Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти. Про забезпечення організацій­но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування: Закон України від 13 січня 2005Про забезпечення організацій­но-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року станом на 7.06.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147

Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15-листопада 2001 р. станом на 9.12.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. - Ст. 70.

Правове регулювання особистих немайнових та майнових відносин між суб'єктами сімейних правовідносин : Розяснення Міністерства юстиції України від 05.07.2011 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0048323-11

Про особливості правозахисної діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей : Наказ Генерального Прокурора України від 21 червня 2011 року N 3/1гн // http://document.ua/pro-osoblivosti-pravozahisnoyi-dijalnosti-organiv-prokuratur-doc64451.html

 

Судова практика

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлен­ня і про позбавлення та поновлення батьківських прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 № 3 Із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 20 від 19.12.2008 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07

Література

Ієвіня О. Деякі аспекти правового регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, січень-лютий, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata. notariat. org.ua / journal

Ієвіня О. Питання правового регулювання здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків неповнолітніми батьками / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, травень, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Калітенко О.М. До питання про правопорушення у сфері особистих немайнових сімейних відносин / О.М. Калітенко // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. – Вип.15. – 2013. – С. 98-103.

Кійко (Ковальчук) Т.М. Способи захисту особистих немайнових прав батьків / Т.М. Кійко // Митна справа. – 2012. - №5. – Ч.2. – Кн.2. - С. 220-225.

Кійко Т.М. Форми захисту особистих немайнових прав батьків / Т.М. Кійко // Право і безпека. Науковий журнал. – 2013. - №1 (48). - С. 190-195.

Клюєва К.М. Право дитини на висловлення своєї думки / К.М. Клюєва // Вісник Одеського національного університету. Том 17. – Вип. 7- Правознавство. – 2012. – С. 100-107.

Ковальчук Т. Становлення та розвиток законодавства України про особисті немайнові права батьків / Т. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. –№ 12. – С. 12– 15.Красицька Л.В. Про припинення батьківських прав та обовязків / Л.В. Красицька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №12. – С.27-32.

Крестовська Н.М. Сучасне розуміння прав дитини / Н.М. Крестовська // Форум права. Електронне наукове фахове видання. -2011. - №3. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - ‎http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/

Кшиванська І. Визначення місця проживання дитини / Ірина Кшиванська // Нотаріат для Вас – 2012. – листопад. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Лапчевська О.Ф. Правові наслідки позбавлення батьків батьківських прав / О.Ф. Лапчевська // Судова апеляція. – 2013. - №1 .- С.103-109.

Левківський Б. Проблеми захисту батьками прав та інтересів дитини при окремому проживанні батьків: перспективи вдосконалення / Б. Левківський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 89-95.

Мироненко В. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків. Межі їхнього здійснення/ Валентина Мироненко // Нотаріат для Вас, березень, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/ journal

Полішко Н.Л. Підстави виникнення батьківських прав та обов’язків / Полішко Н.Л., Парубок Т. // Юридична наука. – 2012. - №4. – С. 60-65.

Резнік Г. О. Класифікація особистих немайнових прав дитини / Г.О. Резнік // Приватне право і підприємництво. - Київ, 2012. - Вип 11. - С. 98-101.

Самборська Ю. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про позбавлення батьківських прав / Ю. Самборська // Юридичний вісник .- 2011. - №1. – С. 57-61.

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : Монографія / Відп.ред. Я.М. Шевченко. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управляння та права, 2007. – 626с.

Терещенко Т. Порядок присвоєння прізвища, імені, по батькові дитині при державній реєстрації народження / Т. Терещенко // Нотаріат для Вас, вересень, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata. notariat.org.ua/journal

 

План семінарського заняття № 6

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...