Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Українці як етнос: історичні корені українського народу.

«Руська Правда» як джерело з історії України, її історичне значення.

Боротьба земель Київської Русі із зовнішньополітичною агресією у ХІІ – ХІІІ ст.

Польсько-литовське зближення наприкінці XIV – у XVI ст. та його наслідки для України.

Запровадження Магдебурзького права та його роль у суспільному житті українських земель.

Соціальні та національно-релігійні рухи в Україні XVI – першої половини XVII ст.: причини, сутність, наслідки.

Розвиток феодального землеволодіння та юридичне оформлення кріпосного права в українських теренах (за Литовськими статутами та «Уставою на волоки»).

Військове мистецтво запорізьких козаків (за першоджерелами).

Модель політичного устрою Запорозької Січі: демократія чи охлократія?

Б.Хмельницький – видатний полководець і політичний діяч середньовічної Європи.

Переяславська Рада та українсько-російський договір 1654 року, їх наслідки для українського народу: історіографічні оцінки.

І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани Кошу Запорозького.

Причини та сутність Великої Руїни (друга половина XVII ст.) в оцінці сучасної історіографії.

Національно-визвольна боротьба на Правобережній Україні та західноукраїнських землях. Гайдамацький рух, опришківство у XVIII ст.

І.Мазепа: «зрадник» чи національний герой?

П.Орлик – борець за українську національну ідею.

Російський централізм й українська автономія у XVIII ст.: особливості імперської інкорпорації.

Заселення Південної України.

Імперська політика російського самодержавства в Україні наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. і український автономізм. Формування феномену «малоросійства».

Відродження національної самосвідомості українського народу в кінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.: форми та методи діяльності.

М. Максимович – перший ректор університету Св. Володимира.

Історик М. Костомаров.

М. Маркевич та його історичні праці.

П. Куліш, його публіцистична діяльність.

Слов’янська ідея та Кирило-Мефодіївське братство.

Реформи 40–50-х рр. ХІХ ст. в Австрійській імперії, їх соціально-економічні наслідки для українських земель.

Український суспільно-політичний рух другої половини ХІХ ст. Українофільство. Громади.

В.Антонович та Київська Громада: еволюція діяльності.

М.Драгоманов та його політична концепція історичного розвитку України.

Українські політичні партії, зростання національної свідомості й соціально-політична боротьба на початку ХХ ст.

Братство тарасівців (90-і рр. ХIХ ст.): від студентського гуртка до політичної партії.

Зовнішня політика української Центральної Ради: здобутки та прорахунки.Міжнародна діяльність урядів Радянської України в 1918-1922 рр. у контексті інтеграції радянських республік.

Кооперативний рух в Україні часів НЕПу у висвітленні вітчизняної історіографії.

Еволюція податкової системи в УРСР у 20-х – 30-х роках ХХ ст.

Соціокультурне підґрунтя феномену колабораціонізму в період Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Протиріччя культурної політики доби М.С. Хрущова (1956-1964 рр.).

Інтеграція України в європейські структури: проблеми та перспективи.

Еволюція української національної ідеї: від Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. до сьогодення.

Еволюція системи цінностей українського суспільства в епоху глобалізації.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

Безотесний М.Т. Україна в добу сталінщини: історія опору. – К, 2002.

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945. – К., 2000.

Бережинський В.Г. Україна в роки першої світової війни. – К., 2001.

Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. – К., 2001.

Білоус Н.О. До питання про запровадження магдебурзького права в Києві // УІЖ . – 2008. - №1. – С. 123-135.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. – Л., 2007.

Боєчко В., Ганжа О. Формування державних кордонів України у 1917–1940 рр. – К., 1991.

Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їх останні гетьмани. – Львів. 1990.

Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський. – Л., 1991.

Борщак І., Мартель І. Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? // Україна. – 1991. – № 16.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Энциклопедия. – М., 1985.

Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. – К., 1992.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. – К., 1997.

Верстюк В.Ф., Осташко Т.С. Діячі Української Центральної Ради. – К., 1998.

Верстюк В.Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення// УІЖ . – 2008. - №1. – с. 4-31.

Вєтров І. Економічна експансія Третього рейху в Україні 1941–1944 рр. – К., 2000.

Видатні постаті в історії України IX-XIX ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. – К., 2002.

Винниченко В. Відродження нації. – Київ-Відень, 1920–1990. – Ч.1–3.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

Володарі Гетьманської булави. – К., 1994.

Воронцов І., Пилявець Ю. Голод 1946–1947 рр. – К., 1993.

Врублевский В.К. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. – К., 1993.

Вулф Л. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К., 2009.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

Гнатюк О. Прощавання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. – К., 2005.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України. Нариси з історії української соціал-демократії ХХ ст. – Х., 1996.

Горобець В. «Волимо царя східного…» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К., 2007.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Есеї. – К., 2011.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 1992–1998. – Т.1–10.

Грушевський М.С. На порозі нової України. – К., 1991.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

Давня історія України. – К., 1997, 1998. – Т.1–2.

Давня історія України. – К., 2000. – Т.3.

Даниленко В.М. та ін. Сталінізм на Україні 20-30 рр. – К., 1991.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті роки). – К., 1991.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 1998.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. – Ужгород, 1932. – Т.1.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920). – Мюнхен, 1969.

Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К., 1991.

Дорошенко Д. Слов‘янський світ у його минулому й сучасному. – К., 2010.

Драгоманов М.П. Вибране. – К., 1991.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.

Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001.

Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. – К., 2010.

Єфремов С. Щоденники. 1923–1929. – К., 1997.

Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К., 2007.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 2006.

Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – К., 1997.

Історія русів. – К., 1992.

Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1997.

Історія України в особах. Литовсько-польська держава. – К., 1997.

Історія українського війська (1917–1995). – Л., 1996.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х рр. ХХ ст.). – Л., 1992.

Історія Української РСР. У 8 т. – К., 1977–1980.

Йордан О. О происхождении и деянии гетов. – М., 1960.

Кирило-Мефодіївське товариство. Зб. док.: В 3 т. – К., 1990.

Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 2004.

Колективізація і голод на Україні 1929–1933 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1992.

Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 р. – К., 2001.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Конституційні акти України. 1917–1920. – К., 1992.

Конституція України – К., 1996.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

Костомаров М. “Закон божий” (книга буття українського народу). – К., 1990.

Костомаров Н.И. Исторические произведения. – К., 1989.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К., 1998.

Котляр М.Ф. Данило Галицький – К., 2001.

Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – К., 2011.

Кривоніс В.М., Марочко В.І. Органи юстиції та правопорядку в роки колективізації та голодомору 1932–1933 рр. // Голод 1932–1933 рр. в Україні. – К., 2003.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причорномор’я. – К., 1998.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. – К., 2001.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. – К., 1997.

Кульчицький С.В. Нотатки про українські революції – К, 2001.

Кульчицький С.В. Закономірності еволюції радянської влади (короткі тези) // УІЖ . – 2007 - №6 – с. 181-218.

Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках «Українського історичного журналу»: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // УІЖ . – 2007 - №6 – с. 119-142

Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських дисидентів // Нариси історії нової України. – Л., 1991.

Литвин В. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті року ХХ ст.). – К., 2001.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

Мала енциклопедія українського козацтва. – Донецьк, 2000.

Малий словник історії України. – К., 1997.

Махно Н. Воспоминания. – К., 1991. – Кн.1–3.

Монолатій І.С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867 – 1914 рр. – Івано-Франківськ, 2010.

Москвофільство: документи і матеріали. – Л., 2001.

Моця О.П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // УІЖ – 2007. - №1. – С. 4 –19.

Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність: Україна на фронтах другої світової війни. – К., 1996.

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К., 1993.

Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941–1944: В 2 кн. – К., 1985.

Незнайома Кліо: Українська історія в таємницях та курйозах XV–XVIII ст. – К., 2002.

Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.

Пам’ять крізь віки // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К, 2001.

Пассек Т. Трипільська культура. – К., 1990.

Петлюра С. Статті, листи, документи. В 3 т. – К., 1998–1999.

Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду” Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. – К., 2003.

Петров В.П. Походження українського народу. – К., 1992.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. – К., 2011.

Полководці Війська Запорозького. – К., 1998.

Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський. Справа УНЦ і останні роки (1931–1934). – К., 1999.

Реєнт О.П. Історія України ХІХ – на поч. ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку// УІЖ . – 2007 - № 6 – с. 218-232.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 50-х – початок 1990-х років. – К., 1998.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.

Савчук Н.О. Українська держава за гетьманування Ю. Хмельницького (1659 – поч. 1663 рр.) – Кам’янець-Подільський, 2001.

Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – перша половина ХVII ст.). – К., 1998.

Сахаров А.Н. Дипломатия в Древней Руси. – М., 1980.

Сідак В., Степанков В. З історії української розвідки і контррозвідки. – К., 1994.

Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. – К., 1998.

Скоропадський П. Спогади. – Київ-Філадельфія, 1995.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1994.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). – К., 1999.

Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 рр. в Україні// УІЖ . – 2008. - №1. – С. 75-88.

Степан Бандера – людина і міф. – К., 2001.

Сторінки історії України ХХ ст. – К., 1992.

Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993.

Тисяча років української суспільно-політичної думки: В 9 т., 14 кн. / Гол. редкол. Т. Гунчак. – К., 2001.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1995.

Толочко П.П. Ярослав Мудрий – К., 2002

Томпсон, Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. – К., 2008.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.1: Бунтян К.П. Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії. – К., 1998.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.3: Сарбей В.Г. Національне відродження України (ХIХ – поч. ХХ ст.).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.3: Баран В.Д. Давні слов’яни.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.4: Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.5: Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.6: Русина О.В.Україна під татарами і Литвою.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.7: Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХУII ст. (1648–1676 рр.).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.8: Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.9: Сарбей В.Т. Національне відродження України.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.10: Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання. 1917–1921 рр.

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.11: Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.12: Коваль М.В. Україна в Другій Світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.13: Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.14: Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.).

Україна крізь віки: У 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т.15: Трощинський В.П. Шевченко А.А. Українці в світі.

Україна партизанська 1941–1945 рр. партизанські формування та органи керівництва ними – К., 2001.

Україна. Процеси націотворення / Упоряд. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К., 2011.

Україна: ХХ століття: У 2 кн. / В. Литвин, В. Смолій, М. Шлаковатий. – К., 2002.

Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.

Українська ідея. Перші речники. – К., 1994.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1996. – Т.1,2.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К., 2002

Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657. – К., 1998.

Універсали Івана Мазепи. – К., 2002.

Хрестоматія з історії України. – К., 1993.

Центральна Рада: Український державотворчий процес: У 2 ч. – К., 1997.

Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні мовою документів, очима історика. – К., 1994.

Чайковський А.С. Плен. За чужие и свои грехи. – К., 2002.

Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні. – К., 2000.

Чорнобиль. Зона відчуження – К., 2001.

Чорнобильська трагедія: Документи і матеріали. – К., 1996.

Чувардинський А.Г. Гетьман Сагайдачний – К., 2002.

Чухліб Т. Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років. – К., 2010.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997.

Шаповал Ю.І. Україна ХХ ст.: особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001.

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1960.

Шевченко В.Ф., Павленко М.І., Потапов Г.Г. Історія українських політичних партій. – К., 1999.

Щербак Н.О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці ХVІІІ – у першій чверті ХІХ ст. // УІЖ. – 2004. – № 6. –С. 16-26.

Щербак Н.О. Національна політика царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – К., 2005. – 616 с.

Щербак Н.О. Правовий статус національних меншин в Україні в ХІХ ст. // Актуальні проблеми політики. Зб. наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 16. – С.438-444.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: В 3 т. – К., 1991.

Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків: Історико-топографічний нарис. – Д., 2002.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Вид. 2-ге, переглянуте і виправлене. – К., 2008.

Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.). – К., 2003.

 

Рекомендовані наукові ресурси мережі Internet (ІСТОРІЯ УКРАЇНИ)

HYPERLINK "http://www.history.org.ua/" http://www.history.org.ua/ - Інститут історії України НАН України (розміщено значну кількість монографій, журналів в повній електронній версії).

HYPERLINK "http://www.ipiend.gov.ua/" http://www.ipiend.gov.ua/ - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (розміщено електронну бібліотеку)

HYPERLINK "http://www.inst-ukr.lviv.ua/" http://www.inst-ukr.lviv.ua/ - Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України

HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/" http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

HYPERLINK "http://www-history.univer.kharkov.ua/" http://www-history.univer.kharkov.ua/ - історичний факультет Харківського національного університету ім.. Каразіна.

HYPERLINK "http://www.history.com.ua/" http://www.history.com.ua/ - новини історичної науки, викладання історії, питання до іспитів, корисні посилання.

HYPERLINK "http://www.ualogos.kiev.ua/" http://www.ualogos.kiev.ua/ - журнал «Українознавство».

HYPERLINK "http://www.siver-litopis.cn.ua/index.htm" http://www.siver-litopis.cn.ua/index.htm - всеукраїнський науковий журнал «Сіверянський літопис» (номери журналу, матеріали конференцій тощо).

HYPERLINK "http://www.ukrhistory.narod.ru/" http://www.ukrhistory.narod.ru/- українська історична електронна бібліотека

HYPERLINK "http://www.heritage.com.ua/" http://www.heritage.com.ua/- сторінка історії, присвячена пам'яткам української спадщини

HYPERLINK "http://litopys.org.ua/" http://litopys.org.ua/ - електронна бібліотека давньої української літератури. Розробник і автор М. Бистрицький (Інститут історії України НАНУ).

HYPERLINK "http://www.archives.gov.ua/" http://www.archives.gov.ua/ - веб-портал Держкомархіву. Розміщено вебпублікації архівних матеріалів.

HYPERLINK "http://www.cossackdom.com/indexu.html" http://www.cossackdom.com/indexu.html - ресурс присвячений історії козацтва.

HYPERLINK "http://www.bibliophika.ru/index.php?sh=proj" http://www.bibliophika.ru/index.php?sh=proj - електронна бібліотека літератури з історії Росії.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...