Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА: НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ УКРАЇНИПАЛЕОЛІТ (давньокам’яна доба)

1.Якими назвами поз- Періодами, які позначають місцевості,де їх було

начається палеоліт? знайдено.

2.Коли з’явилася най- Тоді, коли танули льодовики і на поверхні землі зароджувалося життя.

давніша людина на Найдавніша людина з’явилася на землі приблизно 1 млн. років тому.

теренах України?

3.Шляхи пралюдей, Шляхи пролягали з Передньої Азії через Балкани і Центр Європи. Рух на територію сучас- відбу вався поетапно протягом тисячоліть.Тут пролягла межа між дво-

ної України. ма світами: світом осілих землеробних культур, що заклали основи

європейської цивілізації та степовим азіатським світом.

4.Зони України, спри- Територія України, особливо її південна частина.

ятливі для проживання.

5.Назва найдавнішої Шельська – датується 200 т. років до н.є., коли було тепло між палеолітичної доби періодами двох зледенінь Європи.

6.Що собою уявляли Це були людські істоти архантропи: пересувалися на ногах, обличчям

прадавні люди в шель- нагадували сучасну людину, будова скелету була як у сучасної люди- ську добу, як їх нази- ни, але була значно масивнішою, вели рухливе життя мисливців і

вають в науці? збирачів, користувалися примітивними знаряддями(дерев’яними

киями та загостреними палицями, мигдалевидними кам’яними

рубилами). Вогонь був знаний з лісових пожеж, блискавиць, вибухів

вулканів, але людина ще не могла його розпалити.

7.Перші знахідки с. Лука – Врублевська в Подністров’ї.

Шельської доби.

8.Де на Україні знай- На Закарпатті, середньому Дністрі, біля Житомира, на Донеччині, в

шли сліди перебуван- Криму. Біля с. Корольове на Закарпатті на глибині 12 м. від поверхні

ня перших поселенців землі. В найнижчому шарі знайдені знаряддя віком 1 млн. років.

9.Назва наступної до- Ашельська. Збігається з наступом на Україну льодовика ,змінюється

би після Шельської і підсоння, зникають теплолюбні тварини, людина шукає захисту від

коли вона з’являється? холоду в печерах, полює на звірів, м'ясо споживає, зі шкір –одяг. 10.Стоянки ашельсь- На Дніпрі в урочищах Круглий , Ненаситець.

кої доби.

ІІ. ПЕРІОД СЕРЕДНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ.

1.Наступпні епохи осво- Мустьєрська- приблизно 150т.років тому.

єння людьми України?

2.Коли змінився антро- У період середнього палеоліту на зміну пітекантропу

пологічний тип людини. прийшов неандерталець.

3. Чому давні люди назва- Названі так за місцем першої знахідки їх решток у Німеччині.

ні неандертальцями?

4.Як виглядали неандер- Були невисокими на зріст (150-160см.), помітно сутулі з масивною

тальці? головою, великою нижньою шелепою і скошеним чолом, мали прямуходу і сильно розвиті м’язи. Об’єм головного мозку відповідає мозку

сучасної людини, досягаючи 1600 мм..

5.Засіб життя неандер- Вдосконалюються виробництва крим’яних і кам’яних знарядь мислив-

тальців. ської зброї,з’являються крем’яні вістря на списи, ножі, скребла.

Живуть у довготривалих таборах на берегах великих рік, будують

перші житла і користуються вогнем. Зароджується мова, виникає

родовий лад, виготовляється перший одяг зі шкіри.

6.Поселення неандер- Відомо 200 поселень: у Наддніпрянщині, Наддністрянщині, Прикар-

тальців. патті, Закарпатті, на Західному Поділлі, Донеччині. У Криму в скель-

них сховищах знайдені найдавніші в Україні поховання людей.

7.Про що свідчить риту- Про існування на той час початків релігійних уявлень і вірувань,

ал поховань? про здатність до осмислення явищ життя та смерті.

8.З чого будували З велетенських кісток, черепів і бивнів мамонтів, дерева, зверху

наземні житла? накривалися шкірами. Житло обігрівалося й освітлювалось вогни-

щем. В середині жител і поблизу виявили знаряддя і предмети,

що свідчать про появу найдавнішого мистецтва.

9.Коли відбувається 50-10 т. років до н.е.

розвиток родового ладу?

10.На зміну якій первісній На зміну первісному стаду.

общинності приходить рід?

11.Що таке рід? Рід-об’єднання кровних родичів.

12.Як зветься родова Родова матріархальна община.

община, яка приходить

на зміну первісному стаду?

13.Чому община назива – Жінка стоїть на чолі сім’ї, роду ,суспільства.

ється матріархальною?

ІІІ. ПЕРІОД ПІЗДНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ.

1.Який час охоплює Понад 25 тис. років, тривав від 40 до 11 тис. р. тому.

пізній палеоліт

2.Коли з’явився «homo На Україні - приблизно 40 тис. років тому.

Sapiens»(людина розумна)

3.Інакші назви людини Кроманьйонець: люди сучасного фізичного типу, які розселились

розумної. майже по всій Європі.

4.Пізньопалеолітичні Відомо 800 стоянок: Наддністрянщина, Поділля, південна Волинь,

стоянки на Україні. Закарпаття, береги Дніпра і Десни, Крим.

5.Що свідчить про об’єд- Скупчення поселень. Великому племені було під силу влаштовувати

нання людей в племена? облаву на великих звірів: мамонтів, бізонів, оленів.

6.Характерні ознаки по- Тривале існування житла, які поділялись на зимові і літні. Зимові

селень кроманьйонців . споруджувались з великих кісток мамонтів, оленячих рогів і дере-

в’яних жердин, накривались шкірами. В селищі жило 25 – 70 осіб

7.Середній вік людини. Середній вік життя кроманьйонців був 23 роки.

8.Особливості праці Вміли виготовляти знаряддя, удосконалювали техніку роботи з кроманьйонців. кремнієм. Вперше в історії почали використовувати кістки для

виготовлення знарядь праці, зброї, прикрас, шити з шкіри одежу.

9.Які речі свідчать про На виробах, знайдених на стоянках, трапляються насічки, нарізи,

існування у кромань - ямки,які розташовані в певному порядку, які свідчать, що вони йонців раціонального вміли рахувати, можливо, й укладати прості календарі.

мислення?

10.Вірування кро- Складні вірування властиві первісним мисливцям: перед полюван-

маньйонців. нямі після нього здійснювались магічні заклинання, людина вірила,

що кожна жива істота, а також речі, які оточують її, мають душу, зна-

ла навколишню природу і відчувала свою єдність з нею.. 11.Особливості пізнього Вдосконалення мисливської зброї, зникнення мамонтів, виникає і розвива-

Палеоліту? ється мислення і мова, проявляється расовий поділ людей.

12.У який період заселя- У період мезоліту . ється уся Україна?

13.Особливості середньо - Продовжується привласнюючий засіб ведення господарства, камяного віку-мезоліту . винайдені лук і стріли, приручені тварини, зокрема собаки. Виник- . ли сім’я, рід, племена, почало розвиватися образотворче і музичне . мистецтво.

14.Який процес у первіс- Перехід племен в епоху неоліту від привласнюючих форм госпо- ному суспільстві назива- дарства (мисливство,рибальство,збиральництво) до утворюючих ється неолітичною рево- (землеробство і скотарство).

люцією.

15.Досягнення первіс- Одним із досягнень цього часу стає винайдення глиняного посуду.

ного суспільства.

16.На які зони культури За характером матеріальної культури та основних видів занять

поділяється Україна в неолітичні культури України діляться на 2 зони: землеробсько-

період неолітичної скотарську та мисливсько- рибальську.

революції.

17.Особливості неоліту: Завершився перехід від привласнюючого заособу ведення госпо- . дарства до утворюючого. Вдосконалюється техніка обробки каме- . ню, одомашнення коня, винахід колісного транспоту.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...