Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційні ресурсиЗавдання для контрольної роботи

Варіант 1

1. Розкрийте предмет і завдання психології.

2. Наведені нижче особливості поведінки людини характеризують її або як індивіда, або як особистість.Визначте особливості, що відображають поведінку індивіда і особливості, що відображають поведінку особистості. Обґрунтуйте свій вибір.

1)старанність, 2)гарна координація рухів, 3)комунікабельність, 4)низька адаптація до темряви, 5)працьовитість, 6)чесність, 7)висока сенсорна чутливість, 8) боязкість, 9)швидкість рухових реакцій, 10)упертість.

3. Розкрийте суть сприйняття як пізнавального процесу.

4. Загальна характеристика конфлікту. Функції конфліктів

 

Варіант 2

1. Розкрийте поняття, основні види та характеристики пам’яті. Назвіть види пам’яті, які є найбільш розвиненими у вас.

2. Приблизно на 3-му році життя дитина прагне діяти самостійно, часто поводиться вперто, відмовляється виконувати вимоги дорослих. Укажіть, чим може пояснюватися така поведінка? Як вона характеризує процес розвитку особистості? Аргу­ментуйте Вашу думку стосовно найкращої поведінки батьків в таких ситуаціях.

3. Свідоме та несвідоме. Наведіть приклади прояву несвідомого у житті людини.

4. Стратегії (стилі) поведінки в конфлікті за двомірною моделлю Томаса – Кілмена

 

Варіант 3

1. Проаналізуйте історію розвитку психології як науки.

2. Охарактеризуйте поняття, види та загальні властивості відчуттів.

3. В підлітковому віці дитина прагне діяти самостійно, часто поводиться вперто, відмовляється виконувати вимоги дорослих. Укажіть, чим може пояснюватися така поведінка? Як вона характеризує процес розвитку особистості? Аргу­ментуйте Вашу думку стосовно найкращої поведінки батьків в таких ситуаціях.

4. Профілактика конфлікту як спосіб його попередження

 

 

Варіант 4

1. Охарактеризуйте поняття та властивості уваги.

2. Розкрийте структурні елементи особистості.

3. Складіть анкету із 5-7 питань для виявлення рівня мотивації студентів до навчання.

4. Структурна модель конфлікту.

 

Варіант5

1. Назвіть елементи невербального спілкування і їх значення для розуміння поведінки людини.

2. Розкрийте основні властивості уяви та її види.

3. Свідомість як найвищий рівень психічного відображення.

4. Причини конфліктів. Конфліктогени

Варіант 6

1. Розкрийте поняття характеру та фактори, які впливають на його формування.

2. Розкрийте суть «кризи середнього віку». Чому вона виникає і як їй протистояти?

3. Розкрийте основні положення теорії З.Фрейда.4. Динаміка конфлікту

 

 

Варіант 7

1. Дайте характеристику наступним психічним станам: стрес, афект, фрустрація.

2. Розкрийте основні положення гуманістичної психології.

3. Що говорять нам міміка і жести? Наведіть приклади «лідерських» жестів, жестів щирості та відкритості, жестів невпевненості та неправди.

4. Сутність управління конфліктом та його діагностика. Картографія конфлікту

 

Варіант 8

1. Розкрийте основні положення біхевіоризму.

2. Охарактеризуйте процес спілкування.

3. Охарактеризуйте галузі психології. Які з них пов’язані з вашою майбутньою професійною діяльністю?

4. Методи регулювання конфліктів

 

Варіант 9

1. Виявіть відмінності між поняттями “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”. Розкрийте структурні елементи особистості.

2. Розкрийте основні положення гештальтпсихології та когнітивної психології.

3. Опишіть типи темпераменту. Який з них у вас? Як ви це визначили? Чи залежить характер від темпераменту? Чи можна змінити темперамент?

4. Управління емоціями в конфліктній взаємодії

 

Варіант 10

1. Опишіть акцентуації характеру. Які слабкі та сильні сторони кожної з них?

2. Перечисліть стадії стресу. Опишіть, що відбувається з людиною на ІІІ стадії та як протистояти стресу.

3. Опишіть стадії вікового розвитку особистості (Е.Еріксон).

4. Технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті

 

Варіант 11

1. Функції емоцій і почуттів у житті людини. Теорії емоцій.

2. Опишіть стадії вікового розвитку особистості (Д.Ельконін).

3. Розкрийте сутність та суспільну зумовленість характеру.

4. Психологічна сумісність. Психологічний клімат групи

 

Варіант 12

1. Опишіть основні емоційні стани.

2. Про що розповідають невербальні сигнали? (наведіть приклади жестів та їх значень).

3. Характеристика здібностей і проблема їх вимірювання.

4. Основний зміст та принципи переговорного процесу як способу врегулювання конфліктів

 

Варіант 13

1. Воля і вольові дії людини. Вольові якості особистості.

2. Які існують мнемотехніки та прийоми покращення пам’яті?

3. Опишіть способи встановлення психологічного контакту під час спілкування.

4. Поведінка партнерів у переговорному процесі

 

Варіант 14

1. Опишіть види і структуру здібностей.

2. Проаналізуйте відомі вам теорії темпераменту.

3. Прокоментуйте уривок тексту. З чим тут можна і не можна погодитись? Які практичні наслідки такої теорії?

Довірте мені десяток здорових нормальних дітей і дайте можливість виховати їх так, як я вважаю за потрібне; гарантую, що, вибравши кожного з них навмання, я зроблю його тим, ким задумаю: юристом, художником, лікарем і навіть жебраком або злодієм, незалежно від його даних, здібностей або раси його предків.

4. Посередництво у розв’язанні конфліктів

Варіант 15

1. Розкрийте сутність та психологічну структуру діяльності.

2. Чи такою є послідовність етапів розвитку психіки: чутливість, подразливість, научіння, інстинкти, свідомість, інтелектуальна діяльність? В чому полягає сутність відмінностей психіки людини і тварини? Чи можливі вищі форми психіки без знакових систем, наприклад мови?

3. Самосвідомість і Я-концепція особистості.

4. Формальне та неформальне посередництво

 

Варіант 16

1. Охарактеризуйте основні види діяльності.

2. Розкрийте невербальні елементи спілкування.

3. Складіть психологічний портрет менеджера. Якими психологічними якостями він повинен бути обов’язково наділений?

4. Співвідношення понять «стратегія переговорного процесу» та «тактики переговорного процесу»

 

Варіант 17

1. Охарактеризуйте основні теорії особистості.

2. Поняття морально-психологічного клімату. Правила ефективної критики.

3. Виберіть, які з перерахованих особливостей характеризують сангвініка, меланхоліка, холерика, флегматика: енергійність, три­вала працездатність, підвищена активність, гарячковість, терпіння, стриманість, повільність рухів та мови, дуже швидка зміна почуттів та настрою, виразність міміки та пантоміміки, гіперсензитивність, збуджений стан, швидке пристосування до нових обставин, пригніченість та розгубленість при невдачах, поверхневість у сприйнятті людей та явищ, самоконтроль, тривожність.

4. Сутність та структура діяльності.

 

Варіант 18

1. Охарактеризуйте чуттєві форми пізнання дійсності.

2. Відповідальність суб’єкта діяльності: локус контролю.

3. Розкрийте суть теорії особистості К.Юнга.

4. Види діяльності: гра, навчання, праця.

Варіант 19

1. Охарактеризуйте раціональні форми пізнання дійсності.

2. Розкрийте рефлекторну природу психічного. Психіка і мозок.

3. Які ви знаєте методи саморегуляції емоційного стану?

4. Специфіка професійної діяльності.

 

Варіант 20

1. Розкрийте суть направленості особистості.

2. Розкрийте поняття функціональної асиметрії головного мозку.

3. Проаналізуйте та порівняйте напрями сучасної психології.

4. Професійно обумовлені зміни особистості.

 

Варіант 21

1. Розкрийте суть методів психології.

2. Розкрийте основні бар’єри спілкування, ілюструючи прикладами.

3. На основі характеристик визначте тип темпераменту:

С. нестриманий, імпульсивний. Міміка виразна, швидка; мова переривчата; рухи стрімкі. Із ентузіазмом приступає до справи, але часто інтерес до роботи зникає, завдяки чому робота продовжується по інерції або взагалі зупиняється.

Які сильні та слабкі сторони кожного типу темпераменту?

4. Методи регулювання конфліктів

 

 

Варіант 22

1. Історія розвитку психології як науки.

2. В чому суть процесу соціалізації?

3. Поясніть поняття „здібності” та „задатки”.

4. Сутність управління конфліктом та його діагностика. Картографія конфлікту

 


Теми рефератів

1. Бачення економічної поведінки в основних психологічних теоріях. Основні моделі економічної поведінки

2. Традиції, ритуали, релігія як складові суспільної думки та вплив їх на економічну поведінку людини

3. Психологічні особливості ставлення до грошей

4. Психологія споживача

5. Фактори, що впливають на ставлення до грошей і смислове значення грошей для людини.

6. Типи акцентуації особистості в контексті використання грошей.

7. Податки та їх сприйняття суспільством і особистістю.

8. Феномен „споживацька культура”. Основні типології споживачів

9. Фактори, що впливають на процес вибору споживача.

10. Феноменологія підприємництва: синтез економічного і психологічного.

11. Підприємець України: соціально-психологічний портрет.

12. Основні напрямки дослідження психології підприємництва.

13. Ієрархія потреб підприємця та виявлення його мотивів і справжніх намірів.

14. Особливості української ментальності та відображення її на економічній поведінці людей.

15. Особливості заощаджувальної поведінки людей. Економічна поведінка „життя в борг”. Її психологічні особливості.

 

 


Рекомендована література

Основна

1. Алешина Н.В. Поведение потребителей: Учеб.пособие. – М.:ФАИР–ПРЕСС, 1999. – 384с.

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.:МГУ,1988.

3. Варій М. Й. Загальна психологія Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.

4. Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури», - 2007.

5. Гамезо М.В., Домашенко Й.А. Атлас по психологии. - М., Просвещение, 1986.

6. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2002.

7. Дейнека О.С. Экономическая психология. – Спб, 2000.

8. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2000.

9. Загальна психологія / О.Скрипченко, Л.Долинська та ін. – К., 1999.

10. Ильин В.И. Поведение потребителей. – СПб..: Питер, 2000. – 224 с.

11. Китов А.И. Экономическая психология. – М.: Экономика, 1987. – 303 с.

12. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 1998

13. Конфліктологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. проф.. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: Право, 2002.

14. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. –К.; Вид-дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. –460 с.

15. Ложкин Г.В., Спасенников В.В.. Экономическая психология. -К.: ВД «Профессионал», 2006. - 400 с.

16. Ложкін Г.В., Повякель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика. Навчальний посібник. –К.: ВД «Професіонал», 2006. –416 с.

17. Мясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища шк., 2006.

18. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. - М., 1999.

19. Общая психология / Под. ред. С.Д.Максименко. – М.: Рефлбук, Ваклер, 1999.

20. Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка - К.: НПЦ «Перспектива», 1998.

21. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 1996.

22. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. –К.: Кондор, 2009. –576 с.

23. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб., 2000.

24. Попов В.Д., Хвесюк Н.Г. Экономическая психология. Корпоративное управление отношениями собственности. – М.: РАГС, 1999. – 108 с.

25. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.

26. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, И.Г.Ярошевского.- М.,Политиздат,1990.

27. Психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1968.

28. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.

29. Психология и педагогика / Под ред. А.А.Радугина. – М.: Центр, 1999.

30. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996.

31. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - М.: Педагогика, 1989.

32. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982.

33. Скібіцька Л.І. Кофліктологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с

34.Спасенников. Экономическая психология. М.:ПЕР СЭ, 2003. - 448 с.

35. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навч.пос. – К.: Академвидав, 2006. – 520 с.

36. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Учеб.пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 176 с.

Допоміжна

1. Андерсен Р., Шихирев П. Акулы и дельфины: Психология и этика российско–американского делового партнерства. – М.: Дело–ЛТД, 1994. – 208 с

2. Белкин А. Запах денег. М.: Терра, 2000. - 400 с.

3. Белоус В.В. Темперамент и деятельность. – М., 1990.

4. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. - М.: Изд-во МГУ,1982.

5. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.:Педагогика,1983.

6. Бодалев А.А. Психология о личности. - М.:1988.

7. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М., 1999.

8. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.

9. Гаптер Б., Ферихам А. Типы потребителей: введение в психографику. – СПб..: Питер, 2001. – 304 с.

10.Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: Изд-во МГУ,1988.

11. Громова О. Н. Конфликтология: Курс лекций. – М.: ЭКМОС, 2000.

12.Дерябо С. Ясвин В. Гроссмейстер общения. – Луганск, 1998.

13. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2003.

14.Додонов Б.Й. В мире змоций . - Киев, 1987. Изард К.Е. Змоции человека. М.: 1980.

15. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса: Учеб.пособие. – М.: Армеда, 1998.–511с.

16. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

17. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. – М.: Просвещение, 1987.

18. Кречмер З. Строение тела и характер. – М., 1924.

19. Лебедев В.И. Психология управления. – М.: Агропромиздат, 1992.

20. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы.-Питер, 2004.-368 с.

21. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа, 1982.

22. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. - М.:Педагогика, 1983.

23. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М., 1968.

24. Лурия А.Р. Ощущение й восприятие. - М.: Изд-во МГУ, 1975.

25. Майерс Д. Социальная психология.СПб.: «Питер»,1998. - 682 с

26. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. - Л., 1979.

27. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М,1982.

28. Петровский А.В. Психология развивающейся личности. -М.: Педагогика, 1987.

29. Пилдиг Дж. Путь к покупателю. – М.: Прогресс, 1991. – 256 с.

30. Социальная психология экономического поведения. – М.:Наука, 1999. – 237 с.

31. Социально–психологические исследования руководства и предпринимательства / Отв. ред. Журавлев А.Л., Шорохова Е.В. – М.: ИП РАН, 1999. – 276 с.

32. Тюрина В. А., Ващенко И. В. Конфликты и управленческая деятельность. – Киев: Знание, 2000.

33.Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

34. Фрейд 3. Психология бессознательного - М.: Просвещение, 1990.

35. Фрейд 3. Толкование сновидений. – К., 1991.

36. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека.-2-е изд. - М.: Логос,1996.

37. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – Минск, 1992.

38. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. - Казань: Татарское кн. изд-во, 1991.

39. Якобсон П.М. Психология чувств. – М., 1980.

40. Ярошевский М.Г. История психологии. М.: Мысль,1985.

 

 

Інформаційні ресурси

 

1. psy.net.ru

2. www.igpate.gom

3. www.trainiings.ru

4. Psv-corp(g)carrier.kiev.ua

5. http://www.readbookz.com/books/176.html

6. http://www.ebk.net.ua/

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...