Главная Обратная связь

Дисциплины:


За 2011-2012 рр. та їх динамікаПоказник Темпи приросту, %
2010/2011 2011/2012
Кількість зареєстрованих страховиків -3,1 -6,3
Кількість укладених договорів страхування, млн. шт. 619,1 618,0 178,2 -0,2 -71,2
Активи по балансу, млн.. грн. 45234,6 48122,7 56224,7 6,4 16,8
Обсяг сплачених статутних капіталів, млн.. грн. 14429,2 14091,8 14579,0 -2,3 3,5
Сформовані страхові резерви, млн.. грн. 11371,8 11179,3 12578,0 -1,7 12,5
Валові страхові премії, млн.. грн. 23081,7 22693,5 21508,2 -1,7 -5,2
Валові страхові виплати, млн.. грн. 6104,6 4864,0 5151,0 -20,3 5,9
Рівень валових виплат, % 26,4 21,4 23,9 -18,9 11,7

 

У 2012 році на ринку страхування не відбулося значних змін основних показників діяльності: активи страховиків та обсяги наданих ними страхових послуг залишаються майже на одному рівні протягом 2010-2012 звітних років.

У порівнянні з 2011 роком зменшились обсяги валових страхових премій на 5,2%, обсяги валових страхових виплат істотно збільшились на 5,9%. Можна зробити висновок, що компанії вдосконалюють свої системи врегулювання страхових випадків, що призводить до збільшення виплат страхувальникам.

Показники загальних активів, обсягів сплачених статутних фондів та сформованих страхових резервів протягом звітних років поступово збільшуються, незважаючи на зменшення кількості страхових компаній. Станом на кінець 2011 року активи збільшились на 6,4%, а на кінець 2012 року – на 16,8%. Також у 2012 році мали тенденцію до збільшення обсяги сплачених статутних капіталів на 3,5% та сформовані страхові резерви на 12,5%. Таким чином, у цілому, страхові компанії протягом 2012 року не зменшили рівень своєї фінансової стійкості.

На страховому ринку України на початок 2013 року працює 414 страхових компаній, з них 62 компанії займаються страхуванням життя, добровільним медичним страхуванням – близько 80 компаній [28]. В Україні медичне страхування загалом розвивається повільно. Його частка у загальному об’ємі страхового ринку становить близько 10%, тоді як у деяких європейських країнах показник сягає 50% і більше.

Найбільшою популярністю медичне страхування користується у корпоративному секторі у вигляді безперервного страхування здоров’я та, в менших обсягах, страхування здоров’я на випадок хвороби. Роль медичного страхування визначається у процесі реформування сектору охорони здоров’я. Яким шляхом піти, країна обирає, спираючись на демографічні показники, на рівень захворюваності, на загальний стан здоров’я населення тощо.На сьогодні в Україні на ринку добровільного медичного страхування реально працює близько 30 страхових компаній. Найпоширеніші страхові продукти на випадок настання страхової події гарантують виплату страхових сум безпосередньо медичним установам, при ньому забезпечується вибір медичної установи й лікувального персоналу, контроль і експертиза якості лікування, що забезпечує почуття захищеності застрахованим особам. На сьогодні середній рівень виплат при добровільному медичному страхуванні становить понад 60% [29, c. 60].

Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня життя громадян, появою на ринку добровільного медичного страхування нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення сучасних основних проблем та перспектив поширення даного виду страхування, що головним чином визначені реаліями вітчизняних економічних умов.

Проаналізуємо показники діяльності страхових компаній саме в секторі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я та страхування здоров’я на випадок хвороби) на основі даних Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [28]. Результати подамо у вигляді таблиці (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Показники діяльності страхових компаній в секторі добровільного медичного страхування та їх динаміка за 2011-2012 рр.

Показник Безперервне страхування здоров’я Страхування здоров’я на випадок хвороби
Темп приросту, % Темп приросту, %
Чисті страхові премії, млн. грн. 736,3 1280,1 73,9 121,6 316,3 160,1
Чисті страхові виплати, млн. грн. 744,1 900,8 21,1 35,7 40,7 14,0
Рівень виплат, % 101,1 70,4 -30,4 29,4 12,9 -56,2
Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат, тис. шт. 1643,9 2161,2 31,5 58,4 64,4 10,3
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. шт. 1360,7 1454,9 6,9 874,2 1704,4 95,0

 

Необхідно відмітити, що темп зростання чистих страхових премій з добровільного медичного страхування у 2012 році по відношенню до 2011 року мав позитивне значення. У той же час темп приросту чистих страхових виплат також мав тенденцію до збільшення. За договорами безперервного страхування здоров’я за 2012 рік надійшло чистих страхових премій на суму 1280,1 млн. грн., що на 73,9% (543,8 млн грн.) більше, ніж за попередній рік. Також у 2012 році спостерігається позитивна динаміка щодо кількості укладених договорів та кількості врегульованих страхових випадків. У 2011 році рівень виплат складав більше 100%, що є негативним для діяльності страхових компаній, але протягом 2012 року цей показник зменшився і на кінець звітного року складав 70,4%.

Щодо страхування здоров’я на випадок хвороби можна сказати, що надходження чистих страхових премій зросли на 160,1%, а виплати збільшились лише на 14%. В зв’язку з таким приростом страхових премій, погіршився показник рівня виплат і в 2012 році становив 12,9%.

При чому, страховики констатують, що структура попиту на добровільне медичне страхування останніми роками зазнала значних змін. Загалом же, нині в Україні оформити поліс добровільного медичного страхування пропонують, за даними журналу «Експерт Україна», близько 80-и страхових компаній, але по-справжньому зацікавлені в цьому виді страхування і роблять на нього ставку тільки близько тридцяти. Серед них такі страхові компанії: «ПРОСТО-страхування», «ІНГО-Україна», «АСКА», «Інкомстрах», «РZU Україна», «Провідна», «АLLIANZ Україна», «Алькона», «Оранта», «Кредо-Класик», «СГ «ТАС», «Нафтагазстрах» [31, с. 18].

Наявні обставини вимагають від страховиків приймати найрізноманітніші міри відлякування пересічних громадян, зокрема: високими тарифами, проходженням за власний кошт медичного огляду у профільних лікарів, віковим цензом, наполяганням на сімейному страхуванні. Проте, це не означає, що всі страхові компанії однаково упереджено ставляться до громадян, та що така тенденція зберігатиметься і надалі. Як показують тенденції розвитку добровільного медичного страхування, кількість громадян, котрі бажають отримати поліс медичного страхування росте з року в рік, такі тенденції змушують страховика задовольняти і роздрібний попит [32, c. 207].

Визначимо місце добровільного медичного страхування серед інших видів, які користуються найбільшим попитом на вітчизняному ринку страхових послуг на основі звітних даних Ліги страхових організацій України за 2012 рік [30]. Проведемо аналіз страхових портфелів провідних вітчизняних страхових компаній за критеріями об’ємів страхових платежів та страхових виплат, а також визначимо місце СГ «ТАС» серед 15 провідних страховиків України. Результати подамо у вигляді таблиць (Додаток Б).

Огляд структури страхового портфеля вітчизняних страхових компаній свідчить, що медичне страхування сьогодні не є найпопулярнішим. Українці більшою мірою хвилюються про своє майно та транспортні засоби, ніж про безпеку власного здоров’я. Дана тенденція склалася, у першу чергу, як стереотип командно-адміністративної системи, оскільки всі звикли до безкоштовної медичної допомоги. Таке ставлення українців до свого здоров’я також викликане хаосом у системі фінансування медицини та недовірою більшості громадян до фінансового ринку України загалом.

Зобразимо обсяги страхових надходжень і виплат з добровільного медичного страхування десяти проаналізованих страхових компаній на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Провідні страхові компанії у галузі медичного страхування станом на кінець 2012 року

З проведеного аналізу можна сказати, що найбільшу частку ДМС в структурі валових страхових премій має страхова компанія «Нафтагазстрах», яка протягом 2012 року зібрала 230282,4 тис. грн. платежів, і з них 227906,4 тис. грн. (98,97%) за договорами добровільного медичного страхування. СГ «ТАС» в рейтингу займає 6 місце і за звітний період зібрала 36034,9 тис. грн. платежів за договорами ДМС, що складає 9,96 % від загального обсягу валових страхових премій, що надійшли на рахунки компанії за 2012 рік. Частка виплат СГ «ТАС» за даним видом страхування складає 18,27% (35514,6 тис. грн.) від загальної суми відшкодувань, які здійснила компанія.

Виходячи з даних, що відображення на рис. 2.1, слід відмітити, що страхова компанія «Нафтагазстрах» має найвагомішу позицію серед інших страховиків, і виступає лідером на ринку добровільного медичного страхування України. Треба відзначити, що чітких цінових рамок у даному виді страхування немає, тому вартість полісу страхування може значно коливатися залежно від програми страхування і передбаченої страхової суми.

Незважаючи на в цілому позитивні тенденції у розвитку добровільного медичного страхування на теренах вітчизняного страхового ринку, даний сегмент поки що є не досить розвиненим. Насамперед, це стосується того, що самі страховики не надто бажають співпрацювати з медициною, оскільки на їх переконання це невиправдано складно і невигідно, з точки зору страхових виплат, рівень яких нижче 45-60% не опускається, зумовлюючи діяльність вітчизняних страховиків практично на межі рентабельності. В свою чергу, українці не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що, вони, як і раніше, залишаються досить дорогим задоволенням, незважаючи на те, що медичне страхування уже перестало бути ексклюзивною послугою.

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні ринок добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за рахунок корпоративного напрямку, завдяки якому він зростає на 20-30% щорічно. Страхування ж фізичних осіб є для страховиків не вигідним, оскільки заплативши за медичну страховку, що є очевидним свідченням наявних або потенційних проблем зі здоров’ям, клієнт прагне по максимуму використовувати поліс. Корпоративні ж клієнти прибутковіші, оскільки компанії страхують відразу 100-500 працівників (часто за найдорожчою програмою з великим набором послуг), багато хто з яких взагалі не ходить до лікарів.

Наступним стримуючим фактором розвитку добровільного медичного страхування, є те, що з точки зору економічного мотиву страхові компанії зацікавлені співпрацювати з державними лікувально-профілактичними установами з притаманною їм бідністю, дешевими і малоефективними ліками, відсутністю уваги персоналу. Але, зважаючи на ряд факторів, наступного разу клієнт страхового полісу в цього страховика не купить.

Не менш важливою проблемою є те, що сьогодні страхові компанії не мають реального механізму контролю за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності. У зв’язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво перешкоджає проблемний державний медичний сектор. Тому останнім часом спостерігається тенденція до будівництва власних клінік страховиками.

Існують ще й загальнодержавні проблеми, що так чи інакше здійснюють свій коригуючий вплив на розвиток і умови функціонування даного виду страхування. Серед них політична та економічна нестабільність, низький рівень доходів населення, непослідовний підхід до реформування соціального сектора, відсутність оптимальної податкової політики, яка б стимулювала розвиток медичного страхування, недооцінка ролі недержавних фінансових інститутів тощо.


2.2 Організаційно-економічна характеристика СГ «ТАС»

Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», попереднє найменування – Закрите акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», створене на підставі рішення засновників 18 серпня 1998 року та зареєстроване 19.10.1998 року. Здійснює свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», іншими нормативними актами та підзаконними нормативними документами чинного законодавства України та Статуту Компанії.

Повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», скорочене найменування – АТ «СГ «ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30115243. Юридична адреса: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 65.

Метою діяльності АТ «СГ «ТАС» є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством.

Предметом діяльності АТ «СГ «ТАС» є проведення страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов’язаної із формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Компанія займається проведенням всіх видів обов’язкового та добровільного страхування та перестрахування, на які видана ліцензія.

АТ «СГ «ТАС» провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення. Страхові та перестрахувальні операції за 2012 рік здійснювалися компанією на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії з добровільних та обов’язкових видів страхової діяльності. Перелік видів страхування, які надає АТ «СГ «ТАС» та ліцензії до них наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...