Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семестрового) контролю 

 

2.1. Оцінювання знань студентів з кожної навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів модульного та підсумкового контролів.

2.2. Під час семестру з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, проводяться модульні контролі, обов'язкові для всіх студентів. Кількість модульних контролів залежить від обсягу навчальної

дисципліни: якщо обсяг навчальної дисципліни складає 0,5 кредита (18 н.год.), то проводиться один модульний контроль, а для навчальних дисциплін обсягом

1 кредит (36 н.год.) і більше протягом семестру проводиться 2 модульні контролі. Терміни проведення модульних контролів (контрольних тижнів) визначає навчальна частина університету до початку семестру. Не пізніше ніж за два тижні до початку модульних контролів деканати складають розклад


проведення контрольних заходів успішності студентів з кожної навчальної дисципліни.

2.3. Для проведення модульного контролю лектор готує варіанти контрольних завдань, які оприлюднює протягом двох перших тижнів семестру. Завдання модульного контролю повинні бути однаковими або рівноважкими. Письмовий компонент модульного контролю є обов'язковим та проводиться шляхом виконання контрольних завдань.

2.4. Поділ навчального матеріалу на модулі (змістові модулі); перелік контрольних завдань з кожного змістового модуля, максимальна кількість балів для оцінювання контрольного завдання з конкретного змістового модуля; розподіл балів, відведених для оцінювання поточного та модульного контролю, за пропозицією лектора ухвалює кафедра, яка забезпечує викладання цієї навчальної дисципліни. Зміст модульного контролю та критерії оцінювання

результатів успішності студентів при його проведенні доводяться до відома студентів протягом перших двох тижнів поточного семестру.

2.5. При визначенні модульної оцінки враховуються результати поточного контролю з практичних, семінарських занять, колоквіумів та контрольних робіт з теоретичних курсів, які відбулися у період між початком семестру та першим контрольним тижнем або між двома контрольними тижнями, а також результати захисту індивідуальних завдань, передбачених робочою навчальною

програмою. Тривалість письмового компонента модульного контролю становить дві академічні години.

2.6. До модульних контролів студент допускається завжди. Виконання контрольних завдань здійснюється студентом індивідуально. Студент може звернутися до викладача за поясненням змісту контрольного завдання. Під час проведення модульного контролю студенту дозволяється користуватися

матеріалами, які визначені кафедрою. Студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. При виявленні викладачем порушення студентом встановлених правил виконання модульного контролю, лектор усуває цього студента від виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу студента, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з'явився на нього, оцінюються нулембалів.

2.7. Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два робочі дні з часу проведення модульного контролю. Студент, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до викладача і отримати ґрунтовне пояснення. У випадку незгоди з рішенням викладача, студент має право звернутися з письмовою апеляцію до завідувача

кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. Викладач і завідувач кафедри у присутності декана факультету та студента повинні розглянути апеляцію протягом двох днів і прийняти остаточне рішення. У результаті апеляції оцінка студента не може бути змен- шена.


2.8. Студент, який з поважних причин не зміг з'явитися на модульний контроль, за дозволом декана може складати пропущений модульний контроль у визначений деканатом термін.

2.9. За результатами двох модульних контролів визначається підсумкова семестрова оцінка успішності студента (середній бал за два модульні контролі) з кожної навчальної дисципліни за 100-бальною шкалою та виставляється державна традиційна оцінка ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

відповідно до шкали переведення (додаток 1). Якщо з навчальної дисципліни проводиться лише один модульний контроль, то його результат і є одночасно підсумковою (семестровою) оцінкою. Інформація про підсумкову успішність студентів з навчальної дисципліни за семестр подається викладачем в деканат. Деканат оприлюднює результати модульних контролів та семестрові оцінки на дошці оголошень не пізніше ніж через три дні після їх виставлення.

2.10. Студенти, які з навчальної дисципліни за семестр атестовані оцінкою "незадовільно" (30-49 балів), зобов'язані складати підсумковий модульний контроль. Підсумковий модульний контроль можуть також складати студенти, які бажають покращити семестрову оцінку, отриману за результатами двох модульних контролів. Оцінювання знань студентів на підсумковому модульному контролі здійснюється у 100-бальній шкалі з наступним переведенням у державну оцінку.

2.11. Підсумковий модульний контроль проводиться з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Підсумковий (семестровий) модульний контроль може відбуватися у таких формах: диференційований залік, екзамен, захист освітньо-кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських). Ректорат окремими наказами може визначати дисципліни, підсумковий модульний контроль з яких проводиться лише у формі машинного

контролю тестових завдань.

Термін підсумкового модульного контролю встановлюється навчальною частиною університету. Розклад проведення підсумкового модульного контролю за місяць до його початку складається деканатами, затверджується проректором з навчальної роботи та вивішується на дошці оголошень.

2.12. Підсумковий модульний контроль у формі семестрового екзамену проводиться за навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною

програмою дисципліни в повному обсязі за семестр. Для проведення семестрового екзамену лектор готує варіанти однакових (рівноважких) завдань (білети), які повинні охоплювати навчальний матеріал з даної дисципліни за семестр. Структура завдання, критерії оцінювання відповідей затверджуються на засіданні відповідної кафедри. При проведенні семестрового екзамену студент має мати при собі залікову книжку.

2.13. Підсумковий модульний контроль у формі семестрового диф.заліку або заліку проводиться за навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною програмою дисципліни в повному обсязі за семестр. Для проведення семестрового заліку викладач готує варіанти однакових (рівноважких) питань та практичних завдань, які повинні охоплювати навчальний матеріал з даної дисципліни за семестр. Перелік питань та


практичних завдань, критерії оцінювання відповідей затверджуються на засіданні відповідної кафедри. При проведенні семестрового заліку студент має мати при собі залікову книжку.

2.14. До підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни не допускають студентів, які не виконали усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, індивідуальних: розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою навчальною

програмою та за результатами модульного контролю мають менше 29 балів. Рішення про недопуск студента до підсумкового модульного контролю увалюється на засіданні кафедри, про що повідомляють студента та деканат не пізніше ніж за 10 днів до проведення підсумкового модульного контролю.

2.15. Завдання, що виносяться на підсумковий модульний контроль, та критерії оцінювання результатів успішності студентів при його проведенні

доводяться до відома студентів на початку кожного семестру.

2.16. Підсумковий модульний контроль з навчальної дисципліни студент може не складати, якщо він склав усі модульні контролі та його влаштовує підсумкова (семестрова) оцінка. Якщо студент з метою покращення оцінки виявив бажання складати підсумковий модульний контроль, то йому для цього надається одна спроба. При цьому підсумкова (семестрова) оцінка для таких студентів на екзамені не може бути зменшена.

2.17.Студент, який на підсумковому модульному контролі одержав незадовільну оцінку або не складав його з якихось причин, то він перескладає його перед комісією в письмово-усній формі у термін, визначений навчальною частиною.

Комісія створюється завідувачем кафедри. До складу комісії обов'язково входять лектор та завідувач кафедри. Комісія оцінює знання студента у 100-

бальній системі та переводить її у державну семестрову оцінку. Екзаменаційна оцінка виставлена комісією є остаточною.

Розклад ліквідації семестрової академзаборгованості складається деканатом факультету і затверджується проректором з навчальної роботи.

2.18. При порушенні студентом дисципліни при проведенні підсумкового модульного контролю екзаменатор усуває його від складання екзамену, виставляючи нуль балів і державну семестрову оцінку "незадовільно".

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...