Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Книга одного, двох або трьох авторів:

а) Примуш М.В. Політичні партії : історія та теорія. Навчальний посібник

/ Микола Васильович Примуш. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. –

416 с.

б) Вегеш М. Карпато-Українське державотворення: до 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України / М.Вегеш, М.Токар. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – 536 с.

в) Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні : Навчальний посібник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А.О. Чемерис. – К. : Дакор, 2007. – 576 с.

Книга чотирьох авторів:

Сравнительная политология сегодня : Мировой обзор : Учебное пособие

[Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.] / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной ; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

П’ять та більше авторів:

Обличчя влади : російська політична еліта. 1996-2000 рр. / [О.Й.

Гринкевич, А.Ф. Гуцал, Н.М. Кузнецова та ін.] ; за ред. О.Й. Гринкевича і А.Ф. Гуцала. – К. : Наук. думка, 2002. – 384 с.

Багатотомні видання:

Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии : В 2

т. / Сост. и отв. Ред. В.В. Бочаров. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та.

Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе. – 2006. – 491 с.

Т. 2. Политическая культура и политические процессы. – 2007. – 518 с.

Матеріали конференцій:

Круглашов А. Регіональні аспекти реалізації державної стратегії України

щодо європейської інтеграції / Анатолій Круглашов // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна : Матеріали шостої міжнародної наукової конференції з серії «Європейське право сьогодні : освіта, наука, практика» : 23 – 24 жовтня 2008 р. / Укл. М.В. Примуш. – Донецьк :

ДонНУ, 2008. – С. 182 – 195.

Довідники:

Абетка української політики : Довідник. Вип. 5 / Авт.-упоряд. : М.Томенко

(кер. кол.), Л.Бадешко, В.Гребельник та інші. – К. : Смолоскип, 2002. – 368 с.

Словники:

Расел Бертран (Russell Bertrand, 1872-1970) // Короткий оксфордський

політичний словник / Пер. з англ. ; за ред. І.Макліна й А.Макмілана. – К. : Вид- во Соломії Павличко «Основи», 2005. – С. 581 – 582.

Законодавчі та нормативні документи:


Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р.

/ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Збірки наукових праць:

Лендьел М. Роль Ради Європи у популяризації та впровадженні концепції

місцевої демократії / Мирослава Лендьел // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 10 /Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол.: М.Вегеш (гол. ред.), В.Андрущенко, О.Бабкіна та ін. – Ужгород : Вид- во УжНУ «Говерла», 2008. – С. 235 – 238.

Журнали:

Ярош Я. Тенденції розвитку партійної системи в Україні / Ярослав Ярош

// Віче. – 2008. – № 24. – С. 20 – 21.

 

Газети:

Бебик В. Дві палати від громади / В.Бебик, В.Пилипчук, Л.Янюк //

Україна молода. – 2009. – 3 вересня (№ 161 (3682). – С. 5.

Автореферати дисертацій:

Остапець Ю.О. Регіональні особливості парламентських виборів в

Україні в умовах трансформації політичної системи суспільства (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / Юрій Олександрович Остапець. – Львів, 2004. – 22 с.

Дисертації:

Зан М.П. Етнічні процеси на Закарпатті (1989-2001 рр.) : дис. ... кандидата

іст. наук : 07.00.05 «Етнологія» / Михайло Петрович Зан. – Ужгород, 2003. –

307 с.

Електронні ресурси:

а) Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон.

опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 96/2000/NT/XP.

– Назва з титул. екрану.

б) Курукуз О. Парламентська більшість та опозиція в Сеймі Республіки

Польща [Електронний ресурс] / Оксана Курукуз // Політичний менеджмент. –

2008. – № 6. – Режим доступу до журн. :

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=94&c=2308


Додаток Є

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...