Главная Обратная связь

Дисциплины:


Управління результативністю операційної діяльностіПоказники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплекс­ний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Література

1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій : підруч. / П.І Белінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – 624 с.

2. Василенко В.О.Виробничий (операційний) менеджмент : павч. посіб. / В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко за ред.В.О. Василенка. – К. : ЦНЛ, 2005. – 532 с.

3. Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Михайловська. – К. : Кондор, 2008. – 550 с.

4. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с.

5. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловэй. – СПб. : Питер, 2001. –320 с.

6. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підруч. для студ. ВУЗ / О.М. Сумець. – К. : Професіонал, 2005. – 414 с.

7. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент ; пер. с англ. / Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс. – 8-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 704 с.

8. Управление и организация в сфере услуг, / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик и др. ; пер. с англ. под ред. В.В. Кулибановой. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с.

 

 

Управління персоналом

Управління персоналом у системі менеджменту підприємств

Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. Управління персоналом як часткова функція менеджменту. Етапи історичного розвитку управління персоналом.

Управління як соціальна сисрозділ

Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура і чисельність персоналу підприємства. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника: сутність, види.

Формування колективу підприємства

Колектив як соціальна група. Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність роботи трудового колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства.

Згуртованість і соціальний розвиток колективу

Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість.

Кадрова політика підприємства

Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. Стратегії управління персоналом підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.Служби персоналу: організація і функції

Організація роботи кадрової служби підприємства . Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.

Кадрове планування у підприємстві

Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. Види планування роботи з персоналом підприємства. Визначення потреби підприємства в персоналі.

Організація набору і відбору персоналу

Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. Відбір персоналу. Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...