Главная Обратная связь

Дисциплины:


Захисні огородження і закриття струмопровідних частинЛекція № - 2 години. Захисне вимикання електроустановок. Застосування малих напруг

Захисні огородження і закриття струмопровідних частин

Захисні огородження і закриття струмопровідних частин у ви­робничих приміщеннях і електроприміщеннях виготовляють сіт­частими чи дірчастими. У житлових і громадських будівлях, захисні огородження конструктивно виконують так, що зняти їх або відкри­ти можна лише за допомогою ключів чи інструментів.

Блокування.Електричні й механічні блокувальні пристрої за­стосовують в електроустановках, де небезпека дотику до струмове-дучих частин велика. Також можливе проникнення сторонніх осіб на електроустановку, що знаходиться під високою напругою.

При електричному блокуванні ланцюг живлення високої на­пруги розривається, і електроустановка вимикається, коли відчи­няються, наприклад, двері, або знімається захисний кожух чи від­кривається панель випробувального стенда, на якому встановлюють нормально замкнуті електричні контакти при зачинених дверях і встановлених кожухах. Якщо електроустановка включається в ме­режу за допомогою магнітного пускача чи контактора, то доцільно ланцюг живлення обмотки керування магнітного пускача чи кон­тактора підводити через блокувальні контакти.

Механічне блокування не дозволяє відкрити двері електроуста­новки, не вимкнувши рубильник чи пускач. При вимиканні рубиль­ника механічне блокування замикального пристрою знімається.

Захисне вимкнення– швидкодіючий захист, що забезпечує ав­томатичне вимкнення електроустановки при виникненні в ній стру­му. Така небезпека виникає при:

- повному чи неповному замиканні фази на корпус електроустановки;

- випадковому дотику людини безпосередньо до струмопровідної частини;

- зниженні опору ізоляції мережі;

- несправності захисного заземлення чи занулення. Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) складається з чутливого

елемента – датчика, що сприймає сигнал, і виконавчого пристрою, що забезпечує, власне, вимкнення електроустановки від мережі при сигналі заданого рівня.

Такі пристрої захисного вимкнення повинні мати: високу чут­ливість, малий час спрацьовування, селективність вимкнення, здат­ність до самоконтролю справності, достатню надійність.

Вимкнення захисне електроустановок застосовують головним чином у мережах напругою до 1000 В, коли захисне заземлення чи занулення їх зробити важко чи неможливо, а також коли в процесі експлуатації існує висока ймовірність випадкового дотику до стру-мопровідних частин.

Захисне вимкнення ефективне в пересувних електро-установках, а також при експлуатації ручного електроінструмента. Стаціонарні електроустановки із захисним вимкненням використовують у райо­нах з великим питомим опором землі.Розпізнають кілька типів схем захисного вимкнення. Датчики, що сприймають сигнал, можуть бути чутливі до:

- напруги на корпусі щодо землі;

- струму замикання на землю;

- напруги нульової послідовності;

- струму нульової послідовності;

- напруги фази щодо землі;

- постійного чи змінного оперативного струму.

Чутлива до напруги на корпусі щодо землісхема, показана на рис.12.4 у вимкненому стані. При пробої фази 1 на корпус електро­установки реле РН, включене між корпусом і допоміжним заземлю­вачем, спрацьовує і розмикає нормально замкнені контакти реле РН, включені в ланцюг живлення відмикальної котушки (ОК) магнітно­го пускача. Котушка знеструмлюється і магнітний пускач відмикає електроустановку.

Застосування малих напруг. Напруга не більше 42 В – мала напруга, застосовується для зменшення небезпеки ураження елек­тричним струмом. Вона є ефективним заходом щодо зниження не­безпеки обслуговування електроустаткування, де технічне обслуго­вування проводять за умов підвищеної й особливої небезпеки. При технічному обслуговуванні електроустаткування вночі широко за­стосовують лампи, що живляться малою напругою 24 і 36 В. У при­міщеннях без підвищеної небезпеки (лабораторії хімічні) допусти­мо використовувати переносні лампи, що живляться напругою до 220 В включно без застосування будь-яких захисних засобів.

Для живлення таких електроінструментів, як дрилі, гайковер­ти, переносні лампи та інш., застосовується мала напруга, тому що в процесі виробництва людина має щільний і тривалий контакт з ними, і, отже, різко підвищується небезпека ураження її струмом при пробої чи ушкодженні ізоляції.

Частина ІІІ. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека

 

Рис.12.4. Схема захисного відключен­ня, чутлива до напруги на корпусі щодо землі: ОК – котушка магнітного пус­кача, що відключає; РН – реле макси­мальної напруги; 1 - захисне заземлен­ня електроустановки, Rз чи нейтралі; 2 – допоміжний заземлювач, Rдз

Як джерела малих напруг на підприємствах використовують кислотні й лужні акумулятори, знижувальні трансформатори.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...