Главная Обратная связь

Дисциплины:


Предмет, завдання та джерела з курсу Давня історія України.Періодизація Історії України та Давньої історії України.

Головні етапи світового антропогенезу.

Палеоліт. Залюднення території України.

Розвиток первіснообщинного ладу. Соціальні зміни кам'яної доби. Мезоліт.

Перехід до відтворюючого господарства. Неолітична "революція".

Культури мідного віку - епохи бронзи. Розклад первісної родової суспільної організації.

Опорні поняття: австралопітек, антропогенез, архантроп, археологічна культура, бронзова доба, гомо габіліс, гомо сапієнс, гомоноїдна тріада, дріопітек, енеоліт, зледеніння, знаряддя праці, історичні джерела, історіографія курсу, кроманьйонець, літочислення, мезоліт, неандерталець, неоліт, палеоліт, презинджантроп, рання релігія.

Література

Археология Украинской ССР. - .В 3-х т. – К., 1986.

Археологія Української РСР. – Т.1-2. – К., 1971.

Білоусько О.А. Давня історія Полтавщини (ХХ тисячоліття до н.е.- V століття) / О.А.Білоусько, О.Б.Супруненко. – Полтава: Оріяна, 2004. – 168 с.

Брайчевський М.Ю. Конспект історії України. – К., 1993.

Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. – Київ, 1994. – 189с.

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, Наука, Религия. - М. – 1980.

Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М., 1973.

Бунятян, К. П. Давнє населення України: Навч. посібник для студентів іст. фак. вузів / К. П. Бунятян. – 1-е вид. – К. : Либідь, 2003. – 232 с.

Відейко М.Ю.Трипільська цивілізація. — Київ, 2002.

Герасимов М.П., Величко А.А. Проблема роли природного фактора в развитии первобытного общества // Первобытный человек и природная среда. – М., 1974.- С. 7-16.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – Л., 1989.

Давня історія України (під ред. П.П.Толочка).- Ч.1. – К., 1994.

Даниленко В.М. Кам’яна Могила. – К., 1986.

Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К., 1989.

Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К., 1974.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994. - С.11-110.

Залізняк Л. Л. Первісна історія України : Навч. посіб. для студ. історич. спец. вищих навч. закладів / Л. Л. Залізняк ; Ін-т українознавства Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : Вища шк., 1999. – 263 с.

Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины. – К., 1989.

Зиневич Г.П. Антропологические особенности древнего населения Украины. – К., 1964.

Каменный век на территории Украины. – К., 1990.

Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья. – К., 1993.

Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская археология. - 1965. - № 1. - С. 13-33.Ранньоземлеробські поселення-гіганти трипільської культури на території України. - Тальянки, 1990.

Трипільська цивілізація у спадщині України: Конф., присвяч. 110- річчю відкриття трипільської культ. – К. : Вид. центр "Просвіта", 2003.

Телегін Д.Я. Дніпро - донецька культура.- Київ, 1968.

Телєгін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1982.

Телегiн Д.Я. Основнi перiоди iсторичного розвитку населення територiї України у V – першiй половинi III тис. до н. е. // Археологія— 1992. – № 4. – C. 3-11; № 1. – C. 15-23.

Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді. – К. 1973.

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. – М., 1952.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

Чмихов М.О. Давня культура. Навчальний посібник. – К., 1994.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам’яток епохи міді-бронзи на території України. – К., 1988.

Шилов Ю.А. Прародина ариев. – К., 1995.

Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка. К., 1965.

Энеолит СССР. – М., 1982.

Энеолит и бронзовый век Украины. – К., 1976.


Семінарське заняття № 2 (6 години)

Питання для підготовки та обговорення

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...