Главная Обратная связь

Дисциплины:


Глиняна К.М. Особливості визнання шлюбу недійсним / К. Глиняна // Юридичний вісник. – 2011. – № 2. – С. 109 – 114Євко В.Ю. Родинні стосунки як підстава недійсності шлюбу / В. Євко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 52. – с. 93 – 99.

Ієвіня О. Визнання шлюбу недійсним: деякі питання теорії та практики / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, травень, 2012. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Ієвіня О. Деякі аспекти припинення шлюбу за законодавством України / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, березень, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Кармаза О.О. Забезпеченя права на житло одного з подружжя в період встановлдення для них режиму окремого проживання: теорія, практика та регламентація даних питань законом та договором / О.О. Кармаза // Митна справа. – 2012. - №5. – Ч.2. – Кн.2. - С. 204-210.

Сафончик О.І. Деякі питання розірвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України / О.І. Сафончик // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. – Вип.14. – 2012. – С. 74-77.

Старчук О.В. Режим окремого проживання подружжя за сімейним законодавством України та Польщі: порівняльно-правові аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С.252-255

 

План практичного заняття № 4

Визначення походження дитини

Час - 2 год.

1. Загальні підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми

2. Визначення походження дитини батьки якої перебувають у шлюбі між собою

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

4. Оспорювання батьківства і материнства

5. Реєстрація народження дитини

Контрольні питання:

1. Презумпції батьківства та материнства.

2. Визначення походження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

3.Де і в які строки проводиться реєстрація народження дитини?

4.На підставі яких документів проводиться реєстрація народження дитини?

5.Який порядок реєстрації народження дитини, народженої під час перебування матері у літаку, в потязі чи іншому транспортному засобі?

6. Який порядок реєстрації народження знайденої дитини?

7. Як визначається походження дитини, народженої матір’ю у повторному шлюбі до спливу 10 місяців після розірвання попереднього?

8. Як визначається походження дитини при штучному заплідненні чи імплантації зародка?

9. Які умови визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини і не перебуває у шлюбі з її матір’ю?

10. Який порядок встановлення факту батьківства, материнства за рішенням суду?11. В яких випадках оспорювання батьківства, материнства не допускається?

 

Завдання:

1. Порівняйте ст.123 СК України та положення Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій.

2. Складіть позовну заяву про виключення запису про особу як батька з актового запису про народження дитини.

 

Задача 1.

Після народження дочки Т. Миколаєва відчула по­гіршення стану здоров'я, у зв'язку з чим була влаштована на стаціонарне лікування в лікарню, і не змогла самостійно зробити заяву про народження дитини до органу РАЦСу. З'ясувалося, що орієнтовний термін її лікування станови­тиме близько двох місяців. Чоловік Миколаєвої перебував у тривалому службовому відрядженні, а інших близьких родичів у неї за місцем народження дитини і лікування не було. Через два тижні після початку лікування знайома Миколаєвої подала за її проханням до органу РАЦСу за­яву про реєстрацію народження Миколаєвою дитини, пре­д'явивши при цьому довідку медичної установи про наро­дження дитини і документи, що посвідчували особу батьків дитини. Працівники органу РАЦСу відмовили у прийнятті заяви про реєстрацію народження дитини, за­жадавши особистого звернення Миколаєвої після закінчен­ня лікування незалежно від його тривалості.

Дайте правову оцінку діям працівників органу РАЦСу. Як вони повинні були вчинити в такій ситуації? Чи вста­новлений законом термін державної реєстрації народжен­ня дитини?

Задача 2.16-річна Р. Денисова, яка не перебувала у шлюбі, наро­дила хлопчика і через три тижні подала заяву про реєстра­цію народження дитини до органу РАЦСу. З посиланням на те, що Денисова не досягла 18-річного віку, працівник органу РАЦСу зажадав від неї письмової згоди її' батьків на державну реєстрацію народження дитини і зобов'язан­ня надавати матеріальну допомогу у вихованні дитини. Ьатьки такі зобов'язання дати відмовилися, пославшись на свій поганий матеріальний стан і непередбачуваність дій Дочки, яка народила дитину поза шлюбом і всупереч їх ба­жанню.

Оцініть правомірність вимоги працівників органу РАЦСу.

Задача 3.

Гром. Н. Малініна назвала себе матір'ю дівчинки, народженої її неповнолітньою сестрою, і була записана як мати у сві­доцтві про народження дитини. Через п'ять років вона звер­нулася до органу РАЦС з проханням про виправлення ак­тового запису у свідоцтві про народження дівчинки, оскіль­ки одружилася, має своїх дітей і не бажає бути матір'ю ди­тини, не народженої нею.

Чи має право орган РАЦСу виправити актовий запис про народження за проханням гром. Малініної?

Задача 4.

У травні 2005 р. 3. Сизов звернувся до суду з позовом до Р. Сизової про анулювання запису про батьківство у сві­доцтві про народження Віталія Сизова. ог осин перебува­ли у фактичних шлюбних стосунках упродовж двох років, а потім у жовтні 2002 р. Зареєстрували щлюб. Через два мі­сяці Сизов виїхав на постійну роботу до м. Рівного, більше до Києва не повертався, до відновлення шлюбних стосунків із Сизовою, як і до розірвання шлюбу, ніяких заходів не вживав. 20 травня 2004 р. У відповідачки народився син Віталій, батьком якого у свідоцтві про народження за вка­зівкою матері дитини на підставі свідоцтва про шлюб був записаний позивач Сизов.

У суді відповідачка пояснила, що у вересні 2003 р. Вона перебувала у відрядженні до м. Рівного, де мала декілька зустрічей з чоловіком, і що Віталій є його осином. Сизов за­перечував інтимну близькість і взагалі будь-які стосунки з відповідачкою з часу свого від'їзду з Києва, де прожива­ла сім'я.

Чи підлягає позов Сизова задоволенню?

Задача 5.

1. Кольцова, яка не перебувала у шлюбі, народила хлоп­чика, батьком якого був К. Сорокін, з яким Кольцова три­валий час спільно проживала. Під час державної реєстрації народження дитини Сорокін усно визнав своє батьківство і попросив записати його як батька дитини. До його прохан­ня приєдналася і Кольцова, підтвердивши правдивість за­яви Сорокіна. Однак завідувач органу РАЦСу, переконав­шись, що шлюб між Кольцовою і Сорокіним не зареєстро­ваний, відмовився зробити такий запис, зажадавши пред­ставити як підставу внесення відомостей про батька відпо­відне рішення суду.

Чи правильно вчинив завідувач органу РАЦСу? Які по­рядок і підстави внесення відомостей про батьків у запис акта про народження дитини в ситуації, коли батьки ди­тини не перебувають у шлюбі?

Задача 6.

Гром. В. Степченко в позовній заяві просила суд визнати гром. С. Буть­ко батьком дитини, яка народилася 12 грудня 2003 р. По­зивачка вказала, що Бутько визнавав своє батьківство не тільки в період її вагітності, а й після народження дитини. Він допомагав їй матеріально, а потім від батьківства кате­горично відмовився. Відповідач пояснив у судовому засі­данні, що їх інтимні стосунки зі Степченко почалися у трав­ні 2003 р. Надалі він поселився в її квартирі. У період вагіт­ності і після народження дитини Бутько визнавав себе за батька, повіривши твердженням позивачки про передчас­ність пологів. Однак у лютому 2005 р. Бутько стало відо­мо, що пологи були нормальними, дитина народилася до­ношеною, тому він від батьківства відмовився і позов Степ­ченко не визнав.

Чи підлягає позов Степченко задоволенню? Чи є не­обхідність у призначенні експертизи в цій справі?

Тести

1. Якщо дитина народилася після спливу 9 місяців з дня визнання шлюбу недійсним, то за загальним правилом:

А. Вона вважається такою, що походить від чоловіка у недійсному шлюбі

Б. Ії походження від батька визначається в судовому порядку

В. Ії походження від батька визначається в порядку визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

2. Якщо дитина народжена у шлюбі не походить від чоловіка, то невизнання його батьківства при реєстрації народження дитини відбувається на підставі:

А. За заявою матері

Б. За спільною заявою чоловіка і особи, що вважає себе батьком дитини

В. За спільною заявою дружини і чоловіка

Г. За спільною заявою матері і особи, яка вважає себе батьком дитини

Д. За заявою чоловіка

3. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, дитина вважається такою, що походить від:

А. Подружжя

Б. Цієї жінки та чоловіка

В. Цієї жінки. Визначення походження дитини від батька відбувається за її заявою

4. Чи має право чоловік, який дав письмову згоду на запліднення своєї дружини за допомогою донора, згодом оспорювати своє батьківство:

А. Так Б. Ні

5. Чи має право дружина, що народила дитину в результаті перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій, згодом оспорювати своє материнство:

А. Так Б. Ні

 

Теми рефератів та доповідей

1. Застосування допоміжних репродуктивних технологій за законодавством України

2. Сурогатне материнство – за та проти

3. Договір про сурогатне материнство

 

Нормативно-правові акти:

Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.2008 року // Офіційний Вісник України. – 2008. - № 10.

Судова практика:

Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // [електронний ресурс] zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi? nreg= v0003700-06

 

Література

Аблятіпова Н. А. Проблеми сурогатного материнства в Україні / Н.А. Аблятіпова // Кримський юридичний вісник – 2010. - №1(8). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://archive. nbuv.gov.ua /portal /Soc_Gum/Kyuv/2010_1_2/40.pdf

Верес І.Я. Договір про сурогатне материнство / І. Верес // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С. 163-165

Ієвіня О. Окремі питання правового регулювання застосування репродуктивних технологій: сурогатне материнство / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, травень, 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Коломієць А.С. Розвиток правового регулювання відносин сурогатного материнства в іноземнгих державах / А.С. Коломієць // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. - №2. – С. 130-132.

Коломієць А.С. Цивільно-правовоі відносини з сурогатного материнства / А.С. Коломієць // Правовий вісник Української акадеії банківської справи. – 2012. – №2 (7). – С.74-76.

Коломієць А.С. Юридична характеристика цивільно-правового договору сурогатного материнства / А.С. Коломієць // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Том 1028. Серія «Право». – Вип.11. – 2012. - С. 204-207.

Коренга Ю.В. Аналіз основних понять сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Часопис Академії адвокатури України. Електронне фахове видання. - 2012. - №2 (15). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - rchive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/Коренга Ю. В. Відповідальність за договором сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Бюлетень Міністрества юстиції України. – 2013. - №5. – С. 53-58. Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №5. – С. 133-137.

Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики / Р. Майданик // Право України. – 2012. - №9. – С. 215 – 225.

Рубець І. Визначення походження дитини від колишнього подружжя / І. Рубець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –№11. – С. 44-49.

Рубець І. Застосування допоміжних репродуктивних технологій: суб’єктний склад і його законодавчі обмеження / І. Рубець // Підприємництво, господарство і право. – 2011. –№ 8. – С. 78-83.

Рубець І.В. Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України / І. Рубець // Юридична наука. – 2011. - №6. – С. 53-57.

Рубець І. Проблеми правового регулювання посмертних репродуктивних програм / І. Рубець // Вісник Львівського національного університету. –Серія юридична. - Випуск 54. - 2011. - С. 245-253.

Таланов Ю.Ю. Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України / Ю.Ю. Таланов // Вісник Харківського національного університету внуртішніх справ. – 2012. - №1 (56) - С. 360-368.

Фесенко С.І. Обмеження права і свободи особи на фізичну (тілесну) недоторканність при проведенні експертизи у судових справах з визначення спірного батьківства (материнства), підміни дітей / С.І. Фесенко // Вісник академії адвокатури України. – 2012. - №3. – С. 101-107.

План практичного заняття № 5

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...