Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполукУрок 1

 

Мета уроку: актуалізувати й систематизувати знання учнів про склад, будову та властивості найважливіших органічних сполук; повторити й розширити знання учнів про властивості органічних речовин, що базуються на особливостях складу й хімічної будови їхніх молекул, застосування речовин на підставі фізичних і хімічних властивостей; закріпити вміння й навички складати структурні формули органічних речовин.

 

ХІД УРОКУ

Шановні одинадцятикласники, вітаю вас с початком нового навчального року. Для початку ми повинні повторити з вами основи органічної хімії(нагадаю, цей матеріал вивчався у ІІ семестрі 9 класу). Уважно опрацюйте конспект, випишіть у зошит всі необхідні визначення, виконайте запропоновані завдання.

♦ Який розділ хімії називається органічною хімією?

Органічна хімія — це розділ хімічної науки, у якому вивчаються сполуки Карбону — їхня будова, властивості, способи одержання і практичного використання.

Крім Карбону, органічні сполуки завжди містять Гідроген, досить часто — Оксиген, Нітроген і галогени, рідше — Фосфор, Сульфур та інші елементи. Однак сам Карбон і деякі найпростіші його сполуки, такі як карбон(ІІ) оксид, карбон(IV) оксид, карбонатна кислота, карбонати, карбіди тощо, за характером властивостей належать до неорганічних сполук. Тому часто використовується також інше визначення:

Органічні сполуки — це вуглеводні (сполуки Карбону з Гідрогеном) та їхні похідні.

Завдяки особливим властивостям Карбону органічні сполуки надзвичайно численні. Наразі відомо понад 20 млн синтетичних і природних органічних речовин, і їхня кількість постійно зростає.

♦ Які типи хімічних зв’язків характерні для органічних сполук?

♦ Назвіть причини розмаїтості органічних сполук(пригадайте, що таке ізомерія та ізомери)

2. Класифікація сполук за будовою карбонового ланцюга

Розглядаємо схему класифікації органічних сполук .

Залежно від будови карбонового ланцюга органічні сполуки поділяють на ациклічні й циклічні.

 

Класифікація органічних сполук залежно від будови карбонового скелета

 

 

Ациклічні сполуки — це сполуки з відкритим (незамкнутим) карбоновим ланцюгом. Ці сполуки називаються також аліфатичними.

Серед ациклічних сполук розрізняють насичені, що містять у скелеті лише одинарні зв’язки C-C, і ненасичені, які включають кратні зв’язки C = C і C C. У зошити запишіть приклади формул з назвами.

 

Ациклічні сполуки

Насичені

 

Ненасичені

 

 

Ациклічні сполуки поділяють також на сполуки з нерозгалуженим і розгалуженим ланцюгом.♦ Складіть структурні формули речовин, що складаються з шести атомів Карбону, аналогічні наведеним ациклічним сполукам. Назвіть їх.

Циклічні сполуки — це сполуки із замкнутим карбоновим ланцюгом.

Залежно від природи атомів, що становлять цикл, розрізняють карбоциклічні й гетероциклічні сполуки.

Карбоциклічні сполуки містять у циклі лише атоми Карбону. Вони поділяються на дві групи, що істотно відрізняються за своїми хімічними властивостями: аліфатичні циклічні (скорочено — аліциклічні) й ароматичні сполуки. Запишіть формули з назвами у зошит.

Карбоциклічні сполуки

Аліциклічні

 

 

Ароматичні

 

 

Гетероциклічні сполуки містять у циклі, крім атомів Карбону, один або кілька атомів інших елементів — гетеро-атомів (від грецьк. heteros — «інший») — Оксиген, Нітроген, Сульфур та ін.

Гетероциклічні сполуки

 

 

♦ Які функціональні групи можуть входити до складу органічних сполук? Уважно опрацюйте таблицю, перепишіть у зошити

Класи органічних сполук

Функціональна група Назва групи Класи сполук Загальна формула Приклад
-OH Гідроксил Спирти R - OH
Феноли
Карбоніл Альдегіди
Кетони
Карбоксил Карбонові кислоти
-NO2 Нітро-група Нітро-сполуки R-NO2
-NH2 Аміногрупа Аміни R-NH2
-F, -Cl, -Br, -I (Hal) Флуор, Хлор, Бром, Йод (галоген) Галогено-похідні R-Hal

 

Примітка. До функціональних груп іноді зараховують подвійний і потрійний зв’язки.

Тренувальні вправи

Питання до учнів

♦ Для одержання якого продукту харчування використовується реакція гідрування?

♦ Для чого використовують реакції горіння вуглеводнів?

♦ На яких властивостях естерів ґрунтується їхнє застосування? Наведіть приклади.

 

Тестова фронтальна робота

1. Укажіть тип органічних сполук, до якого належить хлоропрен (вихідна речовина для одержання деяких сортів синтетичного каучуку):

а) ненасичені аліциклічні;

б) ненасичені ациклічні;

в) насичені аліфатичні;

г) ненасичені гетероциклічні.

2. Функціональною групою фенолів є:

а) група -NH2;

б) група -COOH;

в) група -OH;

г) група -NO2.

3. З наведених сполук виберіть ті, що належать до класу:

а) спиртів;

б) карбонових кислот.

1) C3H7OH;

2) CH3CHO;

3) CH3COOH;

4) CH3NO2.

4. Будову адреналіну відбиває формула:

Укажіть класи, до яких можна зарахувати цю сполуку:

а) альдегіди;

б) феноли;

в) кислоти;

г) спирти;

д) кетони;

е) аміни;

ж) етери;

з) естери;

и) нітросполуки.

5. Укажіть, який об’єм хлору приєднається до 5 л ацетилену, відповідно до рівняння: C2H2 + 2Cl2 C2H2Cl4

а) 5 л;

б) 10 л;

в) 2,5 л;

г) 22,4 л.

6. Укажіть, який об’єм водню необхідний для повного гідрування 7 л етилену, відповідно до рівняння: C2H4 + H2 C2H6

а) 7 л;

б) 6 л;

в) 14 л;

г) 3,5 л.

7. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30:

а) C9H12;

б) C6H12;

в) CH4.

8. Обчисліть об’єм кисню, що знадобиться для спалювання суміші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.):

а) 12 л;

б) 32,5 л;

в) 15 л.

9. Обчисліть, який об’єм етилену можна одержати з 25 л ацетилену й 15 л водню (н. у.):

а) 25 л;

б) 15 л;

в) 40 л.

10. Обчисліть масу естеру, що утвориться в результаті взаємодії 22 г пропанової кислоти й 11,5 г етанолу:

а) 25,5 г;

б) 30,6 г;

в) 102 г.

11. Обчисліть масу етанолу, який можна одержати зі 100 кг крохмалю, якщо втрати у виробництві становлять 15 %:

а) 100 кг;

б) 24,1 кг;

в) 48,2 кг.

12. Обчисліть масу крохмалю, який можна одержати з карбон(IV) оксиду об’ємом 202 м3 у процесі фотосинтезу:

а) 243,5 кг;

б) 121,7 кг;

в) 10 кг.

 sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...