Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Солдатенко О. В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної галузі / О 

 

1. Солдатенко О. В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної галузі / О. В. Солдатенко // Фінансове право. – 2010. – №1(11). – с. 31-34.

2. Смірнова О. М. Проблематика розвитку ринку добровільного медичного страхування: податкова складова / О. М. Смірнова // Економічний вісник університету. – 2012. – 19/1. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_19_1/Smirnova.pdf

3. Добровільне медичне страхування як об'єкт правового регулювання / В. Ю. Стеценко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 3. — с. 156-160.

4. Карпишин Н. І. Держава і ринок медичних послуг: концептуалізація причин і наслідків взаємодії / Н. І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – с. 118-124.

5. Чкан І. О. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / І. О. Чкан // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. − Вип. 16. – С. 19–26.

6. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / В. П. Ходаківська, А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, О. А. Пастухова // Вопросы организации здравоохранения. – 2012. – №5(74). – с. 116-119.

7. Про страхування: Закон України, 7 березня 1996 № 85/96-ВР – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20страхування

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

9. Тулай О. Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров'я / О. Тулай // Вісник Тернопільського національного економічного уіверситету. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – Вип. 1. – С. 136-148.

10. Богомаз Н. В. Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Богомаз Наталія Валеріївна; Київський Нац. ун-т ім.. Т.Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

11. Дяченко Є. Медичне страхування в системі суспільного страхового захисту / Є. В. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 22 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 267-274.

12. Лондар С. Л. Особливості фінансово-економічних кризових явищ в Україні та можливості їх регулювання / С. Л. Лондар // Казна України: всеукраїнське видання. - 2009. - № 3. - С. 5-7.

13. Шевцов В. Г. Порівняльний аналіз стану вітчизняної та закордонної систем медичного страхування. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.kbuaрa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doс/5/11.рdf14. Минкіна Г. О. Проблеми і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2010_70/70_45.pdf

15. Внукова Н. М. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412 с.

16. Кісельов Є. М. Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в Україні / Є. М. Кісельов, С. В. Бурлаєнко, І. Г. Кірпа, В. В. Свиридюк, І. М. Солоненко // Страхова медицина. - 2004. - № 1. - С. 74-78.

17. Фойгт Н. Державна підтримка медичного мікрострахування як механізм розширення доступу сільських територіальних громад до якісного медичного обслуговування / Н. Фойгт // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 6. – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=295

18. Клебанова Т. С. Финансовый механизм системы обязательного медицинского страхования населения в Украине / Т. С. Клебанова, Н. А. Дубровина, А. А. Дубровин // Регіональні перспективи. – 1998. – № 2 (3). – С. 26-33.

19. Про затвердження Концепції розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента, 7 грудня 2000 р., №1313/2000.

20. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

21. Мишолівський Б. І. Організація фінансування охорони здоров'я / Б. І. Мишолівський // Економіка охорони здоров'я. – 2012. – №5. – С. 52–58.

22. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика / О. О. Гаманкова. – Київ: КНЕУ, 2009. – 427 c.

23. Білик О. І. Медичне страхування у фінансовому забезпеченні охорони здоров’я в Україні / О. І. Білик // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : спеціальний випуск Інституту підприємництва та перспективних технологій / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 195–201.

24. Тимчак М. В. Аналіз сучасного стану розвитку та регулювання страхового підприємництва в Україні / М. В. Тимчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 34. – С. 155-161.

25. Лондар С. Л. Особливості фінансово-економічних кризових явищ в Україні та можливості їх регулювання / С. Л. Лондар // Казна України: всеукраїнське видання. - 2009. - № 3. - С. 5-7.

26. Страхування: підручник / керівник авт.. колективу і наук. ред.. С. С. Осадець – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

27. Роменська А. Механізми ефективного управління страховою компанією / А. Роменська // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 8. Частина 1. – с. 307-310.

28. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/

29. Ялтинська кооперація. Медичне страхування в Україні // Страхова справа. – 2006 – №3. – с.60-61.

30. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uainsur.com/

31. Капшук О. Г. Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні / О. Г. Капшук, А. П. Ситник, В. М. Пащенко // Фінансові послуги. – 2007. – №2. – с. 17-21.

32. Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми перспективи / А. Р. Окунський // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20.04.2007, м. Львів. – c. 203 – 209.

33. Офіційний сайт Страхової Групи «ТАС» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tas-insurance.com.ua/uk/

34. Про охорону праці: Закон України, 16 жовтня 2012 № 5459-VI (5459-17)

35. Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище: Конвенція МОП № 155 (1981 р.) // Конвенции и рекомендации, принятые МКТ: 1957-1990 гг. -Женева, 1991. – Т.1.

36. Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров‘я / Н. Карпишин, М. Комуніцька // Світ Фінансів. – 2008. - №1 (14). – с.110-117.

37. Войтович С. Я., Войтович О.О. Проблеми вибору оптимальної системи охорони здоров'я – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En_re/2009_6_1/5.pdf

38. Бондар А. В. Фінансування галузі охорони здоров’я в Україні та у зарубіжних країнах / А. В. Бондар // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. - №720. – с. 357-364.

39. Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування: Проект Закону – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://searсh.lіgazakon.ua/l_doс2.nsfl/lіnk1/JF3NS00l.html

40. Шірінян Л. В. Сутність і специфіка полісів мікрострахування для малозабезпеченого населення і представників малого бізнесу / Л. В. Шірінян // Економіка і право. – 2011. – № 3(31). – С. 20-25.

41. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 378 с.

42. Форіншурер – інтернет-журнал про страхування – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forinsurer.com/

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...