Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття «оберненої поведінки». Роль оберненої поведінки в культуріОскільки в грі можливий відхід від правил, то її можна назвати джерелом оберненої поведінки, своєрідної девіації, яка наявна у суспільному житті.

Девіантна поведінка представлена як відкритість людини до нового у її спробі адаптації до недоладного. Система бінарних опозицій уможливлює переступ в межах власного контексту. Ідентичність особистості розглядається як результат боротьби суспільних сфер проти бунтарства і переступу. Вона має бінарну структуру самість/інакше (заради-чого), я/інший, я/чужий і зумовлює існування есенціалістського (нормативного) і антиесенціалістського (девіантного) типу поведінки.

Таким чином, обернена поведінка (девіація) передбачає переступ норми, а отже і її наявність. Якби не існувало норм, обернена поведінка не могла б розпізнаватися як така. Гра ж, яка передбачає обов’язкові правила, стає ресурсом для соціальної девіації. Девіантна поведінка (від латів. deviatio - відхилення), – це система вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим в суспільстві правовим, етичним нормам або нормам психічного здоров’я. Соціальна норма – встановлений спосіб поведінки людей в соціально значущих ситуаціях і для різних соціальних ролей.

Поведінка, що відхиляється від норм, завжди оцінюється з погляду культури, прийнятої в даному суспільстві. Варто виділити необхідні якості і способи поведінки, які можуть призвести до відхилень, які схвалені культурою:

Пришвидшений інтелектуальний розвиток (акселерація). Підвищена інтелектуальність може розглядатися як спосіб поведінки, що призводить до соціально схвалюваних відхилень лише при досягненні обмеженого числа соціальних статусів. Знову ж таки своє місце посідає гра: людина, що має пришвидшений інтелектуальний розвиток – це вчений, політичний лідер тощо.

Надмотивація. Багато соціологів вважають, що інтенсивна мотивація часто служить компенсацією переживання, перенесеного в чи дитинстві юності. Наприклад, існує думка, що Наполеон мав високу мотивацію для досягнення успіху і влади в результаті самотності, яку він пережив у дитинстві.

Значні досягнення – не лише яскраво виражений талант і бажання, але і їхній прояв у визначеному місці й у визначений час.

Відхилення, що засуджуються культурою:

Порушення моральних норм і законів у суспільстві завжди строго засуджувалося і каралося. У соціології девіантної поведінки виділяються кілька напрямків, що пояснюють причини виникнення такої поведінки. Так, Р. Мертон, використовуючи висунуте Е. Дюркгеймом поняття «аномія» (стан суспільства, коли старі норми і цінності вже не відповідають реальним відносинам, а нові ще не затвердилися), причиною поводження, що відхиляється, вважає непогодженість між цілями, висунутими суспільством, і засобами, що воно пропонує для їхнього досягнення. Інший напрямок склався в рамках теорії конфлікту. Відповідно до цієї точки зору, культурні зразки поводження є що відхиляються, якщо вони засновані на нормах іншої культури. Наприклад, злочинець розглядається як носій визначеної субкультури, конфліктної стосовно пануючого в даному суспільстві типу культури. Роль девіантної поведінки в культурі визначається формуванням різноманітних способів пристосування до нових умов життя. Р. Мертон виділяє в контексті аномії як форми девіації такі способи пристосування:Конформність – формування маси, пристосування до того, що раніше було нехарактерним для суспільства;

Інновація – застосування некваліфікованих працівників у виготовленні певного продукту (Мертон розглядав аномію перш за все в руслі соціології) для досягнення успіху. Важливою є віра в «удачу».

Ритуалізм – для досягнення бажаного результату «гравець» не ставить перед собою надто високих цілей, а рухається за принципом «Я граю обережно».

Ретритизм – заперечення культурних цілей та інституціональних засобів, від соціальних цілей до самотності.

Заколот – тип колективного пристосування, що передбачає повну переоцінку цінностей.

Отже, обернена поведінка в культурі призводить до соціального виродження з однієї сторони, а з іншої стає зразком зміни соціальної структури, гарантом культурної динаміки.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...