Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Економічна сутність добровільного медичного страхування

1.2. Передумови виникнення добровільного медичного страхування та особливості його розвитку в Україні

1.3. Роль добровільного медичного страхування в охороні здоров’я населення

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

2.1. Сучасний стан розвитку добровільного медичного страхування в Україні

2.2. Організаційно-економічна характеристика АТ «СГ «ТАС»

2.3. Фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування в Україні

2.4. Охорона праці в АТ «СГ «ТАС»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

3.1. Удосконалення системи добровільного медичного страхування в Україні на основі використання зарубіжного досвіду

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування системи добровільного медичного страхування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

У процесі реформування вітчизняної економіки перед страховим ринком України та державою постала низка завдань щодо створення сприятливих умов функціонування системи добровільного медичного страхування та його збалансованого розвитку. Це обумовило потребу в нових підходах до його фінансового забезпечення.

Актуальність теми. Проблема відтворення робочої сили, яка є одним найважливіших чинників виробництва набула сьогодні великого значення. Сучасні соціально-економічні умови та значне порушення екологічної рівноваги спричинили погіршення медико-демографічних показників стану суспільства. Крім того, у умовах розвитку науково-технічного прогресу та підприємницької діяльності висуваються нові вимоги до стану здоров’я працівників, які зазнають великого фізичного та психологічного навантаження. Незважаючи на це, в Україні співвідношення між ВВП та видатками на охорону здоров’я поступово знижується і є незадовільним. Усе це зумовлює необхідність активного пошуку шляхів поліпшення функціонування системи охорони здоров’я та нових джерел її фінансування. Одним з таких шляхів є добровільне медичне страхування.

Проблеми, які склалися на сучасному страховому ринку України, до кінця не вирішені. Відсутність достатньої законодавчої бази, яка б свідчила про проведення державою активної структурної політики на ринку страхових послуг і порівняно невеликий фінансовий потенціал українських страховиків і низький рівень платоспроможності страхувальників, недостатній податковий стимул і низька страхова культура населення стали актуальною проблемою сучасності, яка вимагає негайного вирішення. Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня життя громадян, появою на ринку добровільного медичного страхування нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення сучасних основних проблем та перспектив поширення даного виду страхування, що головним чином визначені реаліями вітчизняних економічних умов.Ступінь дослідження проблеми.Дослідженню аспектів організації і розвитку системи медичного страхування присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Так, зокрема, питанням теорії і практики страхування, в тому числі і у секторі охорони здоров’я присвятили свої праці вчені: О. В. Солдатенко, Т. С. Клебанова, Н. Г. Нагайчук, М. В. Мних, В. Д. Базилевич, С. С. Осадець, С. Я. Войтович, О. О. Гаманкова, Г. О. Минкіна, І. О. Чкан, О. І. Білик, Н. М. Внукова, Н. І. Карпишин, С. Л. Лондар, А. П. Архипов, А. Р. Окунський, В. В. Рудень, О. М. Смірнова, В. Ю. Стеценко, М. В. Тимчак та ін.

Варто зазначити нестачу досліджень проблем, пов’язаних з організацією страхового захисту в секторі охорони здоров’я і наукових розробок, направлених на практичне узагальнення та застосування нагромадженого в цій сфері зарубіжного досвіду. Недостатньо уваги в дослідженнях приділено й участі держави в процесі формування страхових резервних фондів, нормативно-правовому забезпеченні в цій галузі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дипломної роботи пов’язана з темою науково-дослідної роботи кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту «Формування фінансових та кредитно-грошових відносин суб’єктів господарювання національної економіки України».

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської дипломної роботи є аналіз сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхів його поліпшення, дослідженні чинників, що формують ставлення громадськості до добровільного медичного страхування та перспектив його розвитку в Україні як одного із джерел фінансування галузі охорони здоров'я.

Процес реформування нинішньої системи медичного забезпечення за своєю суттю повинен бути системним і комплексним. Необхідність розвитку добровільного медичного страхування в Україні головною мірою зумовлює сучасний стан та порядок фінансування галузі охорони здоров’я, основною вадою якого є використання єдиного вагомого джерела фінансування – бюджетних коштів. Дефіцит фінансових ресурсів накладає суттєві обмеження на розвиток інфраструктури медичних закладів і на рівень якості медичної допомоги. Тому розвиток добровільного медичного страхування є об’єктивною потребою, здатною піднести рівень охорони здоров’я населення, забезпечити надходження коштів у соціальну сферу.

Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення наступних завдань:

– дослідити економічну природу та сутність добровільного медичного страхування, обґрунтувати зміст поняття “медичне страхування ”;

– уточнити місце та роль добровільного медичного страхування у фінансовій системі держави, у забезпеченні соціальної стабільності та рівня добробуту громадян;

– виявити сутьність та основні засади добровільного медичного страхування;

– оцінити діючий фінансовий механізм добровільного медичного страхування, визначити його основні тенденції, особливості та суперечності;

– дослідити і узагальнити зарубіжний досвід організації медичного страхування з метою його практичного використання в Україні;

– обґрунтувати основні напрямки розвитку добровільного медичного страхування в Україні.

Об’єктом дослідження є організаційні засади і механізм фінансування добровільного медичного страхування в Україні.

Предметом дослідження є фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування в Україні.

Методологічні основи дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системний аналіз – для вивчення тенденцій розвитку страхового захисту; економіко-статистичний – для вдосконалення й опрацювання форм, методів і умов добровільного медичного страхування, математичні та експертний методи дослідження, а також спостереження, синтезу та логічного моделювання. Теоретичним і методологічним підґрунтям дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ у їхньому взаєморозвитку, методи теоретико-емпіричного дослідження, критичний та порівняльний аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів.

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні матеріали Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, Ліги страхових організацій України, статистичні дані інформаційно-аналітичних видань, періодичної преси, поточна звітність страхових компаній.

Практичне значення одержаних результатів. Висвітлені в роботі висновки і рекомендації, отримано як результат узагальнення, досліження і аналізу теоретичного та практичного матеріалу з використанням статистичних даних і результатів досліджень з питань оптимізації фінансового забезпечення системи добровільного медичного страхування.

Матеріали магістерської дипломної роботи можуть застосовуватися для відповідних спецкурсів і навчальних посібників вищих навчальних закладів України. Розроблені рекомендації щодо шляхів вдосконалення діючої системи добровільного медичного страхування можуть бути використані страховими компаніями та іншими суб’єктами даного сектору економіки.

Апробація результатів дослідження. Результати магістерської дипломної роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика",(Східноєвропецським університет економіки та менеджменту, Черкаси, 18 квітня 2013 р.), опубліковано тези на тему «Проблеми формування системи добровільного медичного страхування та перспективи його розвитку в Україні».

Обсяг та структура магістерської дипломної работи.Дипломна робота містить вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. Загальний обсяг роботи – 128 сторінок. Основний зміст викладено на 103 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 18 таблиць, 8 рисунків, 4 додатки. Список використаних джерел налічує 42 найменування.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...