємства формується з внутрішніх якостей і можливостей його працівників. Ефективність реалізації трудового потенціалу кожного працівника залежить від умов, у яких здійснюється трудова діяльність. Тому формування та збереження трудового потенціалу в промисловості шляхом удосконалення існуючих, а також розробкою та впровадженням нових методів управління персоналом, спрямовано на ефективне використання працівників, зайнятих у промисловому виробництві.

Актуальність досліджуваної в роботі проблеми реалізації концепції реінжинірінгу бізнес-процесів у діяльності підприємств, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дослідження, її мету та зміст.

Питанням управління трудовим потенціалом присвячено роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів, таких як: А.Артус, Е.Божко, К.Брюстер, А.Бюссинг, Н.Волгін, В.Гавва, Б.Генкин, В.Гриньова, А.Делі, М.Дороніна, П.Журавльов, В.Золотогорова, Г.Зущина, Л.Карташова, Є.Качан, А.Колот, Л.Костин, О.Красноносова, О.Крушельницька, І.Лясников, М.Новікова, Ю.Одегов, Г.Осовська, П.Петроченко, В.Пономаренко, Р.Тан, Г.Флорковський, С.Фулер, М.Хилб, В.Хьюбер, Д.Шушпанів та ін. Однак питання набору кваліфікованого адміністративного й основного персоналу промислових підприємств, а також створення сприятливих умов його використання на рівні господарюючого суб’єкта мають недостатній розвиток, що підтверджує відсутність методичного забезпечення цих процесів. Тому тема даної дисертаційної роботи є актуальною та своєчасною.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування трудового потенціалу промислових підприємств, розробка теоретико-методологічних основ реінжинірінгу кадрових бізнес-процесів та практичних рекомендації щодо їх реалізації в діяльності підприємств.

Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішено такі завдання:

- надана соціально-економічна характеристика трудового потенціалу;

- обґрунтована система показників оцінки ефективності використання трудового потенціалу;

- проаналізовано ефективність використання трудового потенціалу на підприємствах України і Донецької області;

- обґрунтована необхідність впровадження реінжинірінгу кадрових бізнес—процесів для підвищення ефективності використання трудового потенціалу;

- визначена ринкова позиція підприємства в порівнянні з конкурентами;

- аналізована ефективність використання трудового потенціалу на підприємстві;

- проведено діагностику стану кадрової політики на підприємстві

- розроблена стратегія та кадрова політика на підприємстві;

- проведено планування основних показників кадрової політики;

- обґрунтований науково-методичний підхід до визначення ефективності реінжинірінгу кадрових бізнес-процесів.

Об'єктом дослідження стали процеси управління трудовим потенціалом на підприємстві.

Предметом дослідження є механізми з оцінювання потенційних можливостей робітників, які складають трудовий потенціал підприємства, підходи до його формування та збереження, а також теоретичні та методологічні засади реінжинірінгу кадрових бізнес-процесів підприємства.

Наукова новизна дослідження полягає у наступному:

- надане авторське визначення поняття «трудовий потенціал» (розділ 1.1);

- побудована збалансована система показників для аналізуємого підприємства (розділ 2.3);

- розроблена кадрова політика для аналізуємого підприємства (розділ 3.1);

- розроблений програмний модуль для оцінки ефективності використання трудового потенціалу (розділ 3.2).

- обґрунтовано впровадження реінжинірінгу кадрових бізнес-процесів як один із шляхів підвищення ефективності використання трудового потенціалу (розділ 3.3);

Практичне значення мають:

- розроблена стратегія розвитку підприємства (розділ 3.1);

- розроблена стратегія управління трудовим потенціалом та кадрова політика (розділ 3.1);

- автоматизований програмний модуль для оцінки ефективності використання трудового потенціалу (розділ 3.2);

- заходи щодо підвищення ефективності управління трудовим потенціалом на основі реінжинірінгу кадрових бізнес-процесів (розділ 3.3).

- розділ 4

Інформаційною базою дослідження в роботі стали матеріали ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Оскільки розробка заходів щодо підвищення ефективності управління трудовим потенціалом неможлива без вивчення зовнішнього середовища, з метою порівняльної оцінки зі справами конкурентів та визначення власного місця на ринку, відповідно в якості бази для порівняльного аналізу було обрано двох основних конкурентів досліджуваного підприємства, якими є ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» та ВАТ «Запорожкокс», ці підприємства мають значні конкурентні переваги на ринку чорної металургії.

Відкрите акціонерне товариство «Авдіївський коксохімічний завод» створено за наказом Міністерства промисловості України від 28 грудня 1993 року №360 шляхом перетворення підприємства Авдіївський коксохімічний завод у Відкрите Акціонерне Товариство згідно наказу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року. Місце розсташування: Україна, 86065, Донецька область, м. Авдіївка проїзд Індустріальний 1.

Загальний аналіз показників господарсько-фінансової діяльності підприємств ВАТ «Авдіївській КХЗ», ВАТ «Алчевській КХЗ» та ВАТ «Запорожкокс» приведено в додатку А в таблицях А.1-А.3 відповідно. В результаті порівняльного аналізу основних показників господарської діяльності підприємства, що досліджується, та ВАТ «Алчевський КХЗ» (Додаток А, табл.А1) було встановлено, що підприємство-конкурент має значно вищий економічний потенціал порівняно з ВАТ «АКХЗ». Якщо порівнювати досліджуване підприємство з ВАТ «Запорожкокс», можна сказати, що ВАТ «Запорожкокс» теж має вищий економічний потенціал, ніж ВАТ «АКХЗ» (Додаток А, табл. А.2).

В якості інформаційної бази дослідження також було використано законодавчі акти державних органів управління, матеріали офіційної державної статистичної, фінансової та бухгалтерської звітності, аналітичні внутрішньофірмові матеріали.

В роботі були використані методи наукового дослідження як загальнонаукові (аналізу та синтезу, дедукції та індукції, гіпотези), так і конкретнонаукові методи (економіко-статистичного та економіко-математичного аналізу, в тому числі методи динамічного та порівняльного аналізу, методи оптимізації, методи стратегічного аналізу та планування).

Апробація результатів дипломної роботи. Основні результати дипломної роботи доповідалися на щорічних студентських наукових конференціях за період 2009-2011 рр. та на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі “Економіка підприємства та управління виробництвом”.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 5 працях, з них 1 наукова праця, 4 тез доповідей.

Структура і обсяг роботи.Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Основний зміст роботи викладено на 114 сторінках, містить 20 рисунків, 86 таблиць, 11 додатків, список використаних літературних джерел, що налічує 52 найменування.

 

Додаток Ж

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...