Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка динаміки і структури активів балансу АТ «СГ «ТАС» за 2011-2012 ррСтаття На початок зв. пер. На кінець зв. пер. Абсолютне відхилення, тис. грн.. Відносне відхилення, % ПВ на поч. зв. пер.,% ПВ на кін. зв. пер., % Відхилення питомої ваги
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:              
- залишкова вартість 4120,0 2393,0 -1727,0 -41,92 0,59 0,43 -0,16
- первісна вартість 12383,0 13104,0 721,0 5,82 1,77 2,34 0,56

Продовження табл. 2.5

- накопичена амортизація (8263,0) (10711,0) -2448,0 29,63 -1,18 -1,91 -0,73
Незавершене будівництво 13,0 0,0 -13,0 -100,00 0,002 0,00 0,00
Основні засоби:              
- залишкова вартість 45310,0 43346,0 -1964,0 -4,33 6,48 7,73 1,24
- первісна вартість 62042,0 62888,0 846,0 1,36 8,88 11,21 2,33
- знос (16732,0) (19542,0) -2810,0 16,79 -2,39 -3,48 -1,09
- інші фінансові інвестиції 480028,0 296962,0 -183066,0 -38,14 68,70 52,95 -15,75
Довгострокова дебіторська заборгованість 0,0 16973,0 16973,0 0,00 0,00 3,03 3,03
Інші необоротні активи 740,0 1066,0 326,0 44,05 0,11 0,19 0,08
Усього за розділом І 530211,0 360740,0 -169471,0 -31,96 75,88 64,32 -11,55
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 2202,0 2553,0 351,0 15,94 0,32 0,46 0,14
Товари 47,0 48,0 1,0 2,13 0,01 0,01 0,00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:              
- чиста реалізаційна вартість 43665,0 39807,0 -3858,0 -8,84 6,25 7,10 0,85
- первісна вартість 47411,0 41089,0 -6322,0 -13,33 6,78 7,33 0,54
- резерв сумнівних боргів (3746,0) (1282,0) 2464,0 -65,78 -0,54 -0,23 0,31
Дебіторська заборгованість за рахунками              
- за виданими авансами 935,0 1997,0 1062,0 113,58 0,13 0,36 0,22
- з нарахованих доходів 441,0 248,0 -193,0 -43,76 0,06 0,04 -0,02
Інша поточна дебіторська заборгованість 15580,0 620,0 -14960,0 -96,02 2,23 0,11 -2,12
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
- в національній валюті 104680,0 153940,0 49260,0 47,06 14,98 27,45 12,47
- в іноземній валюті 769,0 611,0 -158,0 -20,55 0,11 0,11 0,00
Усього за розділом ІІ 168319,0 199824,0 31505,0 18,72 24,09 35,63 11,54
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 232,0 252,0 20,0 8,62 0,03 0,04 0,01
Баланс 698762,0 560816,0 -137946,0 -19,74 100,00 100,00 0,00

 Дані табл. 2.5 показують, що за аналізований період обсяги активів СГ «ТАС» зменшились у 2012 році на 137946,0 тис. грн. (19,74%) і станом на 01.01.2013 рік набули значення 560816,0 тис. грн. Зазначене зменшення відбулося, в основному, за рахунок нематеріальних активів страхової компанії, фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості. В структурі активів теж відбулися негативні зміни: зменшилась питома вага нематеріальних активів і збільшилась питома вага оборотних активів.

 

 

Таблиця 2.6

Оцінка динаміки і структури пасивів балансу АТ «СГ «ТАС» за 2011-2012 рр.

Стаття На початок зв. пер. На кінець зв. пер. Абсолютне відхилення, тис. грн.. Відносне відхилення, % ПВ на поч. зв. пер.,% ПВ на кін. зв. пер., % Відхилення питомої ваги
І. Власний капітал
Статутний капітал 185205,0 185205,0 0,0 0,00 26,50 33,02 6,52
Інший додатковий капітал 19636,0 19636,0 0,0 0,00 2,81 3,50 0,69
Резервний капітал 4050,0 4050,0 0,0 0,00 0,58 0,72 0,14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 211439,0 63999,0 -147440,0 -69,73 30,26 11,41 -18,85
Усього за розділом І 420330,0 272890,0 -147440,0 -35,08 60,15 48,66 -11,49
ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 3350,0 2975,0 -375,0 -11,19 0,48 0,53 0,05
Сума страхових резервів 248970,0 215531,0 -33439,0 -13,43 35,63 38,43 2,80
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 15827,0 11450,0 -4377,0 -27,66 2,27 2,04 -0,22
Усього за розділом ІІ 236493,0 207056,0 -29437,0 -12,45 33,84 36,92 3,08
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17961,0 16955,0 -1006,0 -5,60 2,57 3,02 0,45
Поточні зобов’язання за розрахунками:              
- з одержаних авансів 3303,0 2651,0 -652,0 -19,74 0,47 0,47 0,00
- з бюджетом 3271,0 3021,0 -250,0 -7,64 0,47 0,54 0,07
- зі страхування 84,0 43,0 -41,0 -48,81 0,012 0,008 0,00
- з оплати праці 21,0 65,0 44,0 209,52 0,003 0,012 0,01
Інші поточні зобов’язання 17199,0 58125,0 40926,0 237,96 2,46 10,36 7,90
Усього за розділом IV 41939,0 80870,0 38931,0 92,83 6,00 14,42 8,42
Баланс 698762,0 560816,0 -137946,0 -19,74 100,00 100,00 0,00
                         

Аналіз динаміки і структури пасивів СГ «ТАС» показав, що ресурсна база зменшилась на 137946, тис. грн. (19,74%). Це негативно характеризує роботу страхової компанії. Так, станом на 01.01.2013 р. зобов’язання страхової компанії складали 80870,0 тис. грн. і зросли за 2012 рік на 92,83%. Власний капітал має негативну динаміку і протягом звітного періоду зменшився на 147440,0 тис. грн. (35,08%) за рахунок отримання в 2012 році негативного фінансового результату. Аналіз структури пасивів показав, що значно зменшилась питома вага власного капіталу страхової компанії і збільшились поточні зобов’язання за звітний 2012 рік.

Важливим аспектом оцінки фінансового стану страхової компанії є аналіз її фінансових результатів. Проведемо оцінку структури і динаміки доходів і витрат СГ «ТАС» і подамо результати у вигляді таблиць (табл. 2.7, табл.. 2.8).

Таблиця 2.7

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...