Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття інноваційних технологій у науковій літературіЛекція

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

План

1. Поняття інноваційних технологій у науковій літературі

2. Характеристика інноваційних технологій в освіті

3. Застосування інноваційних технологій у процесі вивчення української мови

 

 

1. Що таке інновація?

2. Інновація це данина моді чи потреба?

3. Яке місце в школі займає інновація і традиція?

4. Які інноваційні технології ви зустрічали під час проходження практики?

Поняття інноваційних технологій у науковій літературі

Поняттям "інновація" позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Щодо педагогічного процесу інновація означає введення нового в мету, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку введених учителями педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосування. Водночас керівники навчального закладу проводять цілеспрямований відбір, оцінку й застосування на практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропонованих наукою.
Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення.

 

Достатньо пригадати досвід видатних педагогів -А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф.Шаталова, І.П.Волкова, І.П.Іванова та ін.

 

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природностають предметом вивчення, аналізу та впровадження.
Цей процес не може бути стихійним, він має потребу в управлінні.
Словник С.І. Ожегова дає наступне визначення нового: новий - вперше створений або зроблений, що з'явився або виник нещодавно, замість колишнього, знову відкритий, що відноситься до найближчого минулого, або, до теперішнього часу, недостатньо знайомий, маловідомий. [1]
Слід зауважити, що у тлумаченні терміну нічого не говориться про прогресивність, про ефективність нового. .
На початку XX століття виникла нова галузь знання, інноватика - наука про нововведення, в рамках якої стали вивчатися закономірності технічних нововведень у сфері матеріального виробництва.
Педагогічна інновація - нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змісті та технології навчання і виховання, що мають на меті підвищення їх ефективності.
Таким чином, інноваційний процес полягає у формуванні та розвитку змісту та організації нового.У цілому під інноваційним процесом розуміється комплексна діяльність зі створення (народження, розробці), освоєння, використання і поширення нововведень. У науковій літературі розрізняють поняття "новація" та "інновація". Для виявлення сутності цих понять складемо порівняльну таблицю.
Таблиця 1
Поняття "новація" та "інновація"

Критерії Новація Інновація
Масштаб цілей і завдань Приватний Системний
Методологічне забезпечення У рамках існуючих теорій Виходить за рамки існуючих теорій
Науковий контекст Відносно легко вписується в наявні "норми" розуміння і пояснення Може викликати ситуацію нерозуміння, розриву іконфлікту, оскільки суперечить прийнятим "нормам" науки
Характер дій (якість) Експериментальний (апробування приватних нововведень) Цілеспрямований пошук і максимально повне прагнення отримати новий результат
Характер дій (кількість) Обмежений за масштабом і часом Цілісний, тривалий
Тип дій Інформування суб'єктів практики, передача "з рук в руки" локального нововведення Проектування нової системи діяльності в даній практиці
Реалізація Апробація, впровадження як управлінський хід (зверху або за домовленістю з адміністрацією) Пророщування, культивування (зсередини), організація умов і простору для відповідноїдіяльності
Результат, продукт Зміна окремих елементів в існуючій системі Повне оновлення позиції суб'єктів практики,перетворення зв'язків у системі і самої системи
Новизна Ініціатива в діях, раціоналізація, оновлення методик, винахід нової методики Відкриття нових напрямків діяльності, створення нових технологій, набуття нової якості результатів діяльності
Наслідки Удосконалення колишньої системи, раціоналізація її функціональних зв'язків Можливо народження нової практики або нової парадигми досліджень і розробок

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...