Главная Обратная связь

Дисциплины:


Та виконання різних видів робітПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

 

Інструктивно-методичні матеріали по підготовці семінарських занять

 

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІСТОРІЯ»

 

Укладачі:

СІТАРЧУК Р.А. — доктор історичних наук, професор

Коваленко О.В. — кандидат історичних наук,

Доцент

 

 

ПОЛТАВА — 2012


Рекомендації для студентів щодо опрацювання змісту модулів

та виконання різних видів робіт

 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу впродовж викладання курсу. Він здійснюється під час проведення аудиторних занять та перевірки виконання самостійних та індивідуальних завдань.

Семінарське заняття — основна форма аудиторної роботи студентів. Повна, обґрунтована, логічно-послідовна усна відповідь на питання семінару оцінюється максимально 5 балами. За активну участь у розв’язанні проблем, винесених на обговорення, за доповнення студент отримує максимально 3 бали. З метою проміжної перевірки знань студентів, на семінарських заняттях проводяться експрес-тести, кожен з яких оцінюється максимально 2 балами. Цій формі опитування підлягають теоретичні питання, що розглядаються на занятті.

Студент може отримати додаткові бали до рейтингу за написання реферату (максимум — 5 балів). Тему рефератів студент обирає із запропонованого викладачем переліку або самостійно визначає й узгоджує з викладачем. Вона передбачає максимально самостійний пошук та опрацювання студентом додаткової наукової літератури, нагромадження значного фактичного матеріалу, наявність конструктивних та глибоко обґрунтованих висновків.

Методичні рекомендації по написанню рефератів.

Реферати готуються за темами, які пропонуються до кожного модуля. Обсяг реферату до 10 сторінок рукописного або друкованого тексту. Реферативне повідомлення призначене для заслуховування на семінарському занятті у тезовому вигляді. Обравши тему, окресліть коло джерел та літератури пропоновані до теми кожного модуля, скористайтеся додатковою літературою. Список усіх використаних джерел та літератури необхідно подати наприкінці тексту.

Складіть план реферату, він не повинен бути занадто складним та переобтяженим другорядними питаннями, проте й не занадто простим, оскільки тоді він не виконає свою головну функцію — структурувати реферативне дослідження, підготувати його з логічним викладом подій, зробити більш чітким виступ.Опрацювавши літературу, напишіть текст реферату. Зверніть увагу на такі моменти. Події слід описувати за схемою: причини та передумови, сутність події чи явища, його наслідки, оцінка. Звертайте увагу на дискусійні питання, подавайте різні точки зору на те чи інше питання, зазначаючи прізвища дослідників. Висловлюйте власну оцінку описаного. Завершуйте кожен пункт плану невеликим висновком. У кінці роботи подайте загальний висновок.

Літературу слід оформляти згідно прийнятих у наукових виданнях вимог. Зразок: Автор. Назва. — Місто видання: Видавництво, Рік видання. — загальна кількість сторінок. (наприклад 305 с.) Автор. Назва статті // Назва збірки чи періодичного видання. — Місто видання: Видавництво, рік видання. — Номер журналу (випуску, частини — наприклад — Вип. 1., Ч.2., №5). — Кількість сторінок статті. (С.15-98.)

За ведення зошиту для семінарських занять студент може отримати 5 балів. Записи в зошиті повинні бути охайними, по можливості — розбірливими. На останньому семінарському занятті з курсу студент здає викладачеві зошит із відповідями на питання планів усіх семінарів. Якщо конспект неповний, тоді жодних балів до рейтингу не додається.

За активність та ініціативу під час вивчення дисципліни студент може також отримати додаткові бали (максимально — 5).

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими модулів.

По закінченню опанування курсу викладач при необхідності призначає додаткове поза аудиторне заняття для деяких студентів, які намагаються підвищити до залікового рівня чи покращити свою рейтингову оцінку.

За сумою одержаних балів формується рейтинг студента. Він складається з балів, отриманих під час всіх обов’язкових форм поточного й модульного контролів, а також з додаткових балів (за активність під час занять, за реферат, за зошит). За умови виконання всіх обов’язкових видів робіт студент допускається до складання екзамену. За роботу впродовж семестру студент отримує 60 балів, за екзамен — 40.

Студент може, за домовленістю з викладачем, достроково вивчити і скласти звіт із матеріалів запропонованих до модулів та отримати рейтингову оцінку. Для складання екзамену з дисципліни Давня історія України, студент повинен мати рейтинг не менше 60 балів. Максимальна рейтингова оцінка — 100 балів. Їх розподіл показано в таблиці:

Вивчення кожного модуля розпочинається з ознайомлення студентів із його програмними положеннями. Таким чином студенти отримують стислу, оглядову і водночас конкретну, детальну інформацію про той історичний матеріал, який буде предметом їх засвоєння у цьому підрозділі.

Наступним кроком є ознайомлення з планом лекцій, які висвітлюють матеріал до модулів. На лекціях студенти повинні отримати загальну інформацію, спрямованість на опанування кожного з них. Для конспектування лекцій студент повинен мати один зошит, а для семінарських занять — інший.

Підготовка до семінарських занять потребує письмових відповідей, у вигляді короткого конспекту на кожне запитання, що виноситься, згідно плану семінарського заняття, на обговорення. Студент повинен мати зошит для підготовки до семінарських занять. Відповіді повинні бути спрямовані на розкриття конкретного пункту плану заняття. Їх текстовий об'єм не має встановлених меж, головне, щоб він забезпечував студенту повну і ґрунтовну відповідь.

Починаючи підготовку до семінарського заняття слід вивчити список рекомендованої літератури до теми, який складається зі списків навчальних посібників та підручників та списку спеціальних монографій чи статей з даної конкретної проблематики. Необхідно опрацювати список рекомендованої літератури, формулюючи відповіді на кожне запитання плану семінару. Для отримання найвищого балу за відповідь на заняття використання спеціальної літератури з теми є обов'язковим.

Побудуйте план відповіді на кожне запитання. Вона повинна починатися з оголошення тієї літератури, яка була використана для підготовці цього питання. Відповідь має бути логічна, зв'язна, послідовна. Описуючи події, явища необхідно звертати увагу на розкриття їх причин та наслідків. Необхідно акцентувати увагу на найголовніших подіях, датах, уникаючи перевантаження відповіді фактичним матеріалом, другорядними деталями. При характеристиці певних періодів чи процесів в історії виділяйте головні закономірності, особливості, характерні риси, ознаки. Відповідь на кожне запитання повинна завершуватися загальним висновком.

До кожного семінарського заняття пропонується перелік опорних термінів та понять. Для їх визначення скористайтеся спеціальними словниками. Їх формулювання має бути стислим, розкривати головну суть поняття. Знання опорних понять може бути використане в якості перевірки та закріплення знань з теми, що виноситься на розгляд семінарського заняття.

Для підвищення рейтингової оцінки студенти можуть ще на початку вивчення дисципліни обрати тему наукової роботи. Під час її виконання бажані консультації з викладачем за розкладом його індивідуальної роботи зі студентами. Написана наукова праця повинна глибоко, всебічно розкривати тему, мати власні судження дослідника, показувати об’єктивно справжній його рівень. Її виконувати потрібно на стандартних аркушах паперу (формату А-4). Жорстких вимог до об’єму наукової роботи не встановлюється, однак він повинен бути достатнім для повного розкриття теми дослідження.


МОДУЛЬ І. : Первісна доба на землях України

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...