Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові актиЄвропейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) від 27.11.2008 р. Конвенцію ратифіковано Законом N 3017-VI від 15.02.2011 із застереженням та заявою // http://zakon.rada.gov.ua

Декларація про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благопо­луччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і їх усиновленні на національно­му і міжнародному рівнях від 3.12.1986 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_131

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 // www.rada.gov.ua

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р // www.rada.gov.ua

Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року // www.rada.gov.ua

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ : Закон України від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.274 Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 року станом на 9.12.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 42, ст.213

Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 18.

Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 18.

Про затвердження Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. // www.rada.gov.ua Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання: Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 № 302/80/49 станом на 6.09.2010 р. // http://zakon3.rada. gov.ua /laws /show /z0186-07Порядок здійснення соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячих будинків сімейного типу : Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 23.09.2009// http://zakon3. rada.gov.ua /laws/show/ z0966-09 Порядок призначення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» : Постанова Кабінету Міністрів України № 81 від 31 січня 2007 р. Станом на 2.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/81-2007-%D0%BF

Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 серпня 2008 р// www.rada.gov.uaПро затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2008 р. // www.rada.gov.ua

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2011 р. // www.rada.gov.ua

Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та, осіб, які бажають взяти їх на виховання: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 98. – С. 53.

Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення: Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004 р. – № 13. – С. 482.

Судова практика:

Верховний Суд України. Узагальнення. «Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновлення батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми» від 11 грудня 2008р. // Вісник Верховного суду України. – 2009.– №9.

Постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 3 березня 2007 р. // www.rada.gov.ua

Література:

Анчукова М.В. Щодо кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення (ст.168 КК України.) / М. Анчукова // Держава і право. – 2009. – № 45. – С. 424-430.

Боднарчук О.І. Проблемні питання реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в контексті захисту прав дитини // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С. 150-153

Бойко Ж. Прийомна сім’я як альтернативна форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Ж.Бойко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №11. – С. 84 – 88.

Бойко Ж. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Ж.Бойко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №6. – С. 45-49.

Булеца С.В. Періодизація розвитку патронату / С.В. Булеца, Л.В.Леманич // Вісник Запорізького національного університету. Зб.наук.праць. Юридичні науки. – Запріжжя, 2012. - №4. – С. 69-72.

Верезовська К. Правові перешкоди на шляху усиновлення дітей – громадян України іноземцями / К. Верезовська // Юридичний вісник. – 2012. – №1. – С. 82-88.

Главацький М.В. Правові аспекти усиновлення іноземцями українських дітей, які є громадянами України / М.В. Главацький // Держава і право. – Вип.52. – 2011. - С. 328-333.

Каралкіна К.В. Правові наслідки встановлення всиновлення / К. Каралкіна // Наукові праці МАУП. – 2010. – №3 (26). – С. 170-173.

Кондрат’єва Л.А. Згода дитини на усиновлення як обов’язкова умова усиновлення / Л.А.Кондрат’єва, Н.В. Бурдейна // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». - Вип. 578. – 2011. – С. 89-94.

Кухар А.О. Актуальні питання удосконалення інституту міжнародного усиновлення / А. Кухар // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 407-412.

Мироненко В.П. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав / Валентина Мироненко // Юридична наука. – 2012. - №11. – С. 13-19.

Мироненко В.П. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Валентина Мироненко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - №3. – С. 56-63.

Пушкіна О.В. Удосконалення законодавства щодо таємниці усиновлення / Пушкіна О.В., Богданова А.А. // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2012. - №2 (3). – С. 96-102.

Радзієвський В. Міжнародні та вітчизняні джерела правового регулювання статусу дітей і захисту їх прав у спадкових правовідносинах / Віктор Радзієвський // Нотаріат для Вас, травень, 2012. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / О.О. Свіжа // Форум права. Електронне наукове фахове видання. -2011. -№1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - ‎http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/

Свіжа О.О. Система видів улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О.О. Свіжа // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №3. – С. 257-258.

Скоробогач О.В. Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України / О.В. Скоробагач // Право і безпека. Науковий журнал. – 2013. - №1 (48). – С. 201-205.

Шаповал Л. Проблеми патронатного виховання й особливості влаштування вихованців дитячого будинку у патронатну сім’ю / Л. Шаповал // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –№ 1. – С. 78-82.

 

Перелік описових питань для підсумкового контролю (заліку)

1. Поняття, предмет та метод сімейного права.

2. Поняття сімейних правовідносин, що складають предмет сімейного права.

3. Принципи та функції сімейного права.

4. Джерела сімейного права.

5. Система сімейного права. Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права.

6. Поняття, ознаки та склад сімейних правовідносин.

7. Поняття та ознаки сім’ї за Сімейним кодексом України. Право на сім’ю та його реалізація.

8. Способи захисту сімейних прав.

9. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків

10. Участь органів опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів

11. Поняття шлюбу. Умови вступу до шлюбу.

12. Особи, що не можуть перебувати у шлюбі між собою.

13. Порядок подання заяви про реєстрацію шлюбу.

14. Державна реєстрація шлюбу.

15. Час та місце реєстрації шлюбу.

16. Недійсність шлюбу.

17. Абсолютно недійсні шлюби.

18. Шлюби, що визнаються судом недійсними.

19. Шлюби, що можуть бути визнані судом недійсними.

20. Правові наслідки недійсності шлюбу.

21.Підстави припинення шлюбу.

22. Розірвання шлюбу органами РАЦСу.

23. Порядок розірвання шлюбу судом.

24. Наслідки розірвання шлюбу.

25. Встановлення режиму окремого проживання подружжя.

26.Особисті немайнові правовідносини подружжя.

27. Правовий режим майна подружжя.

28. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка.

29. Спільна сумісна власність подружжя.

30.Поділ спільного майна подружжя.

31.Права та обов’язки подружжя по утриманню.

32.Право на утримання після розірвання шлюбу.

33. Підстави припинення права дружини та чоловіка на утримання.

34. Шлюбний договір

35. Порядок укладення шлюбного договору.

36.Загальні підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми.

37. Порядок реєстрації народження дитини.

38. Визначення походження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі між собою.

39. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

40. Визначення походження дитини народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

41. Визнання батьківства за рішенням суду

42. Оспорювання батьківства.

43.Особисті немайнові права та обов’язки батьків.

44. Підстави позбавлення батьківських прав.

45.Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

46. Порядок поновлення батьківських прав.

47. Відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав

48.Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.

49. Правовідносини батьків і дітей з приводу майна.

50.Управління батьками майном дитини.

51. Поняття і особливості аліментних зобов’язань.

52. Припинення права на аліменти.

53.Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

54.Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків.

55. Майнові правовідносини між іншими членами сім’ї та родичами.

56. Поняття усиновлення.

57. Порядок усиновлення.

58. Особи, які можуть та не можуть бути усиновлювачами.

59. Правові наслідки усиновлення.

60. Скасування усиновлення.

61. Правові наслідки скасування усиновлення.

62. Визнання усиновлення недійсним.

63. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним.

64.Встановлення опіки та піклування над дітьми.

65. Поняття та зміст договору про патронат.

66. Порядок створення дитячих будинків сімейного типу.

67.Поняття прийомної сім’ї.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни.

Рекомендована література до усіх тем:

1. Апопій І.В. Сімейне право України. – Київ, 2011. – 345 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Ліга 2010. – 577 с.

3. Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х., 2011. – 576 с.

4. Дякович М.М. Сімейне право України : навчальний посібник. [для студ.вищ.навч.закл.] / [М.М. Дякович ] - К.: Правова єдність, 2012. - 550с.

5. Лепех С.М. Сімейне право України: навч. посібник. – Львів; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 318с.

6. Мироненко В.П. Сімейне право України : підручник [для студ.вищ.навч.закл.] / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; [за заг.ред. В.П. Мироненко]. – К. : Правова єдність, 2008. - 477с.

7.Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: ТОВ «Одіссей» - 2006. – 552 с.

8. Пчелинцева Л.М. Сімейне право: Короткий навч. курс. – К.: Норма, 2006. – 141 с.

9.Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2009.

10. Ромовська З.В. Українське сімейне право. Підручник. / З. Ромовська – К.: Правова єдність, 2009 – 500с.

11. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – Х.: Право, 2012. – 322 с.

12.Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. Ред. С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2008 . – 1248 с.

13.Сімейне право України (у схемах): Навчальний посібник / В.І. Бобрик, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко / - К.: Атака, 2005. – 160 с.

14.Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ. посібник з інформ. додатком на лазерному носії: У 2 кн. / Драгнєвіч Л.Ю., Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг. ред. С.Я. Фурси.- Книга 1. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – 896 с.,

15. Харитонов Є.О. Сімейне право України: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2008. – 200 с.

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua.

2. Офіційний сайт Верховного Суду України – http://www.scourt.gov.ua/.

3. Офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/.

4.Головне управління юстиції у Львівській області - obljustlviv.gov.ua

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...