Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИРозділ 1. "Проблеми відтворення емфази в англо-українському художньому перекладі".Емфатичні засоби сприймаються як такі у протиставленні з нейтральними, стилістично немаркованими одиницями. Розглядати їх слід не як відхилення від норми або порушення, а як розширення її меж. У перекладі дуже важливо зберегти смислові акценти, які вербалізуються емфатичними засобами, підібрати динамічно-еквівалентний варіант способу підсилення, що дотепер не було предметом наукового аналізу.

Окреслена лакуна у сучасному перекладознавстві частково зумовлена тим, що в науковій літературі немає чіткого розмежування таких понять, як експресивність та емфатичність. На нашу думку, експресивність – значно ширше поняття, ніж емфатичність, крім того, для вираження експресивності існує значно більше засобів, ніж для вираження емфатичності. Для адекватного перекладу важливо не підмінювати ці поняття, основна різниця між якими полягає в тому, що експресивність є суб’єкто-орієнтованою, оскільки передає підвищений емоційний стан самого мовця, тоді як емфаза – об’єкто-орієнтована, вона надає підсилення реченню або його окремій частині. Експресивність, на відміну від емфатичності, нерідко має імпліцитний характер, а емфатичність завдяки своїй експліцитності зазвичай сприяє вибору правильних перекладацьких рішень, дає змогу максимально розкрити стилістичний і прагматичний потенціал оригінального повідомлення у перекладі. Якщо експресивність оригіналу здебільшого відтворюється в англо-українському перекладі лексичними засобами, то для відтворення емфази перекладачі виходять на різні мовні рівні, які охоплюють лексичні, граматичні та лексико-граматичні проекції, що нерідко спонукає перекладачів вдаватися до комплексних лексико-граматичних трансформацій.

Необхідність трансформацій для відтворення емфази може бути також викликана дивергентними особливостями засобів вираження емфази в англійській та українській мовах. За нашими спостереженнями, інвентар емфатичних засобів у системі сучасної англійської мови ширший, ніж відповідний інвентар у системі української мови, що в перекладі компенсується більшою семантичною (конотативною) місткістю емфатичних одиниць. Дивергентність засобів створення емфази, їхня етноспецифічність потребують вирішення проблеми асиметрії емфатичних засобів між вихідним і цільовим текстами. У плані перекладу, серед етноспецифічних особливостей англійської емфази найбільший інтерес становлять способи відтворення логічної емфази, емфатичної інверсії, емфатичних підрядних підметових речень, конструкцій з as…as, риторичних запитань та емфатичного дієслова do.

I do so wish I could see that bit! (L. Carroll "Througt the Looking-Glass", р. 67). - Ох і кортить же кинути на нього оком! ("Аліса в задзеркаллі", пер. В. Корнієнка, с. 45).Конвергентність засобів створення емфази в англійській та українській мовах (лексичні підсилювачі, графічна емфаза, конструкції з використанням ступенів порівняння прикметників і прислівників, повторення тощо) ще не є запорукою адекватності перекладу. Перекладачі нерідко відмовляються від безпосереднього (прямого) відповідника того чи іншого емфатичного слова чи конструкції і вдаються до контекстуальних замінників, керуючись тим, що перекладати слід не сам емфатичний засіб, а його емфатичне навантаження, стилістичні та прагматичні характеристики й обирати з усіх можливих варіантів той, що найбільше відповідає комунікативній меті вихідного повідомлення.

Комунікативна ситуація значною мірою полегшує процес прийняття перекладацького рішення, яке нерідко опирається тільки на наявний контекст, як наприклад:

Oh, please don’t, Bill – I ain’t ever going to tell (M. Twain "The Adventures of Huckleberry Finn", p. 73). – Ой, прошу ж тебе, не треба, Білле! Їй –богу, я нікому й словечкане скажу! ( "Пригоди Гекельбері Фінна", пер. О. Тараненко, с. 278).

В англійському оригіналі емфатичність відтворена підсилювальним ever, а в українському перекладі – вигуком їй- богу, що надає цільовому тексту більшої виразності та дещо одомашнює його.

Основними засобами відтворення емфази в англо-українському художньому перекладі є підсилювальні частки ще, саме, якраз, навіть, лише, же (ж), а; лексичні підсилювачі дійсно, справді, абсолютно, цілком; підсилювальний займенник сам; емфатичні словосполучення на зразок заради Бога, якого біса, заради всього святого; лексичні повтори; ступені порівняння прикметників з префіксом най-; емфатичне саме; підсилювальні конструкції той, хто..;те, що.., хто б ні.., щоб ні..., графічні засоби тощо. Серед інших методів зазначимо транспозицію членів речення, парцеляцію, гіпер- та де- емфатизацію цільового тексту.

Нерідко емфаза має комплексний характер, як у наведеному нижче прикладі, де автор оригіналу послуговується декількома способами мовного підсилення в межах вузького контексту:

You never said no truer thing’n that, you bet (M. Twain "The Adventures of Huckleberry Finn", p. 73). – Авжеж, не скажеш! Це таки щира правда, можу ручитися! ("Пригоди Гекельбері Фінна", пер. О. Тараненко, с. 278).

Емфатичність вихідного речення створюється за допомогою використання порівняльного ступеню truer,підсилювальної фрази you bet та подвійного заперечення never … no. Вдаючись до антонімічного перекладу, який частково нівелює емфатичність оригіналу, О.Тараненко надолужує втрачене за допомогою додавання лексеми-підсилювача щира. Емфатичний вираз you bet відтворено за допомогою узусного відповідника.

При перекладі англійських граматичних засобів емфази важливо враховувати можливість заміни їх українськими лексичними засобами.

 

Розділ 2. "Відтворення синтаксичної емфази в англо-українському перекладі".Синтаксичні засоби відтворення емфази, які були обрані для дослідження, безумовно, не вичерпують емфатичного потенціалу англійського художнього тексту та прийомів його відтворення, але є, на наш погляд, найбільш поширеними. Розглянуті прийоми відтворення синтаксичної емфази у перекладі разом із лексичними засобами досягають найбільшого ефекту в емоційному впливі на читача.

Інверсія як засіб емфатичного виділення є достатньо поширеним та ефективним засобом. Інверсія використовується як ізольовано, так і у сполученні з іншими засобами посилення. Хоча з погляду локалізації елементів речення інверсія може бути фронтальною або кінцевою, при перекладі важливо зберегти не місце її розташування, а те емфатичне навантаження, яке наявне в інвертованих словах чи словосполученнях:

Hardly could we hear our own voices for the noise of the trains (Evans G., P. 286)– Через страшенний гуркіт потягів ми ледве чули свої голоси (пер. В. Дмитрика, с. 276).

Типовими для відтворення англійських конструкцій логічної емфази є зсуви у межах мовних рівнів при перекладі, адже досить часто емфаза, створена у вихідному тексті на синтаксичному рівні, стає лексичною у цільовому тексті завдяки додаванню слів-підсилювачів. Пріоритетність лексичного способу відтворення логічної емфази у перекладі українською мовою пояснюється структурною асиметрією та типологічними відмінностями двох мов:

It is me who is talking about it (Chalker J. P. 19).Саме я про це казав (пер. наш - Н. Д.).

Із проаналізованих нами англійських емфатичних засобів та їх перекладі, повторення видається найбільш простим та ефективним. У разі, коли при перекладі повторень іншомовний матеріал не чинить опору завдяки конвергентності комунікативної ситуації та мовних засобів, що використовуються для її опису, спостерігаємо повне накладання синтаксичного малюнка першотвору на цільовий текст із досягненням динамічної еквівалентності:

I really don’t see anything romanticin proposing. It is very romanticto be in love. But there is nothing romanticabout a definite proposal (Carroll. L. "Alice’s Adventures in Wonderland”, p.44) . – Чесно кажучи, я не бачу нічого романтичногов освідченні. Дуже романтичнобути закоханим. Але нічогоромантичного в самій пропозиції (пер. В. Корнієнка , с.39).

In her mother’s lap afterward Rosemary cried and cried(Fitzgerald F. "Tender is the Night" p.72). - Потім Розмері невтішно ридала, припавши обличчям до колін матері (пер. О. М. Пінчевський, c.167).

Емфатичні заперечувальні конструкції в англійській мові мають етноспецифічні особливості, що спричиняє певні труднощі їх перекладу. Типовим перекладацьким рішенням при відтворенні таких конструкцій є цілісна перебудова вихідного емфатичного речення із використанням комплексних лексико-граматичних трансформацій, зокрема, різних видів антонімічного перекладу (формальної негативації):

It was neither more nor lessthan a pig, and she felt that it would be quite absurd for her to carry it any further (Carroll. L. "Alice’s Adventures in Wonderland”, p. 75). – Так, цього разу помилитися було годі: перед нею було найсправжнісіньке порося! Носитися з ним далі було безглуздо ( пер. В. Корнієнка , с.61).

Своєрідним англійським засобом вираження емфази є модель as....as, яка нерідко виявляється псевдопорівняльною, набуваючи значної емоційної забарвленості. У таких випадках перекладачі свідомо відходять від синтаксичного малюнка оригіналу, відтворюючи емфазу лексичним способом.

The Rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and scurried away into the darkness as hard as he could go(L. Carroll, "Alice’s Adventures in Wonderland", p. 76). - Кролик аж звівся на місці – кинув віяло й рукавички, і очмаріло дременув у темряву ("Аліса в країні чудес", пер. В. Корнієнка, с. 43).

Самобутність англійських конструкцій з використанням різних ступенів порівняння прикметників та прислівників обумовлює певну множинність варіантів перекладу, серед яких переважають лексичне додавання та зміна частин мови.

The hum was at its faintest(Ttwain M. "The Adventures of Huckleberry Finn", p. 99). – Гуркіт ледве-ледве доносився ("Пригоди Гекельбері Фінна", пер. О. Тараненко, с. 103).

Попри універсальний характер риторичних запитань, їх переклад є політрансфомаційним та поліеквівалентним. Однак, найвищу вагу мають два способи їх іншомовного перестворення: 1) переклад за допомогою відповідного риторичного запитання; 2) переклад з використанням твердження із запереченням пресупозиції риторичного запитання:

But − what can I do? (Chalker J. Ninety Trillion Fausts, 50). − Але… що я можу зробити? (Переклад наш – Н.Д); But how will I know? (Chalker J. A Jungle of Stars, 8). − Але як я можу це знати? (Переклад наш – Н.Д).

Вибір емфатичного відповідника синтаксичних конструкцій англійської мови серед синтаксичних та лексичних засобів української мови залежить від прагматичного потенціалу вихідного повідомлення та комунікативної ситуації і спрямований на досягнення функціональної, а не формальної еквівалентності.

Розділ 3. "Відтворення лексичної емфази в англо-українському перекладі".Проаналізувавши особливості відтворення емфатичних засобів лексичного рівня англійської мови в українському перекладі, доходимо висновку, що найпоширенішими лексичними емфатизаторами висловлювання є слова, які належать до різних частин мови (прислівники, прикметники, дієслова, числівники, частки, вигуки, тощо) та вирази-посилювачі, що привертають увагу цільової аудиторії до того чи іншого сегмента висловлювання і виступають як маркери авторської інтенції та сприяють адекватному відтворенню іллокутивної сили вихідного речення в перекладі:

I flunked you in history because you knew absolutely nothing (Salinger J. "Тhe Catcher in the Rye",р. 10). – З історії я засипав тебе через те, що ти ж геть нічого не знав!; ( Д.Селінджер "Над прірвою у житі" пер. О Логвиненка с. 19).

Pretty! Absolutelylovely! Her heart beat like a heavy bell - Мила! Безумовно гарна! Її серце билося подібно до важкого дзвоника (К. Менсфілд, "Чашка чаю", пер. О Іжко);

I wish I felt strong enough to go into that part of arrangement – but I don’t! (W. Collins "The Woman in White" p.35). – Ох, мав би я досить сил, щоб цим зайнятись! Але ж сил у мене немає (пер. О. Мокровольський, с. 50 ).

Лексичні посилювачі у сучасній англійській мові актуалізуються в нових функціонально-семантичних категоріях, процес формування яких ще не закінчений і продовжується дотепер. Щойно створені посилювачі мають яскраве емоційне забарвлення, але за постійного вживання вони втрачають свою експресивність і здатність передавати ті відтінки, заради яких були створені. Це явище сприяє постійному оновленню мови та невпинному збільшенню засобів посилення, що необхідно враховувати при перекладі.

Прикметною рисою посилювачів є їхня бінарність, адже, з одного боку, – це повнозначні слова, а з іншого – семантично нівельовані лексичні одиниці, центральною семою яких є підсилення ознаки, якості, дії тощо. Посилювачі уможливлюють вихід за межі звичного, нейтрального, стилістично немаркованого, тим самим створюючи емфазу, яку необхідно адекватно відтворити засобами цільової мови.

Однією з основних проблем перекладу лексичних посилювачів є наявність часткових і поліваріантних еквівалентів, які по-різному функціонують у вихідному та цільовому реченнях, оскільки підпорядковуються нормам мов, задіяних у процесі перекладу. Саме тому при доборі адекватного відповідника пріоритетними є не семантичні компоненти повнозначного слова, а емфатична функція виконувана ним у ролі посилювача. Звідси – робота перекладача над відтворенням емфатичного потенціалу вихідного тексту повинна починатися з визначення функції підсилювача в ньому.

Серед перекладацьких рішень щодо відтворення англійських підсилювальних слів і словосполучень українською мовою простежуються різновекторні тенденції. З одного боку, виявляємо однотипність перекладацьких прийомів, а з іншого – поліваріантність при відтворенні кожної емфатичної одиниці.

При перекладі англійських слів і виразів-підсилювачів здебільшого вживаються функціональні відповідники. Функціональна відповідність досягається завдяки низці трансформацій: заміни, модуляції, генералізації, транспозиції, цілісного перестворення. Усі ці прийоми покликані адекватно відтворити емфатичний потенціал першотвору:

Pretty soon he gapped, and stretched himself, and hoved off the blanket, and it was Miss Watson’s Jim! (M. Twain, p. 48).Незабаром чоловік позіхнув, потягнувся, скинув з себе ковдру – і виявилось, що то Джім, негр міс Уотсон! (пер. О. Тараненко, с.253);

The cab drove off at the same moment – I started into the road, with some vague idea of stopping it again, I hardly knew why – hesitated from dread of frightening and distressing her – called, at last, but not loudly enough to attract the driver’s attention. (W. Collins, p. 20) – Я пішов далі вулицею з невиразним бажанням зупинити його, сам не знаю навіщо, але боявся злякати і засмутити її, потім нарешті гукнув візника, але надто тихо, й він не почув. (пер. О. Мокровольського, с. 35);

I never doubted your true affection for Walter – but I am more than ever persuaded of it now!; (W. Collins, p. 9). – ...Я ніколи не сумнівалася, що ви любите Вольтера, але тепер я переконалася в цьому більше, ніж будь – коли! (пер. О.Мокровольського, с. 26).

Окремі емфатичні словосполучення не мають ані синтаксичної, ані лексичної паралелі в українській мові й тому потребують унікальних, контекстуально-зумовлених рішень. Такі кроки дають змогу перекладачам подати іншомовний матеріал в оновленому стилістичному аранжуванні, суголосному очікуванням україномовної читацької аудиторії:

Where the dickenscan they be? (Collins Wilkie " Woman in White", р. 67). − Де у біса вони можуть бути? (пер. О. Мокровольського, с. 69); What the hell was going on? (Collins Wilkie "The Woman in White", р. 89 ). − Що у дідька вібувалося? (пер. О. Мокровольського, с. 76).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...