Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 рПро державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 р. // www.rada.gov.ua

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000 р. // www/rada.gov.ua

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. // www/rada.gov.ua

Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.станом на 18.04.2013 р. // www/rada.gov.ua

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року станом на 23.07.2011 // Право України. – 1994. - № 7-8.

Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 34.

Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений Постановою КМУ від 22 лютого 2006 р. www/rada.gov.ua

Судова практика:

Постанова Пленуму ВСУ «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 р. www/rada.gov.ua

Література:

Ієвіня О. Деякі питання правового регулювання відносин інших членів сім’ї та родичів / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, вересень, 2012. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat. org.ua/journal

Капля О.М. Вина як підстава стягнення неустойки за несплату аліментів / О.М.Капля, Ю.М. Берездецький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб.наук. праць. – 2012. - №3 (50). –С. 213-216.

Красицька Л.В. Майнові санкції за невиконання батьками обовязку утримувати дитину / Л.В. Красицька // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): У 4-х частинах. – частина третя - Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 223-225.

Лапчевська О.Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини / О.Ф. Лапчевська // Юридична наука. – 2013. - №2. – С. 41-48.

Левківський Б. Юридична природа договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно / Левківський Б., Виговська Є. // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –№ 6. – С.78-86.Оніщенко О.В., Ніколаєць Ю.М. Відповідальність батьків за прострочення сплати аліментів: окремі питання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С.219-222

Ташян Н.І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у звязку з передачею права власності на нерухоме майно / Н.І. Ташян // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 110. - С. 64-73.

План практичного заняття № 7 (для студентів заочної форми навчання)

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Час - 2 год.

1. Усиновлення. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які можуть бути усиновлені. Особливості усиновлення повнолітніх осіб.

2.Порядок усиновлення.

3.Підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

4. Опіка та піклування над дітьми

5. Патронат як особлива форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

· Прийомна сім’я: поняття, особливості створення. Договірні засади регулювання відносин

· Дитячий будинок сімейного типу: поняття, відмінності від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

· Фактичне виховання. Особливості правового статусу вітчима (мачухи). Проблеми законодавчого регулювання цих відносин.

Контрольні питання:

1. Назвіть підстави усиновлення дитини

2. Які особи не можуть бути усиновлювачами?

3. В яких випадках згода батьків на усиновлення їх дитини не потрібна?

4. Які особи мають переважне право на усиновлення дитини?

5. Які права має усиновлена дитина?

6. Проаналізуйте співвідношення понять “скасування усиновлення” і “визнання усиновлення недійсним”

7. Які особи мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання його недійсним?

8. Яким є порядок створення дитячого будинку сімейного типу?

9. Які особи можуть бути батьками-вихователями у дитячому будинку сімейного типу?

10. Проаналізуйте порядок створення прийомної сім'ї

11. Чим відрізняється прийомна сім’я від дитячого будинку сімейного типу?

Завдання 1.Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів.

2. Проаналізуйте статистику усиновлених дітей, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу за останні два роки у Вашому населеному пункті.

 

Задача 1.

Бездітна громадянка Ю. Корнієнко вирішила усиновити дитину і з цією метою прийшла на консультацію в міський відділ освіти. При уточненні відомостей про особу Корнієн­ко було встановлено, що внаслідок захворювання вона є інвалідом III групи, проте займається надомною працею і має достатній заробіток. У зв'язку з цим інспектор відділу освіти висловив сумнів у можливості Корнієнко виховува­ти дитину. Корнієнко звернулася в юридичну консульта­цію з проханням надати їй відповідну консультацію з цьо­го приводу.

Яке роз'яснення повинні дати Корнієнко в юридичній консультації?

Задача 2.

Через три роки після смерті дружини громадянин Калінін, що має дитину у віці 13 років, одружився на 25-річній громадянці Марченко, яка під час укладання шлюбу взяла прізвище чоловіка. Між мачухою і пасинком склалися хо­роші стосунки, було досягнуто повне порозуміння. У зв'яз­ку з цим через рік після державної реєстрації шлюбу Калініна вирішила усиновити дитину свого чоловіка. Проте ін­спектор відділу освіти, куди Калініни звернулися за пора­дою, заявила, що усиновлення неможливе, оскільки зако­ном забороняється усиновлення, якщо різниця у віці між усиновлювачем і усиновленим менше 15 років.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 3.

Матвієнко на прохання своєї дружини Томащук усино­вив її п'ятирічного сина, народженого від першого шлюбу з Васильєвим. Надалі стосунки між Матвієнком і Томащук зіпсувалися. Вона разом з сином Юрієм пішла до Василь­єва і відновила з ним сімейне життя. Незабаром Томащук подала позов до Матвієнка про стягнення аліментів на утри­мання сина Юрія. Суд, з огляду на те, що Матвієнко є усиновлювачем дитини, стягнув з нього аліменти, проте Мат­вієнко подав позов про скасування усиновлення, оскільки він фактично позбавлений можливості брати участь у вихованні дитини.

Чи підлягає задоволенню позов Матвієнка про скасу­вання усиновлення дитини?

Задача 4.

Аню Макаренко,яка народилася у незареєстрованому шлюбі, мати передала у дитячий будинок, коли дівчинці було 8 місяців. Вона залишила письмову згоду на можливість у подальшому удочеріння Ані, а сама виїхала з міста. Через 2 роки дівчинку у встановленому законі порядку усиновило подружжя Соболєвих. Через рік після цього, мати надіслала у дитячий будинок поштою заяву про відмову від згоди на усиновлення доньки.

Ще через рік вона подала позов до суду про скасування усиновлення, зазначивши, що бажає виховувати дитину сама.

В якій формі подається згода батьків на усиновлення дитини і чи може вона бути відкликана?

Чи є підстави для задоволення вимоги Макаренко?

Який порядок усиновлення дітей, що залишилися без батьківського піклування і перебувають у виховних закладах?

Задача 5.

Гром. Вільшанецька О. звернулася до суду з позовом про визнання недійсним усиновлення її сина, 14-річного Ростислава. Вільшанецька О. зазначила, що 2 роки тому виїхала нелегально на заробітки в Грецію, залишивши сина з чоловіком, як це робило багато жінок в їх селі. Через півроку чоловік добився позбавлення дружини батьківських прав, а ще за рік – визнання її безвісно відсутньою. Коли Вільшанецька О. повернулася, виявилося, що чоловік розлучився з нею, живе з іншою жінкою у фактичних шлюбних відносинах, яка і усиновила їх сина. Вільшанецька О. зазначила, що ніякої згоди на усиновлення не давала, позбавлення її батьківських прав і розлучення було незаконним, оскільки вона навіть не була про це повідомлена. У зв’язку з цим Вільшанецька О. просила суд поновити її батьківські права щодо сина, визнати недійсним усиновлення та поновити їх шлюб з Вільшанецьким М. Як суд повинен вирішити справу? З яких підстав Вільшанецька О. могла бути позбавлена батьківських прав? Які підстави визнання особи безвісно відсутньою? Чи легітимним було розлучення? Чи законним є усиновлення?

 

Тести

1. Після спливу якого часу може бути усиновлена знайдена дитина:

А. Одразу після знайдення

Б. Одразу після знайдення, якщо дитині виповнилося 2 місяці

В. Після спливу 1 місяця з часу її знайдення

Г. Після спливу 2 місяців з часу її знайдення

Д. Після спливу 6 місяців з часу її знайдення

2. Яка мінімальна різниця у віці між усиновлювачем і усиновленою дитиною:

А. Законом не встановлюється, єдине обмеження по віку – усиновлювач повинен бути повнолітнім

Б. 10 років

В. 15 років

Г. 17 років

Д. 18 років

3. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

А. Не перебувають у шлюбі між собою

Б. Не мають постійного доходу

В. Не мають власного житла

Г. Старші 45 років

4. Не можуть бути усиновлювачами особи, які (викреслити зайве):

А. Не мають постійного доходу

Б. Не мають власного житла

В. Зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами

Г. Позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені

Д. Були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини

5. Переважне право на усиновлення дитини мають:

А. Подружжя

Б. Іноземні громадяни

В. Особи, які не мають власних дітей

Г. Особа, яка вже має усиновлених дітей

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...