Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини. ШлюбМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

Плани проведення практичних, семінарських

Занять з навчальної дисципліни

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

освітній ступіньбакалавр

 

шифр та назва галузі знань 0304 Право

 

шифр і назва спеціальності 6.030401 Правознавство

 

 

Львів

 

 

Плани проведення практичних, семінарських занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство». — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015.

 

 

Розробник:

Дутко Альона Олександрівна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № від червня 2015 р.)

 

 

Перелік тем винесених на практичні, семінарські заняття й кількість годин, передбачених для їхнього проведення

План семінарського заняття № 1

Час – 2 год.

Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини. Шлюб

1. Поняття, предмет та метод сімейного права. Принципи та функції сімейного права. Джерела сімейного права. Місце сімейного права у правовій системі України

2. Поняття, ознаки та склад сімейних правовідносин. Юридичні факти у сімейному праві. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав. Строки у сімейному праві.

3. Поняття та ознаки шлюбу. Умови укладення шлюбу:

1) виникнення права на шлюб; 2) шлюбний вік; 3) добровільність шлюбу; 4) перешкоди до укладення шлюбу.

4. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Заява про реєстрацію шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

Контрольні запитання:

1. Якою є мета правового регулювання сімейних відносин за Сімейним кодексом?

2. Поясніть принцип рівності суб’єктів сімейних відносин

3. В якій частині Цивільний кодекс регулює сімейні правовідносини?

4. Дайте визначення поняттям аналогія закону і аналогія права у сімейному праві

5. Проаналізуйте визначення сім’ї, подане у Сімейному кодексі і науковій літературі. Чи потребує, на вашу думку, уточнення законодавча дефініція?

6. Розкрийте зміст права особи на сім’ю

7. Відносини між якими особами, що перелічені в Сімейному кодексі, ним не регулюються?

8. Охарактеризуйте сімейну дієздатність осіб

9. Що таке свояцтво? Якою мірою відносини свояцтва врегульовані Сімейним кодексом?10. Назвіть способи судового захисту сімейних прав та інтересів

11. Як здійснюється захист сімейних прав та інтересів особи органами опіки та піклування?

12. До яких вимог у сімейному праві застосовується позовна давність?

13. Переваги та межі договірного регулювання сімейних відносин, новели законодавчого підходу до вирішення цього питання.

14. Місце Цивільного кодексу України та інших нормативних актів в структурі правового регулювання сімейних відносин.

15. Конкубінат: історія та сучасність.

16. Які особи, згідно чинного законодавства, не можуть перебувати у шлюбі між собою?

17. Який мінімальний вік особи, якій може бути надано право на шлюб?

18. В чому полягає умова добровільності шлюбу?

19. У яких випадках строк реєстрації шлюбу може бути продовжений або скорочений?

Завдання:

1. Обґрунтуйте свою думку з приводу того, що сімейне право – частина цивільного права чи окрема галузь права?

2. Скласти схему принципів сімейного права.

3. Випишіть з наукової літератури визначення сім»ї.

4. Порівняйте терміни «сім’я», «родина», «шлюб», «свояцтво».

5.Проаналізуйте статистичні дані укладення шлюбу (напр.: за територіальним, віковим критеріями і т.п.)

 

Теми рефератів та доповідей

1. Сім»я як обєкт правового регулювання – поняття, ознаки та види

2. Шлюб – першооснова створення сім»ї

3. Медичний огляд наречених – право чи обовязок

4. Сіейні правовідносини – структура та види

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...