Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ1. Порівняння в історії політичних учень (використання порівняльного аналізу Платоном, Аристотелем, Н.Макіавеллі, Ш.Монтеск’є, Г.Спенсером, О.Контом).

2. Криза порівняльної політології: переоцінка значення біхевіоризму і

структурного функціоналізму.

3. Розробка інструментарію порівняння: соціальний вид Е.Дюркгейма.

4. Розвиток порівняльного методу у вітчизняній компаративістиці.

5. Історико-порівняльні дослідження Ф.Лібера.

6. “Традиційний підхід” в порівняльній політології (В.Вільсон, Дж.Берджес).

7. Веберівська теорія бюрократії як субдисципліна порівняльних політичних досліджень.

8. Інституціоналізація порівняльної політології в США.

9. Інституціоналізація порівняльної політології в Європі.

10.Порівняння сучасних партиципаторних ліберальних демократій.

11.Спільне і відмінне між групами інтересів та політичними партіями.

12.Порівняльний аналіз структури парламентських фракцій в Україні та

Польщі.

13.Взаємодія громадянського суспільства і держави: компаративний вимір.

14.Політична відповідальність урядів у країнах з республіканською формою правління: порівняльний аналіз.

15.Політична ідеологія: компаративний аналіз.

16.Ставлення до феномену “влада” в умовах перехідного періоду: історико- політологічне порівняння.

17.Характеристика українських політичних режимів в межах типології Х.Лінца, А.Степана (сучасний політичний режим, період президентства Л.Кучми, період президентства Л.Кравчука, хрущовський період).

18.Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій молоді у контексті трансформаційних процесів політичної системи України.

19.Особливості політичної соціалізації в пострадянських країнах: приклад порівняння України і Білорусі.

20.Мажоритарні системи в країнах СНД: компаративний аналіз.

21.Порівняльний аналіз моделей громадянського контролю над армією.

22.Мотиви захоплення влади військовими (приклад порівняння Нікарагуа та

Уганди).

23.Особливості збройно-політичних конфліктів сучасності: порівняльний вимір.

24.Особливості політичних культур західного і східного типів: компаративний вимір.

25.Порівняльний аналіз моделей тоталітарного правління в країнах Західної

Європи (на прикладі Італії та Німеччини).

26.Порівняльний аналіз політичних режимів М.Горті та Я.Кадара в Угорщині.


27.Порівняльний аналіз становления та функціонування авторитарних політичних режимів в Росії та Білорусії.

28.Компаративний аналіз становлення та функціонування політичних режимів в країнах Центральної та Центрально-Східної Європи.

29.Американська політична культура: специфіка та відмінні риси.

30.Політична культура України в історико-політичному протиставленні.31.Оосбливості застосування методики стенфордського проекту для аналізу політичних криз в країнах Ценетральної Азії та Південного Кавказу.

32.Порівняльний аналіз демократичних конституцій сучасних держав.

33.Сучасне значення концептуальної мапи Європи Стейна Рокана.

34.«Третя хвиля» демократизації як проблема порівняльної політології.

35.Порівняльний аналіз особливостей політико-територіальної організації сучасних держав.

36.Характерні риси методу порівняльної ілюстрації у творчості Платона та

Аристотеля.

37.Евристичні можливості синергетики у сучасній порівняльній політології.

38.Вплив ідей Г. Гегеля на розвиток порівняльної політології.

39.Вплив культурної антропології на розвиток порівняльної політології.

40.Ж. Кондорсе про порівняльний аналіз історичних епох.

41.Класики політичної науки про основні принципи порівняльного дослідження.

42.Специфіка застосування бінарного аналізу у сучасній порівняльній

політології.

43.Особливості застосування методу вивчення окремого випадку (case study) в сучасній порівняльній політології.

44.Порівняльний аналіз політичних систем в країнах Європейського Союзу.

45.Формування порівняльного методу в рамках античної політичної традиції.

46.Порівняння історичних та неісторичних народів в рамках німецької класичної філософії.

47.Нові парадигми та актуальні напрямки досліджень у сучасній порівняльній політології.

48.Порівняльний аналіз політичних культур світових цивілізацій.

49.Порівняльний аналіз недемократичних політичних режимів.

50.Порівняльний аналіз сучасних демократій.

51.Типологія сучасних недемократичних режимів Лінца та Степана.

52.Особливості порівняльного вивчення політичного розвитку.

53.Порівняльне вивчення політичних трансформацій та криз розвитку.

54.Мусульманська культурно-релігійна традиція та її вплив на політичний процес.

55.Перспективи лібералізації та демократизації політичних систем в сучасних суспільствах Сходу.

56.Проблема модернізації та традиційних цінностей на мусульманському

Сході.

57.Протиборство культурно-політичних тенденцій у політичному розвитку

Туреччини.


58.Революції в Ірані як модифікації модернізаційного процесу.

59.Культурно-політичні традиції пострадянських держав Центральної Азії.

60.Роль армії у політичному процесі на Близькому та Середньому Сході.

61.Особливості ісламської моделі розвитку: Іран та Афганістан.

62.Політичні традиції постколоніальної Африки.

63.Управління конфліктами: можливості порівняльного методу.

64.Розподіл влад: варіації інституційного дизайну.

65.Місце електоральної компаративістики у порівняльній політології.

66.Особливості порівняльного методу А. де Токвіля.

67.Особливості порівняльного методу М. Вебера.

68.Типологія політичних систем Р. Даля.

69.Типологія політичних систем Ж. Блонделя.

70.Основні моделі дослідження співвідношення розвитку економіки та демократії.

71.Використання принципів та методів еволюційної морфології у порівняльно-

ретроспективних дослідженнях.

72.Проблема Гелтона у порівняній політології.

73.Порівняльний аналіз шляхів політичної модернізації (двох країн або двох регіонів).

74.Порівняльний аналіз шляхів формування федерацій в Швейцарії, США та

Німеччині.

75.Порівняльний аналіз інститутів представницької влади у країнах ЦСЄ (у пострадянських державах).

76.Порівняльний аналіз інститутів виконавчої влади у країнах ЦСЄ (у пострадянських державах).

77.Порівняльний аналіз інституту глави держави у країнах ЦСЄ (у

пострадянських державах).

78.Порівняльний аналіз форм федеративної та унітарної державності у пострадянських державах.

79.Порівняльний аналіз моделей та форм будівництва колоніальних імперій.

80.Поведінка виборців у посткомуністичних країнах: основні дослідницькі підходи.

 

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ

1. Влада, її природа та призначення як центральна проблема політичної філософії.

2. П. Бурдье про соціальний та політичний простір.

3. Простір та час як універсальні форми політичного буття.

4. Воля та волюнтаризм у теорії політики та політичній діяльності.

5. Середньовічна політична філософія Заходу та Сходу: особливості розвитку.

6. Об’єктивні передумови та можливості ненасилля у сучасному світі.

7. Громадянське суспільство та правова держава: принципи взаємодії.

8. Політична філософія фемінізму: сучасні дебати.

9. Теорія ліберальної справедливості Дж. Роулза.


10.Концепція «одномірної людини» Г. Маркузе як критика політичної реальності індустріального та постіндустріального суспільств.

11.Онтологічний статус «загальної волі» у концепції громадянського суспільства.

12.Проблема автономії особистості у політичній філософії І. Канта.

13.І. Кант про категоричний імператив як моральний закон життя суспільства.

14.Роль філософії Г. Гегеля у розробці найважливіших політичних теорії сучасності.

15.Держава та громадянське суспільство у філософії Г. Гегеля.

16.Матеріалістичне розуміння історії К. Маркса як методологія побудови політичного буття.

17.Проблема походження держави у марксистській концепції історії людства.

18. Проблема індивідуального успіху та оптимальної політичної організації суспільства в утилітаризмі І. Бентама.

19.Роль держави у захисті соціальної справедливості.

20.«Загальний інтерес» як механізм об’єднання суспільства.

21.Міфологія у політичній філософії Ф. Ніцше.

22.Ірраціональна онтологія влади Ф. Ніцше.

23.Справедливість як онтологічна основа держави та влади.

24. Поняття «загального блага» та «народного суверенітету» у вченні Ж.-Ж.

Руссо про державу.

25.Парадигма «форми» та принцип «блага» як конструктивні механізми побудови філософсько-політичних утопій Платона.

26.Ідея політичної справедливості у філософії Платона.

27.Античні мислителі про співвідношення загального та індивідуального блага.

28.Ідея правової держави як ідея справедливого буття індивіда та суспільства у філософії Ш. Монтеск’є.

29.Ідея гріха та природа політичного у релігійній філософії А.Августина.

30.Проблема співвідношення влади та суспільства у філософії Ф. Аквінського.

31.Епістемологічне значення етичних ідей Н. Макіавеллі.

32.А. Сміт про сутність та роль держави в епоху капіталістичного ринку.

33.Проблема політичної нерівності людей : походження та історична еволюція.

34.Ідеї утопічних соціалістів та сучасна теорія та практика «соціальної держави».

35.Проблема універсальності та релятивності політичного простору та часу.

36.Особливості постмодерністського напрямку філософії: основні категорії та поняття.

37.«Філософія абсолютизму та тоталітаризму».

38.Конфліктність як сутнісна складова політичного буття у класичних політичних теоріях.

39.Характеристики маси як філософського об’єкту дослідження.

40.Специфіка постмодерністських методів політичного пізнання.

41.Проблема політичної істини та її критерії.

42.Проблема морального вибору цілей та засобів в політиці.


43.Свобода та необхідність як проблема раціонального вибору політичних рішень.

44.Політична філософія епохи Відродження: основні риси.

45.Проблема політичного буття у філософії М. Хайдегера.

46.Особливості російської політичної філософії.

47.Політична філософія І. Ільїна.

48.К. Ясперс про політичну свободу.

49.Марксистська політична філософія у XX ст.

50.Неомарксизм та його місце в історії західної філософії XX ст.

51.Політична філософія екзистенціалізму.

52.Політична філософія Х. Арендт.

53.Теорія «історизму» політики.

54.Теорія індустріального суспільства Р. Арона як філософська основа сучасного лібералізму.

55.Специфіка неоліберального трактування поняття «свобода».

56.Сучасні неоліберальні політико-філософські теорії.

57.Ж. Ліотар про кризовий стан сучасного суспільства.

58.Філософське трактування суті політики та її соціальної ролі.

59.Філософське вчення Ф. Хаєка про державу.

60.Політична філософія Ж.П. Сартра.

61.Проблема моральних та політичних підстав та меж громадянської непокори.

62.Теорії філософсько-політичного дискурсу.

63.Проблема творчості у політико-філософських поглядах Т. Адорно.

64.Теорія «втечі від свободи» Е. Фрома.

65.Характерні риси політичної філософії Л. Штрауса.

66.Ідея політичного прогресу у працях О. Конта.

67.Політична філософія християнського персоналізму.

68.Філософські ідеали політики Стародавнього Китаю та Індії.

69.Основні онтологічні питання політичної філософії.

70.Антропологічний принцип у політичній філософії.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...