Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пропозиції щодо поліпшення фінансового забезпечення системи добровільного медичного страхування 

 

На даному етапі розвитку економіки України система охорони здоров'я працює за умови дефіциту бюджетних коштів. Недостатнє фінансування призводить до серйозних соціально-негативних наслідків. Існуюча мережа медичних закладів у плані технологій поступово регресує. В зв’язку з цим складається несприятлива демографічна ситуація – зростає смертність працездатного населення, знижується народжуваність та спостерігається зменшення економічно активного населення. Тому виникає питання оптимізації фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я.

За таких обставин одним із можливих напрямків вдосконалення є сприяння розвитку системи добровільного медичного страхування. Така система фінансується страховими внесками роботодавців на користь своїх працівників. При цьому страхові платежі спрямовуються безпосередньо на потреби охорони здоров'я застрахованих осіб і забезпечують гарантований обсяг якісного медичного обслуговування. З допомогою системи добровільного медичного страхування стає можливим забезпечення незалежного та ефективного надання медичної допомоги.

Одним із найважливіших є питання щодо економічних розрахунків медичного страхування. За сучасних умов у страховій медицині необхідно сформувати продуману політику цін, оскільки штучне стримування їх на послуги охорони здоров'я знижує якість медичної допомоги, що надається населенню. В той же час темпи зростання доходів населення, показники стану суспільного та індивідуального здоров'я й темпи зростання цін на медичні послуги мають відповідати один одному.

В України існують особливі умови функціонування страхової медицини, так як це питання не може вирішитись протягом багатьох років. Центральною проблемою є питання управління медичною галуззю та сприяння розвитку медичного страхування.

В проекті «Основи законодавства про охорону здоров'я» говориться: «Держава забезпечує створення та функціонування системи медичного страхування населення. Питання організації медичного страхування населення та використання страхових коштів визначається відповідним законодавством» [39]. Цим встановлена пряма залежність медичного страхування від наявності інших державних законодавчих актів, які забезпечують його впровадження. Законодавчі акти не вийшли за межі розробки законопроектів та їхнього обговорення.

Розвиток добровільного медичного страхування в Україні має стати спільною справою всіх учасників цього ринку, а саме роботодавців і страхової компанії та вищих рівнів державної влади. Збалансоване регулювання медичного страхування, а саме політика оподаткування учасників інфраструктури, дасть можливість учасникам ринку внести свої корективи в розвиток охорони здоров’я.Сьогодні якісна медична допомога є досить дорогою для більшості українських громадян. Норма статті 49 Конституції України, відповідно до якої держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, не виконується. Тому сприяння розвитку ринку добровільного медичного страхування є першим кроком до стабілізації економіки країни загалом.

Одним з шляхів сприяння розвитку добровільного медичного страхування в Україні має стати використання в цій сфері полісів мікростахування для незаможного населення. Першочерговими щодо впровадження є поліси мікрострахування здоров’я на випадок хвороби. Розробка таких договорів обґрунтована результатами опитування незаможного населення і враховує інтереси як страхувальників, так і страховиків [40, c. 25].

Зміни, які необхідно зробити в законодавстві для розвитку добровільного медичного страхування, пов'язані зі специфікою оподаткування страхових компаній, які займаються цим видом страхування. Податкове навантаження для страхових компаній, які займаються ДМС, діє на загальних для страховиків підставах і не мотивує займатися цим видом послуг, що відрізняється від інших великою ресурсоємністю і високим рівнем виплат. Високі витрати даного виду пов'язані з соціальною значимістю виду та його функціональної специфікою.

На нашу думку, необхідно, щоб у законодавчому порядку, держава дозволила відносити кошти, які сплачені юридичною особою-страхувальником за договором ДМС на користь працівників, до витрат. Це буде стимулювати громадян до захисту свого здоров'я за допомогою податкових пільг. Оподаткування витрат (не віднесення їх до витрат) працівників на ДМС не стимулює їх до розвитку програм медичного страхування на підприємствах. Наприклад, введення податкових пільг для підприємств, які використовують послуги довгострокового страхування життя своїх працівників призвело до значного збільшення обсягів даного сектора страхового ринку України за останні роки.

Ще одним і, можливо, найефективнішим способом підвищення попиту населення на ДМС в Українї є поліпшення якості такої послуги. Для того, щоб визначити, що саме необхідно зробити для створення та задоволення попиту населення на ДМС, необхідно враховувати той стан, в якому знаходиться дана галузь страхування і можливі шляхи її успішного розвитку. Сьогодні добровільним медичним страхуванням активно займається незначна кількість українських страховиків. Перша рейтингова десятка страхових компаній ринку ДМС концентрує близько 70% загальних обсягів страхових платежів з цього виду страхування. У першу чергу, саме ці страховики повинні докласти максимум зусиль для поліпшення рівня обслуговування населення з метою збільшення попиту громадян на ДМС.

Але питання, яке потребує вирішеня полягає в готовності страхових компаній забезпечити ефективно діючу систему медичного страхування. З метою підвищення ефективності сукупних суспільних витрат на охорону здоров’я потрібно поступово здійснити перехід від принципу постатейного утримання мережі лікувально-профілактичних закладів до фінансування їхньої діяльності відповідно до потреб пацієнтів на підставі контрактів та угод, що відповідає принципам ринкової економіки.

Для вдосконалення обслуговування застрахованих за договорами ДМС є впровадження нової системи кадрового забезпечення, а саме фахівців в сфері охорони здоров’я, які мають досвід і знання з медичного страхування. Такі спеціалісти необхідні хоча б для того, щоб документально засвідчувати обслуговування застрахованих осіб, так як за них всі витрати сплачує страхова компанія і розрахунки проходять безпосередньо між лікувальним закладом і страховиком.

Численні дослідження підтверджують зростання попиту на ДМС в Україні. За даними звітності страхових компаній за 2011-2012 роки попит на цей вид страхування значно збільшився. У першу чергу це пов'язано з погіршенням рівня медичного обслуговування в державних лікувальних закладах. Вміння вітчизняних страховиків привернути увагу громадян до переваг медичного страхування впливає на подальше фінансове забезпечення медичної галузі в державі. З часом українці все частіше відходять від радянських стереотипів мислення, звична для суспільства система державного фінансування медичного забезпечення людини все частіше замінюється послугами страхових компаній в галузі добровільного медичного страхування.

Незважаючи на збільшення попиту, частка ДМС в загальному обсязі бюджетного фінансування системи охорони здоров'я України складає всього декілька відсотків, в той час як в європейських державах вона займає майже п’яту частину. Одночасно ДМС є єдиною фактично діючою формою медичного страхування в Україні, яка не є доповненням до обов'язкового медичного страхування.

Досвід страхової компанії, діяльність якої досліджувалась в цій роботі, спроектований на методи сучасного менеджменту і дає змогу поліпшити якість страхових послуг. Робота СГ «ТАС» на практиці підтверджує, що необхідним для розвитку системи добровільного медичного страхування є формування клієнто-орієнтованої політики врегулювання страхових випадків; функціонування власного медичного асистансу; розробка оптимізації бізнес-процесів та стандартів якості обслуговування клієнтів; проведення постійних семінарів і тренінгів для персоналу, з метою збільшення обсягів продажу даного виду послуг.

З метою забезпечення і підвищення фінансового результату від договорів добровільного медичного страхування пропонуємо вдосконалити систему андерайтингу страхової компанії. Це дозволить підтримувати оптимальний баланс міє об’ємом надходжень і рівнем виплат залежно від ситуації, яка складється на ринку страхових послуг. Для організації ефективної служби андерайтингу необхідно забезпечити співпрацю з традиційними службами страховика: службою ІТ, фінансовим відділом та правлінням компанії. Зобразимо участь служб страхової компанії в системі андерайтингу у вигляді таблиці (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...