Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІУ. ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА1.Кому належить провідна Провідну роль середньонеолітичних племен регіону відігравали

роль середньонеолітичних племена так званої трипільської культури

племен регіону?

2.Основне заняття пле- Осіле мотижне землеробство, що доповнювалось розвинутим

мен, що заселяли степи тваринництвом.

Правобережної України.

3.Яку назву отримала «Трипільська» - за назвою села біля Києва, де вперше була відкрита культура цього періоду? в 90-х р. ХІХ ст., українцем В.Хвойкою.

4.На основі чого утво- На основі давніх автохтонних та неолітичних культур Балкано-Дунай- рилася трипільська куль- ського регіону. Несла в собі традиції перших землеробських тура? цивілізацій Близького Сходу та Південної Европи.

5.На яку територію була Від Верхньої Наддніпрянщині, південної Волині до Середньої

поширена ця культура? Наддніпрянщині та Причорномор’ям.

6.Де розташовувалися і Розташовувались на високих,рівних місцях поблизу рік і протоків. що собою уявляли посе- Це були родові або племінні тривалі поселення, які мали чітке лення трипільців? планування. Будови розташовані кількома рядами, чи концентрич- . . ними колами навколо майдану на якому стояли декілька святилищ.

Від нього розходились вулиці, обабіч яких стояли садиби.

7. Якими були селища Наземними, різних розмірів. Підлога викладалася на дерев’яному трипільців? помості з глиняних обпалених валків і зверху замазувалися глиною. . Стіни споруджувались на дерев’яному каркасі і обмазувались гли- . ною. Вікна були невеликими та округлими. Всередині –1,2,3 кімнати.

В кімнаті : піч, лежанка, вівтар-жертовник, розписаний фарбами, де . . стояв культовий посуд. Зовні стіни розмальовувались вертикальни- . ми смугами червоного, жовтого, білого кольорів. В житлі була сім’я.

8.Чому виник звичай пе- Відбувається це раз у покоління (кожні 50 р.), коли виснажувались

ріодично спалювати свої навколишні поля, засвоювалися нові землі та будувались нові сели- поселення? ща. Очевидно, звичай пов’язан з якимись релігійними уявленнями

та громадськими законами.

9.Якими були основні за- Займались землеробством, садівництвом, виноградарством.

няття трипільців?

10.Чим обробляли землю і Землю обробляли кістяними і роговими мотиками, рідше ралом, перетирали зерно? . перетирали зерно кам’яними зернотерками.

11.Твариництво, полюван- Вирощували велику рогату худобу, свиней, овець, коз ,коней, биків ня, рибалка? використовували як тяглову силу. Полювання і рибальство теж мали . значення.

12.Знаряддя праці. Різноманітні знаряддя з кремнію, кістки, рогу, були мідні речі. .

13.Які технічні прийоми Засвоїли холодне та гаряче кування, зварювали мідь. Використовува- використовували трипільці? ли для виготовлення знарядь праці.14.Домашні промисли або Кушнірство, прядіння, ткацтво, тонке і груботканне полотно.

общинне ремесло.

15.Спеціалізовані галузі Керамічне виробництво. Виготовували посуд, який випалювався у общинного ремесла? спеціальних печах. Гончарі володіли складною технікою виготовлен-. ня кераміки. Знали гончарний круг.

16.Якою була орнамента- Ілюстрацією фольклору і міфології землеробів та скотарів був: «без- ція трипільського посуду? конечник»- символ безупинного руху, самого життя; стилізовані зоб- . раження небесного змія-дракона символізували чоловіче начало. Є . тут символи сонця, неба і землі, рослин, тварин і людей. Орнамен-

тальні сюжети мають магічний зміст і пов’язані з культом родючості,

що зазначалися складною обрядовістю.

17.З чим пов’язані знахід- З Великою Матір’ю всього сущого. Зерна пшениці у фігурках підтвер- ки глиняних жіночіх джують їх зв'язок із землеробськими культами, фігурки також були

фігурок? амулетами і оберегами домашнього вогнища і достатку.

18.Трипільська мадона – Є найкращим символом-зображення материнства з європейського символ матері, правіку, фігурка жінки-матері, яка нахилила голову над грудною

дитиною на руках. Знайдена на Черкащині.

19.Родоплеменні культо- Храми,що споруджувались у центрі поселень на майдані. В храмах ві центри? відбувалися свята, пов’язані з культами природи, що вмирає і воск- . ресає. Зберігався спеціальний посуд та інший ритуальні предмети.

20.Роль жерців у трипіль- Важлива. Вони керували релігійним життям, вміли вираховувати ському суспільстві. календарні сроки, пов’язані з аграрними роботами, знали цілющі . властивості трав і лікували людей, зберігали традиції та закони,

були віщунами і провідцями.

21.Обряди поховань. До них відносяться жертовні поховання людей, які пов’язували з . обряом родючості землі, збереження домашнього достатку, захис-

ту від злих сил. Дитячі поховання виявлені в житлах під вогнищами.

Більшість поховані за обрядом тілопокладання (інгумації) на невели- . ких грунтових могильни ках неподалік від поселень. 22.Особливості трипіль- 1)Величезна територія; 2)довготривалий період поступового розвит- ської культури з точки ку(1500-2000 р.р.) без значних змін; 3)відзначається розташуванням

зору науковця поселень певними концентрованими групами; 4)це культура пере- І.Чернікова. сувних землеробів, цим племенам доводилося кожні 50-80 р. зали-

шати свої поселення через виснаження грунту внаслідок екстенсив-

ного ведення господарства і переселятись та освоювати нові землі

23.Основа суспільного Матріархат та патріархальні відносини.

устрою трипільців.

24.В які суспільні об’єд- В роди, які об’єднувалися в плем’я, племена утворювали міжплемін- нання входили сім’ї ні об’єднання . Трипільскі племена не були прямими предками

трипільців ? українців

 

25.Який час проіснувала Трипільська культура існувала два століття.

Трипільська культура?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...