Главная Обратная связь

Дисциплины:


Етапи становлення виборчої системи 

. .

\\

Рис. 1.2.2


Нумерація в роботі. Кожну структурну частину роботи (вступ, розділи, висновки, список використаних джерел) слід починати з нової сторінки. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці, рисунки, які займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер на титульному аркуші не ставлять. На всіх інших аркушах номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (рис.1.2.2).

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не ставлять, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу (див. рис.1.2.2).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. Наприклад, 1.2. або 3.2. і т.д. (Див. Додаток Б).

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, додатки, список використаних джерел не мають порядкового номера (див. Додаток Б).

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому

куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, «Таблиця

1.2» (друга таблиця першого розділу); «Таблиця 2.3.2» (друга таблиця третього підрозділу другого розділу) (Див. Рис.1.2.3).

 

 

Таблиця 2.3.2

 

Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії

 

 

       
       

 

 

Рис.1.2.3

 

 

Ілюстрації нумеруються послідовно в межах розділу аналогічно до таблиць. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації. Номер і підпис ілюстрації знаходяться під ілюстрацією. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» (див. Рис.1.2.4).


 

 

1991 1992 рік

 

Рис.1.2.1. Динаміка росту чисельності політичних партій в

Угорщині 1991 – 2003 рр.

 

Рис 1.2.4

 

 

Додатки оформляються на окремих аркушах як продовження роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Додатки позначають літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, О, Ь. Наприклад: 

 

  Рис.1.2.5
Додаток А

Порівняльний аналіз законів про вибори до вищих законодавчих органів

України, Росії, Угорщини, Чехії, Словаччини

 

 

             
             

 

Обсяг кваліфікаційних робіт повинен бути таким: курсової роботи – 25–30 стор. друк. тексту; бакалаврської роботи – 40–60 стор. друк. тексту; дипломної роботи – 60–80 стор. друк. тексту; магістерської роботи – 80–100 стор. друк. тексту.


Текст роботи друкується з використанням шрифтів текстового редактора

Word (як правило, Times New Roman) розміру 14 через 1,5 інтервалу.

Текст роботи слід друкувати, залишаючи береги таких розмірів:

лівий не менше 20 мм (як правило, 2,5–3 см); правий не менше 10 мм (як правило, 1–2 см); верхній не менше 20 мм (як правило, 2 см); нижній не менше 20 мм (як правило, 2 см).

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...