Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯРослина — це єдина цілісна система, усі частини якої тісно вза­ємодіють і залежать одна від одної. Для нормальної життєдіяльності рослин необхідний розвиток і взаємозв'язок усіх органів.

Опорні точки

Частина тіла, що має певну форму, визначене місце в організмі й виконує характерну функцію, називається органом.

Органи складаються із тканин. В утворенні кожного органа беруть участь різні тканини. У рослин органи поділяються на вегетативні та генеративні, які є взаємопов'язаними і взаємозалежними компонен­тами цілісного організму.

Запитання для контролю і самоконтролю

Чим органи відрізняються від тканин?

Які органи утворюють організм тварини?

Назвіть системи органів тварин і людини.

Які органи організму тварин беруть участь у процесах регуляції? • 5. Як взаємопов'язані структура і функції органів рослин?

Б. Як взаємопов'язані між собою вегетативні і генеративні органи рослин?

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

Регуляція функцій тваринного організму

Фізіологічні процеси відбуваються в організмі тварин і людини узго­джено, тому що існують певні механізми їх регуляції. Основними ре­гуляторними системами організму є нервова й ендокринна системи, у яких використовуються механізми нервової і гуморальної регуляції.

Пригадайте .......................

Гуморальна регуляція (від латин.Ьитог — рідина) здійснюється за допомогою хімічних речовин, які надходять від різних органів і тканин тіла у кров і розносяться нею по всьому організму. Нервова регуляція фізіологічних процесів відбувається за допо­могою впливу нервової системи на клітини, тканини й органи. Не­рвові впливи завжди призначаються певним органам і тканинам та поширюються набагато швидше, ніж хімічні речовини.

Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Тканини

Нервовий і гуморальний механізми регуляції функцій тісно пов'язані між собою. На діяльність нервової системи постійно впли­вають хімічні речовини, які несе кров, а утворення більшості хіміч­них речовин і виділення їх у кров перебуває під постійним контролем нервової системи.

Регуляція фізіологічних функцій в організмі не може здійснювати­ся з використанням тільки нервової чи тільки гуморальної регуляції, це єдиний комплекс нейрогуморальної регуляції функцій.

Нервова регуляція — це координуючий вплив нервової системи на клітини, тканини і органи, один з основних механізмів саморегуляції функцій цілісного організму. Нервова регуляція здійснюється за до­помогою нервового імпульсу — це хвиля збудження, що поширюється по нервовому волокну. Нервова регуляція швидка і локальна. Така швидкість та адресність особливо важливі при регуляції рухів. У тва­рин нервова регуляція охоплює всі системи організму.В основі нервової регуляції лежить рефлекторний принцип регу­ляції функцій.

Пригадайте .......................

Рефлекс — універсальна форма взаємодії організму з навко­лишнім середовищем, це реакція організму у відповідь на по­дразнення, яка здійснюється через центральну нервову систему і нею контролюється.

Структурною основою рефлексу є рефлекторна дуга — послідовно з'єднаний ланцюжок нервових клітин, що забезпечує відповідь на подразнення. Усі рефлекси здійснюються завдяки діяльності цен­тральної нервової системи — головного і спинного мозку.

Крім збудження, у нервовій системі здійснюється і гальмування — це два протилежні нервові процеси, взаємодія яких забезпечує діяльність нервової системи, регуляцію роботи органів і систем органів.

Гуморальна регуляція — координація фізіологічних і біохімічних процесів, здійснювана через рідкі середовища організму (кров, лімфу, тканинну рідину) за допомогою біологічно активних речовин, які виділяють клітини, органи і тканини у процесі їхньої життєдіяль­ності. Гуморальна регуляція підпорядкована нервовій регуляції і становить разом із нею єдину систему нейрогуморальної регуляції функцій організму.

Гуморальна регуляція виникла в процесі еволюції раніше, ніж нервова. Система гуморальної регуляції ускладнювалася у процесі еволюції, у результаті чого виникли залози внутрішньої секреції, які виділяють у кров біологічно активні речовини — гормони.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...