Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація проведення «Дня Цивільного захисту» у навчальних закладахМетою «Дня цивільного захисту» є практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, а також досягнення злагодженості у роботі керівного, командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань навчального закладу, педагогічного складу і учнів навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту при виконанні заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом «Дня цивільного захисту», повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань з цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

День цивільного захисту в навчальних закладах проводиться без порушення навчального процесу в кінці навчального року, коли добігає кінця вивчення навчальних предметів: «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Основними організаційно-розпорядчими та плануючими документами з підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" є:

наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”

план підготовки до проведення "Дня цивільного захисту" в навчальному закладі

план проведення „Дня цивільного захисту”

сценарії заходів на теми захисту населення від надзвичайних ситуацій, сценарії сюжетно-рольових ігор з моделюванням життєвих ситуацій, радіогазети «Знати, вміти», класних уроків в День цивільного захисту, тематичних класних годин, вікторин з цивільного захисту тощо;

план дій при надзвичайних ситуаціях;

наказ керівника навчального закладу про підсумки проведення “Дня цивільного захисту”

план усунення виявлених недоліків під час проведення “Дня цивільного захисту”.

Розроблення проекту наказу та основних плануючих документів покладається, як правило, на начальника штабу - спеціально призначену особу с питань цивільного захисту (далі – особа з питань ЦЗ).

Наказ керівника навчального закладу - начальника цивільного захисту про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту” розробляється з урахуванням вимог нормативних документів МОНсім'ямолодь, методичних вказівок МНС або його територіальних підрозділів та наказу начальника управління освіти міста.

У наказі повинні бути визначені:

мета;

термін проведення “Дня цивільного захисту”;

склад учасників;

відповідальні організатори,

інші питання, що належать до завдань проведення Дня цивільного захистуПлани підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" розробляються особою з питань ЦЗ, відповідальною за проведення «Дня цивільного захисту», з залученням членів оргкомітету, та затверджуються керівником навчального закладу - начальником цивільного захисту.

У планах визначаються підготовчі заходи, заходи, які виконуються при проведенні “Дня цивільного захисту”, їх послідовність, час, місце, відповідальні виконавці та термін виконання.

При плануванні заходів “Дня цивільного захисту” учнів навчального закладу доцільно поділяти на три вікові групи: І група — 2-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, II група — 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, III група — 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні професійно-технічних навчальних закладів.

За добу до проведення “Дня цивільного захисту” на інформаційному стенді навчального закладу вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

Цей день в навчальних закладах повинен бути святом, а насиченість програми його проведення дає можливість учням ще в стінах навчального закладу готувати себе до самостійного життя і правильно діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

У день проведення “Дня цивільного захисту” перед початком занять за розкладом весь постійний склад і учні вишиковуються на лінійку, а керівник навчального закладу оголошує про початок "Дня цивільного захисту".

Тривалість лінійки, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

На початку першого уроку класні керівники (класоводи) своєчасно доводять до учасників перелік заходів, в яких вони беруть участь, їх зміст та місце і час проведення.

Під час проведення першого уроку для проведення бесід з учнями (15-20 хвилин) до класу можуть бути запрошені представники відділу з питань надзвичайних ситуацій міста (району) та курсів цивільної оборони, управління (відділу) освіти і науки, молоді та спорту, шефів, ветеранів, громадськості, а також за бажанням батьків учнів.

На цей день розкладом уроків бажано передбачити опрацювання підсумкових тем програм з питань основ здоров’я, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у вигляді відкритих уроків для кожної вікової групи.

У класах, де відпрацьовані всі теми програми, учні беруть участь у заходах «Дня цивільного захисту» й отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

57. Як здійснюється планування заходів ЦЗ та управління на об’єкті в умовах НС?

Планування цивільного захисту об'єкта — це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили і засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов'язаних із поданням допомоги населенню інших об'єктів і міст.

Ці документи, розроблені з урахуванням реальних можливостей і умов об'єкта, є настановою для організованих дій як з метою підготовки об'єкта до захисту в надзвичайних умовах, так із метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

На об'єкті мають бути розроблені два плани: на воєнний та мирний час.

План цивільного захисту на воєнний час — це документи, які визначають організацію і порядок переведення об'єкта з мирного на воєнний час і ведення цивільнго захисту в початковий період війни.

План цивільного захисту на мирний час — це документи, які визначають організацію і порядок виконання заходів цивільнго захисту з метою запобігання або зменшення можливих втрат від важких виробничих аварій, катастроф, і стихійних лих, а також ведення рятувальних та інших невідкладних робіт при їх виникненні.

Як вихідні документи, що будуть використані при розробці документів плану цивільного захисту об'єкта, необхідні: директивні документи Президента, Верховної Ради, Уряду України та МНС; витяг із рішення керівника цивільнго захисту району про організацію і ведення цивільного захисту на території району, дані про кількість формувань, їх особовий склад, які потрібно створити на даному об'єкті; витяг із плану прийому і розміщення евакуйованого населення; витяг із наряду райвійськкомату на постачання техніки у збройні сили у зв'язку з мобілізацією; окремі розпорядження керівника цивільного захисту району (наряд для виконання спеціальних завдань та ін.); документи, які характеризують господарство і населений пункт.

Розробка плану відбувається у три етапи в певній послідовності:

Перший етап — підготовчий, протягом якого визначається склад виконавців і затвердження їх, підготовка виконавців до роботи, доведення до них директив, рекомендацій та інших документів, узагальнення й аналіз вихідних даних, необхідних для розробки плану ЦЗ, визначення обсягу робіт і розподіл обов'язків між виконавцями та закріплення відповідальних за розділами плану.

Другий етап — практична розробка, оформлення документів. Заходи, які плануються в документах плану, мають бути спрямовані на виконання завдань ЦЗ в надзвичайних ситуаціях.

Третій етап — узгодження розроблених планів із відділом ЦЗ району, з районним агропромисловим управлінням, адміністрацією населеного пункту, службами ЦЗ району, після цього затвердження документів плану ЦЗ.

Доповнення і зміни принципового характеру узгоджують із відділом цивільного захисту населення району.

На одному з пронумерованих листків позначають, коли, де і ким внесені зміни у план. Це засвідчується підписом керівника ЦЗ і підтверджується печаткою об'єкта.

 

58. Як здійснюється планування рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті?

Найбільш повне та організоване виконання заходів ЦО на об'єкті досягається завчасною розробкою плану заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні НС

План дій органів управління і сил ЦО ( міністерств, відомств, областей, районів, міст, підприємств. Установ і організацій) із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій розробляється на підставі законодавчих, директивних і нормативних документів і призначений для координації і діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівництва ОГД, а також оперативності їх реагування на загрозу і виникнення НС, відвернення або зниження можливої загибелі людей, мінімізація матеріальних збитків і втрат та організацію задоволення першочергових потреб населення, яке постраждало.

План визначає порядок дій і відповідальність керівництва відповідних органів управління підприємств, установ і організацій, а також основні заходи щодо організації і проведення робіт із запобігання і ліквідації НС техногенного і природного характеру, узгодження термінів їх виконання, фінансові, матеріальні та інші ресурси, які необхідні для цих заходів і робіт. У план дій включаються заходи щодо захисту робітників і службовців, підтримування виробничої діяльності та інші з урахуванням обстановки після виникнення НС, передбачаються необхідна кількість сил і засобів для ліквідації наслідків НС.

При плануванні використовуються необхідні вихідні дані та довідкові матеріали з урахуванням специфіки роботи та особливостей щодо відомчої та регіональної діяльності підприємства, організації чи установи.

Основними вихідними даними при розробці плану дій на об'єкті є рішення та вказівки вищого штабу ЦО (управління, відділу з НС), розпоряджень начальника ЦО об'єкта, документів, що характеризують об'єкт ( комунально-енергетичні мережі, стан будівель і споруд, вододжерела, дані прогнозування за можливими НС та ін.).

План дій розробляється на підставі наказу начальника ЦО об'єкта. До розробки документів плану залучається керівний склад і спеціалісти об'єкта. Начальник штабу ЦО складає графік розробки окремих документів і контролює його виконання.

План дій розробляється у двох примірниках. Підписується план дій начальником штабу ЦО об'єкта, погоджується з територіальними управліннями з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і затверджується начальником ЦО об'єкта ( підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності і підпорядкування). Після затвердження зміст плану дій доводиться до виконавців.

Щорічно, станом на перше січня, план коригується і вносяться відповідні зміни. Реальність плану перевіряється під час командно-штабних, комплексних об'єктових навчань та об'єктових тренувань Цивільної оборони.

План дій органів управління і сил ЦО із запобігання та ліквідації НС – це програма здійснення запобіжних та захисних заходів. Він дозволяє цілеспрямовано та організовано вирішувати завдання ЦО в умовах НС мирного та воєнного часу.

Основу плану складають заходи щодо захисту робітників, службовців і членів їх сімей. При визначенні цих заходів враховується важливість та особливості виробничої діяльності об'єкта, основні завдання органів управління та сил ЦО щодо запобігання і ліквідації НС,

План дій органів управління та сил ЦО на мирний час складається із п'яти розділів текстової частини і додатків до них. Текстова частина плану включає 5 розділів:

Розділ 1 . Висновки із оцінки обстановки на території об'єкта

У цьому розділі викладається загальна характеристика території, енергетичного та промислового комплексу, комунальних комунікацій, під'їзних шляхів та транспортних доріг, вірогідних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх масштаби і наслідки, які визначаються на підставі експертної оцінки, прогнозу чи результату модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.

Розділ 2. Приведення в готовність та організація роботи органів управління в НС

У розділі викладається порядок надходження інформації про загрозу та виникнення НС, терміни оповіщення та збору керівного складу ЦО в робочий та неробочий час.

Розділ 3. Сили ЦО об'єкта, що залучаються до виконання аварійно-рятувальних, пошукових та відновлювальних робіт

Розкривається наявність сил і засобів ЦО об'єкта, які залучаються до ліквідації наслідків НС

Розділ 4. Організація забезпечення заходів та дій ЦО

У розділі визначається порядок організації забезпечення заходів та дій ЦО під час проведення РіНР: завдання розвідки, транспортного, матеріально-технічного, хімічного, медичного, протипожежного і охорони громадського порядку.

Розділ 5. Організація управління, оповіщення і зв'язку

У розділі визначаються місця розташування основного та запасного пункту управління ЦО об'єкта, порядок за діяння засобів зв'язку, забезпечення управління, зв'язку і оповіщення при загрозі виникнення і в ході ліквідації НС на всіх її етапах.

 

На об'єкті як правило мають бути розроблені два плани: на воєнний та мирний час.

План цивільного захисту на воєнний час — це документи, які визначають організацію і порядок переведення об'єкта з мирного на воєнний час і ведення цивільнго захисту в початковий період війни.

План цивільного захисту на мирний час — це документи, які визначають організацію і порядок виконання заходів цивільнго захисту з метою запобігання або зменшення можливих втрат від важких виробничих аварій, катастроф, і стихійних лих, а також ведення рятувальних та інших невідкладних робіт при їх виникненні.

 

59. Які основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі НС вам відомі?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...