Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура страхового портфеля АТ «СГ «ТАС» за 2011-2012 ррОсновні види страхування Обсяги валових страхових премій, тис.грн Питома вага, %
ОСЦПВ 173456,0 152725,1 45,70 42,23
Авто КАСКО 94345,2 80597,6 24,86 22,29
Зелена Картка 25922,5 31394,0 6,83 8,68
Добровільне медичне страхування 24316,0 36034,9 6,41 9,96
Інше особисте страхування 17331,0 17899,6 4,57 4,95
Інше майнове страхування 29141,8 30005,2 7,68 8,30
Інші види страхування 15055,5 12994,8 3,97 3,59
Всього 379568,0 361651,2 100,00 100,00

Рис. 2.2. Структура валових страхових премій за видами страхування АТ «СГ «ТАС» станом на кінець 2012 року

 

Як видно з таблиці 2.4 та рис. 2.2, найбільшу питому вагу в структурі валових страхових надходжень займає обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, добровільне медичне страхування порівняно з попереднім звітним роком помітно збільшило свою питому вагу в загальних обсягах продажу. Добровільне медичне страхування займає 10% всіх зібраних страхових премій і порівняно з минулим роком збільшило свою питому вагу на 3,6%.

Органами управління АТ «СГ «ТАС» є:

- Загальні збори акціонерів

- Наглядова рада

- Виконавчий орган – Голова Правління та Правління компанії

- Ревізійна комісія

Загальні збори є вищим органом управління. У Загальних зборах беруть участь особи, включені до переліку акціонерів. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Правління є виконавчим органом і здійснює управління поточною діяльністю компанії. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Роботою правління керує Голова Правління, який має право без доручення діяти від імені АТ «СГ «ТАС».

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності компанії Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Компанія має 28 відокремлених підрозділи без права юридичної особи (філії та регіональні дирекції) у таких містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів). Регіональні підрозділи підпорядковуються Правлінню СГ «ТАС» і виконують функції згідно наданих повноважень.

Положення про облiкову полiтику АТ «СГ «ТАС» (далi-Положення) встановлює особливостi органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та методологiї облiку окремих операцiй в АТ «СГ «ТАС». Облікова політика в СГ «ТАС» регламентується законодавством України та Наказом по підприємству «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку». Політика ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік», «Про страхування», чинному законодавстві України та основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Положення про облiкову полiтику компанiї затверджується наказом Голови правлiння. Всi внутрiшнi положення, якi регламентують рiзнi сфери дiяльностi компанiї, розроблряються з урахуванням затвердженої облiкової полiтики та не суперечать їй.АТ «СГ «ТАС» має 59 поточних рахунків, відкритих у наступних банківських установах: АТ «Ерсте Банк», АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», АТ Райффайзен Банк Аваль, Брокбізнесбанк АБ АТ, ВАТ «ОЩАДБАНК», ВБР ПАТ, Кредитпромбанк ПАТ, Кредобанк ПАТ, Промінвестбанк ПАТ, ТАСкомбанк АТ, Укрексімбанк АТ та інші.

Основні проблеми, які впливають на діяльність компанії:

1. Нестабiльний стан банкiвського сектора економiки i як наслiдок - фiнансового ринку.

2. Вiдсутнiсть зi сторони державних органiв достатнього контролю за платоспроможнiстю гравцiв на страховому ринку i жорстких дiй до тих, хто не дотримується таких норм, що в майбутньому може призвести до банкрутства деяких компанiй.

3. Вiдсутнiсть контролю зi сторони органiв ДАI i контролю за ТО, внаслiдок чого не в повнiй мiрi працює Закон про обов'язкове страхування.

4. Падiння реальних доходiв громадян, внаслiдок чого першочерговими потребами стають харчування, лiкування, придбання одягу, але нiяк не страхування.

5. Недосконалi та недопрацьованi новi норми законодавства, якi часто протирiчать законодавству в цiлому або окремим його галузям , що сворює ряд проблем у дiяльностi будь-якої компанiї.

На початок 2013 року компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов’язаному з світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. В той же час не існує чіткого уявлення того, які заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід компанії, стабільність і структуру її операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів компанії і здатність компанії обслуговувати і платити в своїх боргах у міру настання термінів їх погашення

Основними джерелами інформації для визначення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів є фінансова звітність підприємства, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал.

Проведемо аналіз динаміки та структури статей балансу на основі звітності страхової компанії. Розрахунки подамо у вигляді таблиць (табл.. 2.5, табл..2.6).

Таблиця 2.5

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...