Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3.5. Фортепіанна твор­чість і виконавство В.А. Моцарта - 1 годЛекція № 13

Тема заняття:Фортепіанна творчість та виконавство В.А. Моцарта.

Особливості інтерпретації творів В. Моцарта у піаністичній практиці

ХХ ст., редакції його сонат.

 

План заняття:

1. Фортнепіанне письмо класичного стилю.

2. Кристалізація музичного класицизму в творчості В.А. Моцарта,

3. Читання і розшифровка текста.Тенденція і типізація виразових засобів.

4. Виконавських шлях В.А. Моцарта.

5. Найбільші піаністи ХХ сторіччя - виконавці творів В. Моцарта: К.Ігумнов,

В. Гольденвейзер, Л.Оборін, Г. Гульд, А. Шіфф

 

Література: Н. Кашкадамова. Мистецтво виконання на клавішно –струнних інструментах. К. «Освіта України», 2010.(стр. 219 – 250),_Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. М.Музика, 1988 (стр. 93 – 110; стр. 180 - 192););Аберт Г. В.А. Моцарт. – В 2 частинах,Бадура –Скода Е.П. Інтерпретація Моцарта Приложение; Л. Баренбойм. Как исполнять Моцарта? – М.: Музика, 1972).

 

Тема 3.5. Фортепіанна твор­чість і виконавство В.А. Моцарта - 1 год.

Фортепіанна твор­чість В. Моцарта та його характерні риси. Концерти, варіації, фантазії. Фортепіанні сонати В. Моцарта як зразок класичного сонатного циклу. Форма і структура класичного сонатного алегро. Класичний фортепіанний концерт: новаторський підхід Моцарта до цього жанру. Моцарт – виконавець, його імпровізаторське мистецтво. Вплив виконавського стилю Моцарта на піаністичне мистецтво початку ХІХ ст..

Література:[5, 9, 15, 17, 41 ]

 

1. Протягом XVIII століття в багатьох країнах (Італія, Німеччина, Австрія, Франція та ін) відбувалися процеси формування нових жанрів і форм інструментальної музики, остаточно сформованих і досягли своєї вершини в так званій «віденській класичній школі».

Віденська класична школа, органічно ввібрала в себе передові досягнення національних музичних культур. Представниками даного художнього напряму були Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Кожен з них був яскравою індивідуальністю. Так, стиль Гайдна відрізняється світлим світосприйняттям, провідною роллю жанрово-побутових елементів. Для стилю Моцарта більш характерним лірико-драматичний стиль. Стиль Бетховена – втілення героїчного пафосу боротьби. Однак поряд з відмінностями, котрі зумовили неповторність індивідуальності кожного з цих композиторів, їх об'єднують реалізм, життєствердження і демократичність.

Мистецтво віденських класиків внесло в світову музичну культуру потужну реалістичну і демократичну струмінь, засновану на багатствах народної творчості, і тому воно зберегло для нас всю свою цінність і художнє значення.2. Художній стиль класицизм (від лат. Classicus - «зразковий») виник у XVII столітті у Франції. Грунтуючись на уявленнях про закономірності, майстри цього стилю прагнули до ясних і строгих форм, гармонійних зразків, втілення високих моральних ідеалів. Вищими, неперевершеними зразками художньої творчості вони вважали твори античного мистецтва, тому розробляли античні сюжети і образи. Класицизм протистояв стилю бароко з його пристрастю, мінливістю, суперечністю, стверджуючи свої принципи в різних видах мистецтва, у тому числі і в музиці.

Вершиною у розвитку музичного класицизму стала творчість Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта та Людвіга ван Бетховена, які працювали переважно у Відні і утворили напрямок у музичній культурі другої половини XVIII - початку XIX століття – віденську класичну школу.

Діяльність композиторів віденської класичної школи була підготовлена ​​художнім досвідом їхніх попередників і сучасників, включаючи італійську і французьку оперу і інструментальну культуру, досягнення німецької музики. Величезну роль у становленні віденської класичної школи зіграли музичний побут Відня – найбільшого музичного центру, музичний фольклор багатонаціональної Австрії. Мистецтво віденських класиків тісно пов'язане із загальним підйомом австро-німецької культури, з просвітою, що відбив гуманістичні ідеали третього стану напередодні Великої французької революції. Творчі ідеї віденських класиків тісно стикаються з поглядами Г.Е.Лессінга, І.Г. Гердера, І.В. Гете, Ф. Шіллера, І. Канта, Г. Гегеля, з деякими положеннями французьких енциклопедистів.

Для мистецтва представників віденської класичної школи характерні універсальність художнього мислення, логічність, ясність художньої форми. У їх творах органічно поєднуються почуття й інтелект, трагічний і комічне, точний розрахунок і природність, невимушеність висловлення.
У творчості віденських класиків виражене динамічне розуміння життєвих процесів, що знайшло найбільш повне втілення в сонатній формі і зумовила симфонізм багатьох їх творів. З симфонізмом, в широкому сенсі, пов'язані розквіт провідних інструментальних жанрів епохи – симфонії, сонати, концерту й камерного ансамблю, остаточне формування 4-х-частинної сонатно-симфонічного циклу.

Музика композиторів віденської класичної школи – новий етап в розвитку музичного мислення; для їх музичної мови характерні сувора впорядкованість, централізованість в поєднанні з внутрішнім різноманітністю, багатством. У їхній творчості формуються класичні типи музичних структур – період.


Розквіт віденської класичнответаої школи збігся із загальним процесом становлення симфонічного оркестру – його стабільного складу, функціональної визначеності оркестрових груп. Склалися головні класичні типи камерних ансамблів - фортепіанне тріо, струнний квартет і ін З музики для сольних інструментів особливо виділилася фортепіанна. Оперна творчість Моцарта відкрило широкі перспективи розвитку різних типів опери - ліричної і соціально-викривальної комедії, музичної драми, філософської опери-казки та ін.

Кожен з майстрів віденської класичної школи мав неповторну індивідуальність. Гайдну і Бетховену найбільш близькою виявилася сфера інструментальної музики, Моцарт рівною мірою проявив себе і в оперному, і в інструментальних жанрах. Гайдн більше тяжів до об'єктивних народно-жанрових образів, гумору, жарту, Бетховен – до героїки, Моцарт, будучи універсальним художником - до різноманітних відтінків ліричного переживання.

Творчість композиторів віденської класичної школи, що належить до вершин світової художньої культури, справила величезний вплив на подальший розвиток музики.

Як вже зазначалося вище, у творчості композиторів віденської школи багато музичних жанрів отримали свій класичний вигляд.

 

Сонатная форма

Одна із складних і багатих за змістом музичних форм, сонатна, почала складатися в першій половині XVIII ст. і остаточного вигляду набула у другій половині століття у творах композиторів віденської класичної школи. Сонатная форма – це принцип викладу музичного матеріалу. Він передбачає не механічне чергування частин і розділів, а взаємодія тем і художніх образів. Теми – головна і побічна – або протиставляються один одному, або доповнюють одна одну. Розвиток тем проходить три етапи – експозицію, розробку і репризу. Теми виникають в експозиції (від лат. Expositio - «виклад, показ»). Головна звучить в основній тональності, яка і визначає найменування тональності всього твору (наприклад Симфонія до мажор). Побічна звичайно викладається в іншій тональності – між темами виникає контраст. У розробці відбувається подальший розвиток тем. Вони можуть вступати в гостре взаємне протиріччя. Іноді одна пригнічує іншу або, навпаки, йде в тінь, залишаючи «суперниці» повну свободу дій. Обидві теми можуть постати в іншому освітленні, наприклад, будуть виконані іншим складом інструментів, або різко змінять характер. У репризі (фр. reprise, від redivndre - «відновлювати, повторювати») теми на перший погляд повертаються в початковий стан. Однак побічна звучить вже в основній тональності, таким чином приходячи до єдності з головною. Реприза – підсумок складного шляху, до якого теми приходять збагачені досвідом експозиції та розробки. Підсумки розвитку іноді закріплюють у додатковому розділі – коді (від італ. Coda - «хвіст»), проте вона не обов'язкова. Використовують сонатную форму зазвичай в першій частині сонати і симфонії, а також (з невеликими змінами) у другій частині і у фіналі.
Соната
Один з основних жанрів інструментальної музики – соната (італ. sonata, від sonare - «звучатиме»). Це багаточастинний (звичайно з трьох або чотирьох частин) твір; у композиторів другої половини XIX – початку XX ст. є і одночастинні твори. У творчості майстрів віденської класичної школи соната, так само як і симфонія, досягла розквіту. На відміну від симфонії соната призначена або для одного інструменту (як правило, фортепіано), або для двох (один з яких фортепіано). Перша частина творів такого жанру пишеться в сонатної формі. Тут позначаються основні музичні теми твору. Друга частина, зазвичай спокійна, повільна, становить різкий контраст з першою. Третя – фінал, виконуваний у швидкому темпі. Він підводить підсумки і остаточно визначає загальний характер твору.
4. Творчість Моцарта займає особливе місце у віденській класичній школі. У його творах класицистична строгість і ясність форм поєдналися з глибокою емоційністю. Музика композитора близька до тих напрямів в культурі другої половини XVIII ст., які були звернені до почуттів людини («Буря і натиск»). Саме Моцарт вперше показав суперечливість внутрішнього світу особистості.

Вольфганг Амадей Моцарт народився в Зальцбурзі (Австрія). Володіючи феноменальним музичним слухом і пам'яттю, він уже в ранньому дитинстві навчився грати на клавесині, а в п'ять років написав перші твориответа. Першим педагогом майбутнього композитора став його батько Леопольд Моцарт - музикант капели архієпископа Зальцбурзького. Моцарт віртуозно володів не тільки клавесином, але також органом і скрипкою; славився як блискучий імпровізатор. З шести років він гастролював по країнах Європи. В 11 років створив першу оперу «Аполлон і Гіацинт", а в 14 вже диригував у театрі Мілана на прем'єрі власної опери «Мітрідат, цар Понтійський». Приблизно в цей же час його обрали членом філармонічної академії в Болонії.

Як і багато музикантів тієї епохи, Моцарт перебував на придворній службі (1769-1781р.) – був концертмейстером і органістом в архієпископа міста Зальцбурга. Проте незалежний характер майстра викликав різке незадоволення архієпископа, і Моцарт вважав за краще залишити службу. Серед видатних композиторів минулого він став першим, хто обрав життя вільного художника. У 1781р. Моцарт переїхав до Відня, у нього з'явилася сім'я. Заробляв він рідкісними виданнями власних творів, уроками гри на фортепіано та виступами (останні послужили стимулом для створення концертів для фортепіано з оркестром).

 

Фортепіанне творчість Моцарта включає дев'ятнадцять сонат, в яких він продовжував розробляти сонатную форму, а також твори в жанрі фантазії (музичний твір, заснований на імпровізації і вільний за формою). Композитор відмовився від клавесина і клавікорда, що володіють у порівнянні з фортепіано більш м'яким, але слабким звуком. Фортепіанна манера Моцарта – виразна, елегантна, з ретельною обробкою мелодії та акомпанементу.


Інтереси майстри не обмежувалися оперою та інструментальною музикою. Їм створені і духовні твори: меси, кантати, ораторії, реквієм. Музика реквієму (1791г.), призначеного для солістів, хору і оркестру, глибоко трагічна (Моцарт працював над твором, коли вже був хворий, фактично перед самою смертю). Частини твору, що нагадують оперні арії та ансамблі, роблять музику дуже емоційною, а поліфонічні (насамперед «Господи, помилуй!") Уособлюють духовний початок, вищу справедливість. Головний образ реквієму - страждає людина перед обличчям суворого Божественного правосуддя.
Майстер так і не встиг дописати реквієм, він був доопрацьований його учнем Ф.К. Зюсмайром.

 

Клавірна музика


Клавірна музика Моцарта відбила два важливі історичні процеси: перехід від клавесина і клавікорда до фортепіано (вже в досить ранні роки Моцарта) та стабілізацію класичного сонатного циклу (тричастинного) в сонаті і концерті. Фортепіанний стиль Моцарта безпосередньо пов'язаний з його виконавчим мистецтвом. Елегантна, виразна, співуча, що йде від , гра Моцарта склала епоху в історії піанізму..Моцарт. - основоположник класичної форми концерту. Зберігши широку доступність, концерти Моцарта придбали симфонічний розмах і різноманітність індивідуального вираження, в них органічно поєдналися імпровіз-ційність і строго логічний початок, змагання і взаємопроникнення сольної партії та оркестрового ансамблю. 11-річним хлопчиком Моцарт обробив у вигляді 4 концертів частини з сонат інших композиторів, у віці 17-21 написав перші 4 оригінальних концерту для фортепіано з оркестром; більшість (17) фортепіанних концертів виникло пізніше, у Відні. Музика їх відзначена святковим блиском (концерти D-dur і A-dur), часом драматизмом і патетикою (концерти c-moll і d-moll). Віденським фортепіанним концертам передували 5 концертів для скрипки з оркестром, написані 19-річним М., можливо, для власних виступів, і подвійний фортепіанний концерт, складений для себе і сестри (1779). На прохання друзів-музикантів або на замовлення іменитих дилетантів Моцарт створив ряд сольних концертів для духових інструментів, кілька подвійних концертів і потрійний фортепіанний концерт, а також ефектну, в "мангеймской стилі", "Концертну симфонію" з 4 солирующими духовими інструментами. Для своїх виступів, а частково для учениць Моцарт писав фортепіанні сонати, рондо, фантазії, варіації. Хоча за значущості забезпечення і новизні стилю сонати поступаються концертам, квінтетам, симфоніям Моцарта., все ж найбільш зрілі з них, такі, як с-moll (1784), А-dur (1778) і D-dur (1789), разом аналогічними творами для фортепіано та скрипки утворюють вершину сонатного творчості 18 ст.


Мистецтво імпровізації


Фантазії і почасти варіації певною мірою відобразили незрівнянне мистецтво моцартівської імпровізації. До драматургії сонатнoго типу тяжіють фантазія c-moll (вона предпослана сонаті тій же тональності) і рондо c-moll. Сонати і інші п'єси М. для фортепіано в 4 руки і для 2-х фортепіано належать до ранніх зразків фортепіанного дуету, (Творчої винахідливістю і невичерпною життєрадісністю відзначена побутова розважальна музика М. для оркестру або ансамблю - цикли типу сюїти (дивертисменти, серенади, касації , ноктюрни), танці (менуети, контрданси, "німецькі", лендлери), марші. У ній особливо відчутні зв'язку з фольклором. Стикаючись деякими гранями з камерними інструментальними жанрами, симфоніями і концертами, розважальні сюїти служили для композитора свого роду експериментальної лабораторії. Більшість серенад і дивертисментів з'явилося в Зальцбурзі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...