Главная Обратная связь

Дисциплины:






ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ



1. Порівняльний аналіз суспільно-політичних поглядів філософських шкіл

Стародавнього Китаю.

2. Порівняльний аналіз вчень про державу у брахманізмі та буддизмі.

3. Порівняльний аналіз вчень мислителів Стародавньої Греції про державу.

4. Політико-правові погляди софістів.

5. Вчення Сократа про державу і право.

6. Конструкція ідеальної держави Платона.

7. Типологія держав за політичним вченням Арістотелем.

8. Ідея космополіcу доби Еллінізму.

9. Вчення про державу Марка Тулія Ціцерона.

10.Політичні погляди римських юристів.

11.Політична ідеї представників раннього християнства.

12.Погляди на державу Августина Блаженного.

13.Соціально-філософська та політико-правова доктрина Фоми Аквінського.

14.Політичне вчення Марсилія Падуанського.

15.Суспільно-політичні погляди лідерів Європейської Реформації (Мартін

Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін).

16.Вчення про політику Нікколо Макіавеллі.

17.Вчення Жана Бодена про державу та право.

18.Вчення Гуго Гроція про державу і право.

19.Політичні і правові погляди Бенедикта Спінози.

20.Порівняльний аналіз вчень представників англійської політичної думки часів буржуазної революції XVII ст.

21.Політико-правові погляди Френсіса Бекона.

22.Три поняття свободи в історії політичної думки: Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.- Ж.Руссо.

23.Концепції суспільного договору.

24.Томас Гоббс про природний стан людства та про природні закони.

25.Особливості та ознаки лібералізму за Джоном Локком.

26.Ідея “волі до влади” у теоретичній спадщині Ф.Ніцше.

27.Італійське просвітництво: політичні погляди Ч.Беккаріа та Дж.Віко.

28.Французькі матеріалісти (Д.Дідро, К.Гельвецій, П.Гольбах) та їх погляди на людину, суспільство і державу.

29.Політичні погляди Вольтера.

30.Шарль Луї Монтеск’є та його вчення про розподіл влад.

31.Жан-Жак Руссо про підстави нерівності і про владу.

32.Політична думка США періоду боротьби за незалежність та створення американської Конституції.

33.Політична ідеологія Великої Французької революції.


34.Французький утопічний комунізм XVIII ст.

35.Консерватизм Едмунда Берка.

36.Вчення Імануїла Канта про державу.

37.Вчення Г.Ф. Гегеля про державу та громадянське суспільство.

38.Утопічний комунізм XIXст.

39.Соціальне розшарування суспільства за Анрі Сен-Сімоном.

40.Вчення Карла Маркса про розвиток держави та зміну суспільно-економічних формацій.

41.Політична теорія Едуарда Бернштейна.

42.Карл Каутський і розвиток ідей соціал-демократії.

43.Політична теорія більшовизму.

44.Вчення Леніна про розвиток та занепад держави.

45.Сутність анархізму як політичного вчення.



46.Парламентаризм Джеремі Бентама.

47.Логічний позитивізм і політична теорія О.Конта.

48.Держава як інститут у М.Дюверже.

49.Розвиток лібералізму у вченні Джона Стюарта Мілля.

50.Політична концепція Алексіса де Токвіля.

51.Держава і корпорація в концепції Еміля Дюркгейма.

52.Політична концепція Макса Вебера.

53.Концепція правлячого класу Гаетано Моски.

54.Типологія еліт Вільфреда Парето.

55.Хосе Ортега-і-Гассет про державу і владу.

56.Політологічна концепція Карла Поппера.

57.Теорія еліт Г. Моски і В. Паретто.

58.Зв’язок між політичною та психоаналітичною теоріями у З.Фрейда.

59.Вчення Еріха Фромма про втечу від свободи.

60.Політичні погляди Габріеля Алмонда.

61.Теорія поліархії Роберта Даля.

62.Наука і техніка як ідеологія в концепції Г.Маркузе.

63.Концепції розуміння природи людини (на вибір: З.Фройд, Е.Фромм, Г.Маркузе, Ж.-П.Сартр).

64.Вчення Ф.Хаєк про можливості посягань демократії на свободу особистості.

65.Теорія справедливості Дж.Роулза.

66.Концепція «нової парадигми влади» Е.Тоффлера.

67.Футурологічні концепції Ф.Фукуями та С.Гантінгтона: порівняльний аналіз.

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...