Главная Обратная связь

Дисциплины:


Регуляція функцій рослинного організмуЗ появою багатоклітинності в рослин розвиваються й удоскона­люються міжклітинні системи регуляції, що охоплюють взаємодію клітин, тканин і органів. Вони включають трофічну, гормональну та електрофізіологічну регуляторні системи.

Трофічна регуляція — взаємодія за допомогою поживних речо­вин — найбільш простий спосіб зв'язку між клітинами, тканинами й органами рослин. У рослин усі органи залежать від надходження продуктів, що утворюються в листках у процесі фотосинтезу. У свою чергу, надземні частини потребують мінеральних речовин і води, які поглинають корені із ґрунту. Трофічна регуляція має кількісний ха­рактер. Наприклад, при обмеженому живленні в рослин, як правило, розвиток продовжується відповідно до внутрішніх закономірностей, але в них формуються органи зменшеного розміру, скорочується кіль­кість листків, плодів і насіння.

Більш важливою для рослин є гормональна регуляція. Гормо­нальна система — найважливіший чинник регуляції й управління у рослин. Клітини, тканини й органи рослин взаємодіють між собою за допомогою фітогормонів. Фітогормонами є ауксин, цитокініни, гібереліни й інші фізіологічно активні речовини, наявні в рослинних тканинах у дуже низькій концентрації.

Як правило, фітогормони виробляються в одних тканинах, а діють в інших, проте в деяких випадках вони функціонують у тих самих клітинах, де утворюються.

Місце синтезу ауксину — бруньки, що розвиваються, і молоді лис­точки, які ростуть, звідки ауксин рухається по живих клітинах судин до кінчиків коренів. Цитокініни утворюються в корені й по судинах ксилеми транспортуються в усі частини рослини. Синтез гіберелінів відбувається в листі, звідки вони переносяться в інші частини рос­лини по ситоподібних трубках флоеми.

Характерною особливістю фітогормонів, що відрізняє їх від інших фізіологічно активних речовин (вітамінів, мікроелементів), є те, що вони реалізують фізіологічні і морфогенетичні програми, наприк­лад такі, як коренеутворення, достигання плодів.

Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Тканини

Усі фітогормони складають єдину гормональну систему.

Електрофізіологічна система регуляції в рослин включає виник­нення градієнтів біоелектричних потенціалів між різними частина­ми рослини і генерацію поширюваних потенціалів. Добре відомим прикладом регулювальної функції електричних імпульсів є рухова реакція у мімози — складання листочків, опускання черешків і гілок під час дотику до них.

Усі три системи регуляції тісно взаємопов'язані. Наприклад, фіто­гормони впливають на транспортування поживних речовин, а елек­трична сигналізація діє на транспортування фітогормонів.

Опорні точки

Основними регуляторними системами організму тварин є не­рвова й ендокринна системи, в яких використовуються механізми нервової та гуморальної регуляції. Обидва механізми діють спільно, формуючи єдиний комплекс нейрогуморальної регуляції функцій систем органів.

Нервова регуляція здійснюється за допомогою рефлексів, а гумо­ральна — через рідкі середовища організму за допомогою біологіч­но активних речовин. Нейрогуморальна регуляція відіграє важливу роль у підтриманні гомеостазу.

Системи регуляції в рослин включають трофічну, гормональну та електрофізіологічну регуляторні системи.

Запитання для контролю і самоконтролю

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...