Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мета і завдання дисципліниКАФЕДРА педагогіки та психології

 

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення навчальної дисципліни

«Психологія мотивації»

галузь знань: 0301 – «Соціально-політичні науки»

напрям підготовки: 6.030102 – «Психологія»

 

Затверджено на засіданні кафедри.

Протокол № 10 від 12 січня 2015 р.

 

 

Дніпропетровськ


 

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення навчальної дисципліни «Психологія мотивації» / Укладач: С.В. Сапожников – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 10 с.

Укладач: С.В. Сапожников, д. пед.н., доцент

 

 

Відповідальний за випуск: Н.П. Волкова, д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки та психології

 

Зміст:

1. Опис предмету навчальної дисципліни 3

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 3

3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

та темами 4

4. Орієнтовний перелік тем рефератів та самостійних робіт 7

5. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю 7

6. Перелік рекомендованої літератури 8

 


 

Опис предмету навчальної дисципліни

Психологія мотивації посідає важливе місце в системі психологічних наук. Її теоретичне значення полягає у вирішенні проблеми мотивації поведінки та діяльності людини, що мобілізує її на досягнення загальної цілі.

Курс «Психологія мотивації» розкриває проблеми розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання біологічних передумов антропогенезу.

 

Мета і завдання дисципліни

Мета – формування комунікативної компетентності студентів-психологів у галузі мотиваційного менеджменту.

Завдання – навчити студентів діагностувати мотиваційні особливості людини та надавати рекомендаціїї щодо оптимального її мотивування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати::

- природи та психологічної сутності мотивації;

- джерел мотивації пізнавальної діяльності;

- мотиваційної характеристики особистості;

- експериментальних моделей мотивації досягнення;

- вимірювання мотивів;

- діагностування мотиваційних особливостей людини;

- надавання рекомендацій щодо оптимального мотивування людини.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 

- поняття потреби, мотиву, мотивації, їх роль у поведінці;

- зв’зки мотиву із волею та цілями особистості;

- роль знань та емоцій у мотивації;

- прояви мотивації особистості в діяльності організації;

- зміни мотивації у процесі комунікації особистості, вплив мотивації на розвиток особистості;- складові мотиваційної сфери особистості;

- теорії мотивації;

- способи оптимального мотивування.

Вміти:

- складати психологічну характеристику мотиваційної сфери;

- враховувати мотивацію поведінки особистості в роботі конкретного колективу;

- впливати на формування конструктивної мотивації поведінки;

- використовувати знання мотивації в процесі комунікації;

- вирішувати проблеми мотивації в умовах конфлікту;

- надавати рекомендації щодо оптимального мотивування особистості.

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з курсів “Загальна психологія”, “Соціальна психологія”, “Методика викладання психології”.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...