Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок визначення середньооблікової чисельності штатних працівниківЧисла місяця Налічувалося працівників в обліковому складі У тому числі підлягає вилученню із облікової чисельності працівників Підлягають внесенню до розрахунку середньо-облікової чисельності штатних працівників облікового складу
3 (субота)
4 (неділя)
7 (святковий, неробочий день)
...      
31 (субота)
Усього
             

 

У наведеному прикладі сума чисельності працівників облікового складу, що підлягають внесенню для розрахунку в середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за всі дні місяця, становить 8667, календарна кількість днів — 31, середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за місяць у цьому випадку становить 280 чоловік ( ).

Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на щойно введених в експлуатацію підприємствах, ліквідованих, що мають сезонний характер виробництва тощо, за винятком тих, які переведені тимчасово на такий режим роботи за рішенням адміністрації), визначається шляхом ділення суми чисельності штатних працівників облікового складу за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, враховуючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи, на загальне число календарних днів у звітному місяці.

Середньооблікова чисельність працівників за період із початку року (в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період із початку року до звітного місяця включно, та діленням одержаної суми на кількість місяців за період із початку року, тобто відповідно на 2, 3, 4...12.

Приклад 3.Підприємство мало середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу: у січні — 620 чоловік, у лютому — 640 чоловік, у березні — 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 1 квартал становила 650 чоловік ( ).

Приклад 4. Підприємство почало працювати у березні. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила: у березні — 450 чоловік, у квітні — 660, у травні — 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за період із початку року (за 5 місяців) становила 360 чоловік ( ).Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер роботи або введення в експлуатацію після січня тощо), середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства і діленням одержаної суми на 12.

Цей порядок не поширюється на підприємства, які вимушено зупиняли виробництво.

Приклад 5. Підприємство з сезонним характером роботи почало працювати у квітні й закінчило у серпні. Середньооблікова чисельність працівників становила: у квітні — 641 чоловік, у травні — 1254 чоловіки, у червні — 1316 чоловік, у липні — 820 чоловік, у серпні — 457 чоловік. Середньооблікова чисельність працівників за рік становила 374 чоловіки ( ).

Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує резерв (в основному робітників), що має використовуватися для заміни тих, хто не виходить на роботу з поважних причин.

Окрім оцінки персоналу за допомогою групування за названими вище ознаками, у практиці планування персоналу та управління трудовими ресурсами найчастіше використовуються подані нижче показники, які потребують порівняння з аналогічними в споріднених підприємствах або мають аналізуватися в динаміці.

1. Плинність персоналу:

,

де ПлП – плинність персоналу;

КЗ — кількість звільнених працівників з усіх причин, чол.;

Ч — середньооблікова чисельність працівників, чол.

2. Стабільність персоналу:

,

де СП — стабільність або "відданість" персоналу (середній стаж роботи на даному підприємстві);

ЗСР — загальна сума років роботи на даному підприємстві всього персоналу.

3. Рівень дисципліни персоналу:

,

де РД — рівень дисципліни (неявок на роботу);

НЯР — неявки на роботу, людино-днів;

Тф — фактично відпрацьовано, людино-днів.

4. Відповідність кваліфікації робітників ступеню складності виконуваних ними робіт:

,

де ВК - відповідність кваліфікації робітників ступеню складності виконуваних ними робіт;

СТРрбсередній тарифний розряд групи робітників;

СТРртсередній тарифний розряд виконуваних робіт.

При плануванні чисельності персоналу застосовують укрупнений і деталізованийметоди. При укрупнених розрахунках планова середньооблікова чисельність працівників підприємства чи структурного підрозділу пл) визначається відношенням планового обсягу виробництва продукції (Оплв) до планового показника виробітку на одного працюючого пл):

Чплплпл.

Вказану чисельність можна визначити також методом коригування базової чисельності:

де Чбазбазова середньооблікова чисельність працюючих, чол.;

Кпло — індекс зростання обсягу продукції у плановому періоді;

Кплпп — індекс зростання продуктивності праці на одного середньооблікового працюючого у плановому періоді;

ΣЕплі — зміна чисельності працівників за пофакторними розрахунками, чол.

Точніші розрахунки чисельності персоналу на підприємстві необхідно робити деталізовано, тобто окремо за кожною категорією.

Для робітників-відрядниківрозрахунки здійснюються на основі показників трудомісткості продукції (затрат часу на виготовлення одиниці продукції), фонду робочого часу і рівня виконання норм; робітиків-почасовиківзурахуванням закріплених зон і трудомісткості обслуговування, норм чисельності персоналу, трудомісткості, нормованих завдань фонду робочого часу; учнівз урахуванням потреби в підготовці нових робітників і планових термінів навчання.

Залежно від специфіки виробництва використовують різні методик визначення чисельності основних робітників. Розраховуючи їхню чисельність за трудомісткістю робіт, насамперед потрібно визначити кіль кість робочого часу, необхідного для виконання виробничої програми Для цього визначають кількість нормо-годин, необхідних на програму, яка дорівнює кількості продукції, помноженої на чинну норму часу один виріб. Враховуючи, що встановлені норми часу (виробітку), як правило, перевиконуються, необхідно скоригувати потребу в нормо-годинах, розраховану на підставі чинних норм часу, на коефіцієнт перевиконання цих норм.

Загальна тривалість робочого часу при п'ятиденному робочої тижні на рік подана в таблиці 4.6.

При визначенні чисельності основних робітників необхідно також визначити реальний фонд робочого часу. Для цього треба розробити баланс робочого часу одного робітника, в якому обчислюють три види робочого часу: календарний — кількість днів протягом планового року; номінальний — календарна кількість днів у плановому році з відрахуванням вихідних і святкових днів; плановий реальний, або ефективний, фонд робочого часу, який одержуємо після відрахування з номінального фонду цілоденних втрат робочого часу, пов'язаних із планованими черговими та додатковими відпустками, неявками з причини хвороби та з дозволу адміністрації, відпустками у зв'язку з вагітністю й пологами, виконані службових і державних обов'язків, прогулів, цілодобових простоїв, страйків, а також внутрішньозмінних втрат робочого часу.

Кількість днів чергової відпустки розраховується на основі показників кількості працівників за категоріями і тривалості відпустки окремих груп.

 

Тривалість чергових і додаткових відпусток розраховують на основі складеного на підприємстві графіка відпусток, у якому визначено час і тривалість відпустки кожного робітника. Дані графіка відпусток групують за тривалістю відпустки. Середню тривалість основних і додаткових відпусток відп) розраховують за формулою:

де Двідпкалендарні дні відпустки і-тої групи робітників;

Чічисельність певної групи робітників, що мають відпустку певної тривалості, чол.;

Чр — загальна чисельність робітників підприємства, чол.;

п — кількість груп робітників, які мають відпустку певної тривалості.

Неявки, пов'язані з виконанням державних і громадських обов'язків, плануються на рівні їхнього відсотка у загальному номінальному фонді робочого часу у звітному році.

Відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами плануються на основі звітних даних базисного періоду і планової зміни частки жінок у загальній чисельності всього персоналу.

Невиходи через хворобу в плановому балансі визначаються на підставі звітних даних з урахуванням поліпшення санітарно-виробничої гігієни і зниження, завдяки цьому, хвороб.

Явочна кількість робочих днів у плановому балансі обчислюється шляхом зменшення номінального робочого часу на невиходи, дозволені законом:

· чергові й додаткові відпустки;

· відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами;

· невиходи з причини виконання державних і громадський обов'язків.

У звітному балансі, щоб установити явочну кількість робочих днів у році, необхідно відняти також втрати часу через хворобу, з дозволу адміністрації, цілодобові прогули і цілодобові простої.

Після того, як установлено явочну кількість робочих днів на рік, обчислюється середня реальна тривалість робочого часу. Основою для її розрахунку є дані про кількість або частку робітників, які мають різну тривалість робочого дня, встановлену законом.

Проте ця тривалість не залишається незмінною, оскільки існують ще дозволені законом втрати робочого часу на перерви жінкам, які годують немовлят. Розмір цих втрат у плані визначається на основі звітних даних минулого року, скоригованих на коефіцієнт зміни частки жінок у загальнійчисельності персоналу.

До звітного балансу вносяться втрати через внутрішньозмінні простої, які визначаються за "простійними" листками. Тривалість простоїв у балансі розраховується так: за простійними листками підсумовується кількість годин, одержана сума ділиться на середньооблікову кількість робітників.

Помноживши кількість робочих годин на явочний фонд робочого, одержимо реальний (ефективний) робочий час на одного робітника в годинах на рік.

Приклад 6. Розрахувати робочий час середньооблікового робітника.

Таблиця 4.7

Розрахунок робочого часу середньооблікового робітника(дані умовні)

Найменування показників Базовий рік Плановий рік Відношення планового року до базового, %
Число календарних днів 100,0
Неробочі та святкові дні: 100,0
му числі святкові 100,0
Номінальна кількість днів 100,0
Середнє число невиходів (днів) 89,1
У тому числі: чергова відпустка 100,0
додаткова відпустка 150,0
відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами 100,0
через хворобу 92,3
з дозволу адміністрації 66,7
Прогули - -
Страйки - -
Явочний робочий час 102,4
Номінальне число годин у зміну 8,0 8,0 100,0
Недовикористане номінальне число годин 0,6 0,4 66,7
У тому числі: скорочення зміни підліткам 0,2 0,2 100,0
скорочення зміни матерям, які годують немовлят 0,1 0,2 200,0  
Простої 0,3 - -  
Кількість робочих годин 7,4 7,6 102,7  
Ефективний фонд часу за рік, год. 105,2  
           

Приклад 7. На підприємстві згідно з графіком відпусток на план вий рік отримано таку інформацію про тривалість відпусток р бітників:

Таблиця 4.8

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...