Главная Обратная связь

Дисциплины:


Взаємовідносини ранньослов'янських племен із сусідніми племінними та державними утвореннями.Опорні поняття: анти, археологічна культура, булгари, домашнє скотарство, дуліби, зарубинецька культура, господарська діяльність, жреці, землеробство, етногенез, київська культура, племінний союз, ремесло, слов’яни, склавіни, теорія походження, хозари, черняхівська культура, язичництво.

Література

Археологія Української РСР. – Т.1-2. – К., 1971.

Баран В.Д. Черняхівська культура. – К., 1981.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпіловський Р.В. Походження слов’ян. – К.,1991.

Баран В. Давні слов'яни. — К., 1998. — 326 с.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наукова думка, 1968.

Бунятян, К. П. Давнє населення України: Навч. посібник для студентів іст. фак. вузів. – 1-е вид. – К. : Либідь, 2003. – 232 с.

Горбаненко, С. А. Землеробство слов'ян останньої чверті І тис. н.е. // Археологія. – 2006. – №3. – С.73–79.

Греков Б.Д. Киевская Русь (видання за різні роки).

Грушевський М.С. Велика, Мала і Біла Русь. // Український історичний журнал. – 1991.- № 2. – С. 77-85.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. – Т.1.- К., 1991.

Давня історія України. — К.: Наукова думка, 1994. — В 2-х т.

Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. — К., 2000.

Древняя Русь и славяне.- М., 1978.

Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам’ять століть - 1996. - № 2. – С. 2-14.

Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу// Урок української.- 2004. – №4. – С.50-55.

Залізняк Л. Етногенез українців, білорусів та росіян. // Пам’ять століть. - 1997. - № 4. – С. 2-13.

Ігнатович С. Україна: новий погляд на невідомі факти ІІ-V століть нашої ери. – К., 1992.

Ісаєвич Я. Слов’яни автохтонне населення Східної Європи // Історичні передумови возз’єднання українських земель. – К., 1989.

Ивакин Г.Ю. Свещенный дуб языческих славян // Советская этнография. – 1979.- № 2.

История культуры Древней Руси. – М., 1948.- Т.1.- С. 47-58., С. 79-104., С. 316-317., С. 320-321.; М., 1951.- Т. 2.- С. 61-80.

Кирьянов А.В. Земледелие восточного славянства в 6-9 вв. // Возникновение и развитие земледелия. – М., 1967.

Ляпушкин М.И. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. – М., 1968.

Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф. Етнографія слав’ян України. - Львів, Світ., 1994.

Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР. Древньоруська держава. – К., 1998.

Моця О.П. Рівні етнічної самосвідомості давньоруського населення// Український історичний журнал.- 2006. – №2. – С.4-11.

Півторак, Н. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" – К. : Видавничий центр "Академія", 2001. – 152 с. –Плетнева С.А. Хазарі. — М., 1986.

Петров В. Походження українського народу.- К., МП “Фенікс”, 1992.

Пріцак О. Щоб краще пізнати самих себе // Політика і час.–1993.- № 2.-С.66-72.

Попович М.В. Мировозрение древних славян. – К., 1985.

Русанова И.П. Славянские древности 6-7 вв. – М., 1976.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. –М., 1982.

Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М., 1948.

Рыбаков Б.А. Союзы племен и проблема феодализма на Руси // Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. – М., 1969.

Седов Б.В. Восточные славяне в 6-13 вв . – М., 1982. – Гл. 8-11.

Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 1983.

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1990.

Тимощук Б.А. Восточнославянская община 6-10 вв н. э . – М., 1990.

Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. – М., 1953.

Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. – М., 1982.

Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности. – Л., 1971.

Яковенко Н. Нарис історії середньовічої та ранньомодерної України. — К.: Критика, 2006. — 582 с.


Семінарське заняття № 5 (2 години)

Питання для підготовки та обговорення

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...