Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фінансове забезпечення системи добровільного медичного страхування в Україні 

 

Розвиток добровільного медичного страхування, як і розвиток ринку в цілому, відбувається в Україні нерівномірно. Проблеми, з якими стикаються страхові компанії, що займаються добровільним медичним страхуванням, спричинені низкою чинників, серед яких – економічна ситуація, жорстка конкуренція, високий рівень безробіття, низький рівень платоспроможності населення, недосконалі законодавчі акти, неузгодженість економічних інтересів суб’єктів страхового ринку, захоплення компаніями значної частки ринку, яка не відповідає рівню їхній платоспроможності та фахової компетентності, низький професіоналізм кадрів тощо.

Незважаючи на все це, в цілому галузь страхування, за останні роки не лише змогла вижити та зберегти позиції в економіці країни, а й має сталу тенденцію до зростання. Цю тенденцію демонструє й медичне страхування як специфічна підгалузь особистого страхування. За часів планового господарства потреба у медичному страхуванні як формі захисту майнових інтересів, пов’язаних із втратою здоров’я та працездатності внаслідок хвороби, була відсутня; охорона здоров’я фінансувалась за рахунок державних коштів, а медична допомога надавалася безоплатно. Та проблеми у фінансовому забезпеченні галузі охорони здоров’я стали причиною обмежених можливостей громадян країни отримати повну за обсягом та якісну за суттю медичну допомогу. Страховий ринок оперативно відреагував на потреби громадян у забезпеченні доступності отримання медичних послуг на прийнятних для них умовах, запропонувавши страхові продукти з ДМС. Отже, протягом останніх років в Україні відбувалися активні процеси з формування ринку добровільного медичного страхування як окремого сегменту страхового ринку.

На страховому ринку України АТ «СГ «ТАС» посідає вагоме місце серед інших страховиків. У структурі страхового портфеля компанії договори добровільного медичного страхування у 2012 році займають 10%, що майже на 4% більше результатів 2011 року (табл.. 2.4). Проаналізуємо основні фінансові показники за 2008-2012 роки з метою визначення проблем та тенденцій розвитку медичного страхування в Україні. Результати розрахунків подамо у вигляді таблиці (табл.. 2.13)

Таблиця 2.13

Основні фінансові показники АТ «СГ «ТАС» за 2008-2012 роки

Рік Страхові премії Страхові виплати Страхові резерви Статутний капітал
380297,7 141528,0 234895,0 16200,0
285682,2 138403,0 218982,7 16200,0
346935,4 126029,8 226019,6 117195,0
379568,0 181943,8 248969,6 185205,0
361651,2 194361,5 215530,6 185205,0

 Розвиток АТ «СГ «ТАС» на сучасному етапі характеризується позитивною динамікою: протягом п’яти звітних років компанія мала тенденцію до збільшення фінансових показників.

Станом на кінець 2012 року статутний капітал сплачено в повному обсязі грошовими коштами. Величина сплаченого статутного фонду АТ «СГ «ТАС» становить 185205 тис. грн.. і відповідає 17576,35 тис. ЄВРО за курсом НБУ, що перевищує величину мінімального розміру статутного фонду страховика, встановленому нормастатті 30 Закону України «Про страхування». За 2012 рік компанія має збиток 147440 тис. грн.. та валюту балансу у сумі 560816 тис. грн..

У звітному періоді валові надходження страхових платежів склали 361651,1 тис. грн., в тому числі: від страхувальників-фізичних осіб – 255819,3 тис. грн..; від страхувальників-юридичних осіб (крім перестрахувальників) – 103394,4 тис. грн.. Вимоги щодо максимальної відповідальності по окремому об’єкту страхування досягаються шляхом укладання договорів перестрахування.

У 2012 році відбулися 103978 страхових випадки, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат у сумі 194361,5 тис. грн.., з них фізичним особам 131479,8 тис. грн.., юридичним особам (крім перестрахувальників) – 59278,2 тис. грн.. Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду складає 1031873.

Станом на кінець 2012 року страхові резерви сформовано у розмірі 215530,6 тис. грн.., у тому числі: резерви інші, ніж резерви незароблених премій – 122562,1 тис. грн.., резерв заявлених, але не виплачених збитків – 44410,7 тис. грн.., резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 20792,9 тис. грн.., резерв коливань збитковості – 55810 тис. грн.., резерв катастроф – 1548,4 тис. грн.. Частка перестраховиків в страхових резервах складає 114449,9 тис. грн.., у тому числі: у резервах незароблених премій – 5174,2 тис. грн.., у резервах заявлених., але не виплачених збитків – 6275,8 тис. грн..

Особливістю діяльності страховика є забезпечення страхового захисту за умови акумулювання коштів у вигляді надходжень страхових премій до страхових резервів. Страхові резерви є коштами страхувальників, які тимчасово перебувають у розпорядженні страховика. Використання коштів страхових резервів має цільове призначення. Страховик у змозі їх використовувати тільки у разі настання страхового випадку за укладеними ним договорами страхування. Інакше кажучи, особливість організації діяльності страховика визначається своєрідністю страхового процесу, на вході і на виході якого знаходяться гроші, які лише тимчасово затримуються у страховика. Страхові резерви СГ «ТАС» залишаються майже на одному рівні протягом всіх п’яти років. Ці фактори позитивно впливають на розвиток добровільного медичного страхування та забезпечення його постійного фінансування навіть за умов економічної кризи.

Зобразимо динаміку основних фінансових показників АТ «СГ «ТАС» за 2008-2012 роки на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динаміка основних фінансових показників АТ «СГ «ТАС» за 2008-2012 роки

Розглянемо більш детально обсяг надходжень, суми відшкодувань та рівень виплат за договорами добровільного медичного страхування СГ «ТАС» протягом 2008-2012 років для більш повного розуміння стану розвитку ДМС В Україні. Результати розрахунків подамо у вигляді таблиці (табл..2.14).

 

 

Таблиця 2.14

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...